27 EI | |
VIII Hoofifjuke De Straet van Gibraltar, ende kaft van Spangien. ; z. | |
van daer tot Modril. M
L I Jede Htraet oft Engdevan Gibraltarbegeert inte zeplen/ comen-
Z:: be ban Cales/ gae ban De punt ban S. Sebaltiaen/ (dat is de welte- |
\ lijcklte hocck van 't Eplandt Cales) zupdenten oolten / ende zupd- |
| P zupdooltnaede C. de Trafalgartot dat hp vp wat bupten Landt |
F is/ omdelpaenſche kult teſchouwen-die is bunl: Daer lktreckt een ltee- |
F nenbanck anderhalk ofte twee mylen in zee / welttenzupdenvan'tt. I
| & 9 Eplandt Tarikaak/ daer acht/ neghenende thienvoet waters op1s ;: vif lan. M
| Althhart waepc loo lietmendie leer barnen. Denvoorlz hoeck van S. Stbaltigenen- Tarifen.
| dede Caep de Trafalgar legghen verſchepden acht mijlen. IV
Allmen dan wat buptende C. Trafalgar is / ende zijn cours Kelt zupdzupdoolten- '
| § ==
| Aj |
§ .
sI
eh


dezundoolt ten zunden / loo lalmen aende Barbarilche kult te lande komen okte ver- | |
ballen binnen de Caep Hpartel ontrent nekkens Tanger gheleghen in een groote in- (IN
Wijck en (andtbap. Opoe welfjoeck ban Dele inwijck van Tanger ltaet een Uialteel/ Tanger. ] I
tw wat hoogh / noch wat hoogher op het gheberghre ltaet een Waeck-toorenken: ||
Maer beoolten Tanger Haer noch een vervallen Waeck-toozen / daer aen Tangerleer Ö

| D9vrdtomkennenis.. Van Tanger nae de Scheminckelbergh toe/ ltreckt de kult |
| Yueelt al ooltnoordoolt/ endeoolt ten noorden/ datis de rechte ltreckingie om deur de [IN
Nada g t
lpaenſche kult(als ghelept is) is vupl. Die bp de ſpaenſche kuût langs feplen wil / die I I
Roet dicht bp de wallanghs/en loopen tullchen het Eplandt Tarika ende voorlz uup- I |
Ä lendeur/dichcbp ‘c Eplandt heen/ okc moet verre van t Eplandt blpvenom bupten IN)
| diedzooghtenheen te loopen/ maerint midden bepde Landen even naeilt belt. JI
: Twee mplen beoolten het Eplandt Tarikka lepdt de hoeck van Cabzita / de welt- g. de).
hoec vande groote Bap van Gibzraltar/tegenover den VBergvan Gibraltar:daer recht bzita. | n
| pewelten is ren goede reede voor een noordoolten windt op twaelk/ thien en acht va- IY
| em/ niet verre ban de wal/ nekkens een groote klip/ die dicht op de waterkant lept een
| bepmch bedolten de viertoozen: wepnigh beweltendie viertooren die op de voorlz hoes
| pet/ is een ſchoone landr-itrandr tullchen bepdede toorens / daer lepdtmenbelchur
| OPVordedpyningenupten welten. 11: f
t Tot Gibraltar is ecn ſchoonebap/ by naals eenhaven. Wilt ghpte Gibzaltar of-
tie Tublerer (foo onfe Pederlanders Dat noemen) mde Bap fetten/ foo feplt Co verre
| ſnewaert / tat dat de binnenſte hoeck vande hooghe bergh van Gibraltar oolt vanu
| Att / Daer ontrent iff Diep vijf ofte fes badem een fchoone gronDt : nae De Meulen tot
È black waer ban Dzíe baden. Den let Daer inde Bap befchut Hoo? een welte winc/


dis unden windt is hoecxkens wint van Gibraltar berg maer en zupdwelten wint ſ
it alg OAT ODP Van gar E lep EE wu met een ooltelijcke wint / Coo Baye van |
loo! War voor wint afteloopen/ nae de weſltwal tae/ ende lo voozt by b: laeger wal Gibralcar I
"t / want de oottelijjcke winden vallen met lulcke dwarlinghenen draepinghen over |
Y: !ooghelant van Gibale Darmen qualjck by hec hooghe Landt langhs upr de
qe Alg erraten. ‘ia comendé de Strateuptzeplen wilt / ende dat ghy watnae |
| dau Dpaenlche kult zijt/ loo Ge el bos: u/ want hen hergh van Hibrätts: nr |
ber ughelichtteghen clandt van Barbarien gen / en t beno “ses
Ih lacghis, loo chunt het niet anders aente lien / als of daer de openinghe vande
Dtraerwaer. Hecis vooz delenghebeurt/ dat ecnighe dat alſloo aengelien hebben / en I
le, r van noode goede acht te nemen op de Bergh van Gibralter / en allinen Datr op |
izt daer op aengezeplt/ en hebben/alſoo haer ſchepen verzeplt en verloren. Daeromme
c-: m EE
§ er : i ont ] z : ;
G s t zt su thut

§

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.