| M/ met Gaf bloet Geeftmen Daer twee badem waters / binnenin De haben arn De ooft:


VI Hooftfhuck. De kuften van Algarve van de Caepde'S. Vincent
tot Aymonte.
Zen vas An &. Does tot €. &. Dincente Kreckt De Kut meel Sunden ten
V [CR IF. welten ontrent 24 mplen / daer tuſſchen bepdenleggen (onmmige hoo:
EN B 72 gheltepleberghen / diemen de Halines noemt / kennelÿcke tenckens
(EAN NS y omdele kult te verkennen/maer boven al dienen tat kenniſſe van deſe
B A V/! Tas cult van Algarve, ofte van de Cap de S. Vincent/ de Vpgeberghen
CCH E
VE lant: Dat witachrich en wathooger is allt ander ant /allmen dat liet/iſmen bp de C.


M . Ö. Vincent. Opdenhoeck vande Caep ltaeteengebrooken kiloolter/en dicht by den
hoeck lepdt een hooghe roots / bp het varende volck ghenoemt de Munnickeltrondt.
| Recht om den hoeck van de Caep de S. Vincent machmen letten in een ſantbap
boor een nooz/den en noordwelten wint op twintich vadem.
. Omdentweeden hoeck beoolten de Caepis noch een Sandbap daeris goede reede zeede on. ] |
boor eenen noordwelten ende noorden windt op beerthien ofte bijfrhien vadem. Van der €. 8.0.
de C. de S. Vincenttot de C. de HS. Maria ofte Faro iſt oolt ofte een wepnich zup- Vincen. I
delijeker beerthten oft bijfchien mplen. Daer tulchen bepden igghen Lagos ofte £ a-
tse Dilla Nova. Van Cap de &. Dincent tot Lagos it ooft ten noozDen Dijf mij-
| lmn/ darr is een tphaven tullchen de klippendeur / achter een Grant linghel / Die valt
Netlaegh water dzoogh. Ben mach Daer oock reede maken vooz eenen noordwelten/
' heûtnoorzdwelten endenoorden wint opthien okte twaelk vadem. ;
VillaNava lepdt ontrent drie mplen beoolten Lagos / daer tuſſchen bepden twee pina pa
Ihÿlen van Lagos/ ende ceene van Villa Nova lent een blinde klip/ daer moetmen op va.
lerdachrzÿn. Viula Navais ren goede haven / lirect noozden ende noorden ten welten
delepdt cen Eplandeken okte klip/ daer op ltaet een tooren okfc hupſken / oock ltater
Ip'tlandt een groote malt met een ton daer boven op : Als het toozenken oft hup»ſken
Piet de malt over een komen / loo lepltmendaer recht opaen in't gat / bp het ooltlane
{mais tot voorbp het toozenken, de weltzyde is vIack ende d?oogh/allmen dank me
? de malt / gn EEN weltwaerts op voor de Kadt ban Dúla Moba /-Zaer (et:
"ent op vier okte vjk vadem. NE
Van illa 7 tot faro ofte Cap de &. Maria id ontrent ſeven mplen / op De
vant (act cen bupztoozen/ en ban Den Hoeck komt een Kif affchieren/ Datmen lchou-
ien moet / in't gat van Faro moetmen van beoolten in komen / dat ltreckt welt ende
VWeſltnoordwelt in/ men lâet den toozen aende (unckerhandt/ en loopen op twee oft D2ie
Vademin’/ binnen zinde/ſetmen’t teghen over de tadt van Faro onder het Eplant op
Nie vadem / her gatis mer halk vloet twee vademdiep. j
De C. S.NMariavertsont upterzee allmê die eerlt gewaer wert 3eneenronde heuvel,
nig een goet kenneljc merck om de gantſche kult vande Condado aen te verkennen.
J Viermplennoozdooltten oolten van Capde S. Maria okte Faro lepot Tavila/
Nat ig een krom D200gl gat/ dat alle jaren [chier verloopt ende niet te betrouwen is om
Maer inne te feplen/ten zn dat het ceerlt bebakent oft inet boepen belepdt zp,/ tis met hal-
Venloet ſchaers twee vadem diep/men lept daer rechc binnen dupn op vier vadem. |
an Tavila tot Anmonte is de cours ooltnoordoolt/ vier mplen.
x Anmonteiseen diep gat/ een vande alderbelte gaten op de gheheele Condaet/ltreckt
bu het doltlandt noordwelt in / met balf bloet ilt dzie vadem Diep. Daer ligghen eenige
h.oogten Voor’t gat/ de mercken daer van zijn Dele: Daer Raet een boom op De ooltkant
î Vanrgat: als Apmonteteghenover den boom komr / foo ifmen beooften De deooghten
oft landen die vooz't gat ligghen/ dan gaetmen na de voetltranttoe/ ende lepdent daer
angs noorzdweltende noor-dwelt ten weftenin/allmen binnen 1s/ wijcktmennoord-
Waerts op voor'’t ltedelien / oft willende voor Pr te Maria welen,loo vervolchtmen de
Hoordwelte cours/tot boo: het Slet binn it wut enbreet/en les oki keven vademdiep.
| ) het weltlande gaet oock een hauen in/ daermen dweers upter zee in komt/ dan
. die bp het ooltlandt is dieplte. C z " Var
! 3 deel, v Boeck. - | 3 ea


|Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.