| bor Ma- oock opderthien/ veerthien vadem dweers van 't hookt/ alloo dat het hookc noordt!!
WMalaga. tulſchen bepden machmen over al bp dewal (etten. Ontrent een mile bewelten V?


28 De Straet van Gibralter en de kuſt van Spangien.
ende ſwart »ſandt : maer wilt ghp letten bp de tweede viertoozen / Daer ig een balept
daer machmen water halen/ ende (etten op twintich ofte tweeentwintich vadem , daet |
is oock lchoone grondt / oockbeter legghen om met ooltelÿcke windent' zenl te gaen/
voo; de gene die upt de Scraet begeertte welen.
Voor Eltepona machmen 't letten op veerthien vadem/ dat is een plaetſe ort
Frupten en Wpnente laden. Vier of Vijf mijlen Daer beoolten lepdt Maribela/ daert |
tullchen bepden ltaen vk Waecktoozens aende kult.
Maribela Dan Gibzaltar tot Maribela ig De cours noozDoolt ten noorden berlchenden neg!
mijlen. Wilt gh tot Maribela fetten/ foo neemt acht op twee Packhupſen die op dt
lkrant taen/ eneenen grootenvierkanten Waecktoozen/dicht beoolten de voorlzPat!’! |
bupten: bzenght de poozc vande ltadt alloo/ dat ghp tullchen de Packhupſen ende dt
Waecktoozen deur lien meught/ en lettet daer op negen ofc thien vadem. Recht voo! |
Maribela en is degrondt nietlſchoon. Ontrent een gotelincxſchoot bewelten De itadt
| machmen berfch water Halen. ..
Fagerola. Van Martbella cot Fangerola is viermijlen ooltnoordoolt / daertullchen bepdet
IE (aen oock vijf Waecktoozeng. Fangerolatg cen Ualteel/ en heekceen ſchoone Zant
ban Daer goede anckergront1s/ op ſeven enacht vadem / een vlacke opgaende gzondt]
| Esa "Pan Fangerola tot EU sol de pe en goe ours oe oo
Ö noordoolt twee mÿlen: maer van de welthoeck van Malagatot de ſtadt van NIalagd
is de cours noordoolt ende noordoolt ten oolten drie mijlen/ het is daer tullſchen bepden
| aleen ſchoone Erandt/ daermen over al (etten mach op thien of twaelF vadem.
| Malaga. Malaga kenen aen dele mercken : Daer Haer cen Slot beoolten op't Hooghe / en
Ò Daer comen twee muren nederwaerts nae de zee toe/ aen een anderllot/dat aen 't w-
kerlepdt. Voor dat lelve lot is nu dereede, dat de rechte reede plachc ce weſen / die is
gantſch bedorven dooz t ballalt werpen.
|| nere Wilt ghp (etten op de Lieede vooz Malaga; ſoo ſettet opthien/elf/'of ewaelk vaden/
lags. tenooltencome vanute leggen/daer is leer goedegzondt/de anckers houden daer wel!
men leydt daer oock wel bewaert voor de WMoozen.
| Dele; Velez Malaga lendt verſchenden van Malaga oolt ten nooden Dijf mijlen / DAE
lez Malaga ltaet eenclepn kalteelken/ daer nekkens il goec ketten op thien ofce ewarlk
badem, By de naelte toozen/ te weeten / de naelte aen t Kalteelken/ daer is verccl!
water aen Lant te bekomen. t ; ß
De adt ban Delez Malaga lepdt ontrent een mijle te landetwaertin/ maer op
(rant (tact een groot JDackhups; Dar ig aen te fien alg een Slot. |
Wilt ghp te Velez Malaga (etten/ comende upt den welten / loo moet ghp de welt
boeck wat houwen; daer ltreckt ceenbanck brp wat verre akt’zee / nekkens de Wat .!
kooren die om laegh ltaet bewelten aen Velez Malaga : maer ſoo ghp bp de u! „h
- De spacntche Kaft van Malaga tot Modi. :

oolten aen 't Dool; Packhups ofkte tozen komt/ dat op De Grant aer / foo fet Daer Nl
der op 12/ 10 oft 8 vadem; 't is daer al ſchoon en lunvere gront.
Van Velez Malaga tot Almunecar is de cours oolt elkoktwaelk mijlen ; dger tul
ſchen bevdenit al een ſchoone kult / daer machmen achter alle Hoecken pie vaer
(chen bepden legghen (etten. Twee mijlen between Almunecar lenDt cen hoeck dat!
cen Diertoozen op Ltaet/ achter die is Poede reede voor een weltenwinc.
Wil ghp tot Almunecar ketten / soo letter bewelten de clip Daer ’t Kapelleken op | ON
fact optwaelf badeny daerig goede gzont/ en ult paer befchut legghen boos etn |!
ooften ende welnoordwelten windt. IW
Salobzennalepdt ban Mimunerar 3 mijlen ooltwaert / Dat ig een clepn ltedelkt! lu
met een Kalteelken/ enlendt op eenen bergh / een wepnich om den oolthoeck vanAl |!
munecar/ enderecht voor Salobzennalepdt eenclepn Eplandeken. Die aldaer ME

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.