| Extractuytde Privilegie.
„Æ E Staten Generaelder Vereenichde Neder=
Mn landen, hebben gheconfenteertende eoûtroyeert,
he) confenteren ende odtroyeren midts z Willens

eg! |. Ian[z Blaeuw ‚ Boeckverkooper binnen fm/telredam,
V EN dat hy voor den tijdt van thien Iaren naeſtkomende ,
L$) allene inde Vereenichde Provincien {al mogen druc-
_ 3 ken, doen drucken, uytgeven ende verkoopen
| ! feecker Boeck ghenaemt ZE E-SPIEGE L, Inhoudende eene korte On-
I dervi ſirghe in de konft der Zeevaert ‚ ende befchryvinghe der Zeenende Kuften
| | vande Oofter{che ‚ Noord{che ende Wefter[che Schipvaert.
M Verbiedende alle ende een yeghelijck r van deſe Landen,
HI J ‘tvoorfz Boeck in't geheel otte tendeele , in't groote ofte in't kleyne ,
IJ 1 in eenigherhande Tale ofte Sprake : midtſgaders de vermeerderinghe
;: ofte verbeteringhen van tijdt tot tijt daer by te doen, ende op het com-
]) pendium van ’t {elve Boeck ‚ gheintituleert Tafelen van de declinatie des
] | ! Sons, ende der voornaem fle vaſie Sterren , ende vart verſcheyden ghebrayck dey
EV | Nooráfterre, nae te drucken, doen nae drucken , uytgeven,ende ver-
H ‘koopen ‚ gheduerende den voorz tijdt van thien Iaren naeftkomende,
IEA, me des Suppliants confent ‚ by verbeurte van de voorfznaegedruckte
. ; Boecken , ende daerenboven van de ſomme van ſes hondert Carolus
ul guldens, t’ applicerë een derdendeel daer van tot behoef van dé Officier,
z BI die de Calengie doë ſal, het tweede derdendeeltot behoef van dé Armes,
I ::): De de Bil et Done en te
aeuw. Ghedaen ter vergaderinghe eeren Sta-

i
| | |
m? ten Generael. In ’s Gravenhage op den negenden Meert duy{ent fes hon=
L dert drieentwintich.
If: | S. van Haerſolte. v'.
! | z | Ter Ordonantie van de Hooghghemelte Hereen Staten Generacl.
m |
m/ C. Aerllens.
I!
u
ml
|
ih!
w
;
I
[
u.
| Mm !!
z

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.