van Aimonte tot de Straet van Gibraltat. 25 MMI
| laet/ maer houdt die een handtlpaeck lengde verſchenden / lazeplt ghy het belte diep n
Nl. gpaer foo die voo;lz meulen ende dat ronde kloolter over een komen als ghp in MI
| eule foo »ſuldp onder millen op De Geenen ofte Dooghen gheraecken. Als ghp over III
| bet droogte en binnenzijt/ſeplt dan al nae De Grant van Ö. YUucas toe/tot dat ghp |
| de Kiviere heel openinliet / om 't Rik te ſchonwen dat van de noordwelthoeck van de II
bier af (chiet/ fenlt aen bn De wal langhg/ende kettet voor 't kercxken met de krup- I| | '
|
]

>>
ten dat om laegh in de dupnen ltaet/ op vijf! (es of tien ok twaelk vadem/ Coonae allt
Ubeliefr. SDen mach Dit lelkde gat oock wel upt laverenmet pallelÿcke Cchepen okc
" boots, mager men moet wel voor hem lien/ t eniller niet Ceer wit. |
Bp het landt ban Sipioenen gact mede cen gat In. Omdatte batten! (almenop Oonba
]
|

| kwee kabels lenghde nae bp het voorſ»z lande in (eplen / tot Datmen binnen De twee Sivionen.
| dedroochte is / dan moetmen van het landt akwijcken / tot datmen komt opde voo!lz ge epen,
NE Mercken van t Kloolter endeden grootenboom / dan looptnien voort daer op in als
f Paten geleert is. De Rivier van S. Lucas 1s goer om te kennen aen De Roodupn M
I. TT „js Malis is de cours zupdoolt leven mplen. Calis wozdt Calis. M
VG bekent upt den Granaetbergh / als die ooftnoozDoolt ende ooft ten noozDen VAN U 18/ Im
tplt dandaerop toe / foo (ult gijp niet millen vecht Voor Calis te vervallen. Bp Den I

horck van Öipioenenliggen veel cippen boven water/ tullchen Sipioenen hoec ende
| iis. Duemyjlen van Hipioenen lept Rottum/ daernefkens lchiet een groot Keen
an de ; MI
. Die in ee t. Calis wilwelen / die loope op de klippen aen die aen de welt- min de MI
Iydevande Bapligghen/ genoemt los Puercos / en op twee Kabels lenghde daer by Pau van m
[EW op (eg ofte feben vadem / tot vooz de ltadt van Calis / ende ſettet daer fo Diep al alis te MM
hem belieft/op acht/thien/ twaelkokte vijkcien vadem/ dat vaerwaterltrect meelt oolk- ei ee || I
Iuudoolt ende zupdoolt ten oolten in. ts. |
| | . Daerlepdt ten teen onder water / Den Diamant genoemt / ontrentnoozdnood: Diamant
lol ende noordoolt ten noozden vande Puercos een groote half mpl/ als S.liaterp-
le kapelle op’t noozdlant ooltnoordoolt van u 18 / loo zyt ghy netkens dien lteen oft
| | Kip, daeris met half vloet dzie vadem waterop / de mereken van dele teen zn deen.
! Als Mariekerckkomt over t noozdeunde van Calis / (dat is ern kloolter dat Mercken.
|
bupten Calis ltaet/ ) daer lkaet dock een hups op den bergh daermenlanghs voorbp uzn fh I I!
|


LE We eres toe gaet / als Dat huns komt over De Capelle Die op De kant bant water
HE Cart, eeen f DaT dele mercken ghelick ober een komen” fo (oudemen
OP die bo0;(5 Geen zeplen/ Daer 16 op Het Dz00g ie met Hooch water vierdehalk vadem IMMI
Water op, Saer lec de twee hooge bergen die bezupdenden wech van Feres ziin/datſe III
! t Wepnich verlchenden zun; en datle niet onder malcanderen en comen / lo en meugt nm
! thy [gp dele(teenniet ſeplen, De Yuiercorkluyen legten zan ben EE
| nple. Die voor Calis op de ree / eeft het Punta!
Den an ern OE Dae tw s: dat hp Calis nae komt. Daer bezupden Calislept
| ken Kotſe/ enkomr die nietnader als eben baden. î
De Bap van Calis is wit ende bzeet/men leptdaer op vük ok les vadem/de noord- II
[] wette Windt komter open in. Zo Daccom pemant innewaerts wilde/achter het Pun- Iæ.
?ael/ die gae zundoolt aen/ tullchen den boeck ban Doztereael en het Puntaelin/ende IM
yebtdan om Den hoeck ban het Puntael op; Daer lendtmen be»chut voor alle winden/ n ||
| n HI i
|
EE S
| Pylandeken aen bagboort/ Herodus Uirieck al hem dan openen ( daer moetrhudan . | MI
| Vidswatersinzeplen tot voor de Houtbergen. enten oolken va Cats [
INNNNSCCGO gz
| die clpy nae de C. de Trafalgar / loo loop y 6 Scbaltiaen fien? |I
J Conll
EES |
. "em ſchoonegrondt. M
v “ J

3 deel, v Boeck.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.