YP Hoofiſluck. Van Roxent tot de C. S. Vincent.
FB; Enmyule beoolten den hoeck van Roxentlept de reede van Calcalis!
Ps Daermen vooz een nosrdwelten / noorden ende noordoolten wint bk-
ZF lchut machliggen op twaelk ofce derthien vadem/»oo diep oft D10090
Cafcalis. Bz# | ER alfmen wil.Een groote mpl beoolten Cafcalig lpt De Boeck vand
s.Gillis. S BZS Zuliamoft Z. Gilis/ daer op act een valt Slot/ dac is de not!!
: ) C boerk bande Kivier van Liſbon;/ het noorder gat vande Huviergatt
| TE &! op delenghde vaneen Iilootworp daer hp in. z,
Omhet ( mhet noorder gat in tezeplen moetmen bp die voo!lz hoeck opeenmalt lenghdt
Noorder nage bpinloopen/maernekkens het Calteel van S. Gillis comende, wat zuudwaert op
sten. Wijcken nae Het Krakediep toe/om eenige buplen en vudlen te (houwen die aende 00!
ze zvde van't Kaleel leggen. WBepnich Daer voorbpyzÿnde/machmen weder nae denoo!l?
Wal aenloeven/en daer bp langs zeplen tot Neltiers en alvoozt heel tot Liſbon toe/ ik
fettet ghemepnlijck voor het Dorp Bolyn op twaelk oft derthien vadem. Men mo!t
hem wachten dit gat inte kamen by ſtil weder meteenebbe / die valt »leer terck op! | :
Noorder Chops okte Sops/ dit gat van S. Gillis ltreckt oolt ten zupden in/ binnt!
zünde ſeplcmen oaſtnoordoolt ende noordoolt tenoolten aen / ende ailmen teghens h! .
Ulgatter eg comt/ Dan wijcktmen wat nae het zupdlandt toe/ anders houcmel!
ai ger no02 . . )
Om hee ©Ormwmhec lirakediep inne te zeplen/ lalinmen Caſcalis over de welthoeck van Rocxett .
rake: ſtellen/ enhoudentot dat het toozenken (‘twelck men liet Haen boven bet {loof
Jie jn ke Keſtiers) camt over het witte liloolter dat het veerlte van Reltiers (taet/ te weten M J
H.Katherÿnen liloolter.Gaet dan noordoolt ende noordoolt ten noozden in/houdendt
Dele merchen aldus Kacnde / tor dat ghy comt binnen Z. Gillis hoeck/ gaet dan al
voort by her noordlanc in tot Reltiers binné het Slot/en letter daer waert u bel dun
Opdele mercken meuchdp het Krakediep in en uptleplen. Soo ghp van bewelt!l
comt ende het Krakediep ín wilc/Coo let Calcalis over het weſtepnde van Rorent/etdt
zeplt allo om de Noorder Cachops, tot dat de ltadt van Lillebon comt op twee (chip
lenghden na aen de zupdkant van de Nivier / dan voozt noordoolt ten noozden injals
ghy dan de Sandtbap binnen S. Gillis hoeck liet/ ſoozpt welte weghe. „/:
Waeroktc het gheviel dat ghp de ltadt okt dat tooznken met lien en mocht / (oo ho!! |
de Sandtbap (die binnen S. Gillis hoeck lende) noozdoolt ten noozden van y, ett!
zenlt alloonoordoolt ende noordoolt tennoorden in / en neemt de Aach bande noo | f
Sops op acht oft neghen badem; als gn dan begint teghens &. Gillig boeck ow |
ee u |
lkaet een ſchips lenghde bezupden / ende een (chips lenghde benoozden ’t vodlß s. Ml
| Uioelter van S. Catrynenbzengen/ ende wenden 't dant’elcke renſe/ en laverenl"
"n gt! oock bp ltilte ende eenebbe dit gac niet upt okte in / want die valc ſeerlt
over het oolteynde vande Cachops. M |
YWilt ghp het lirakediep upt loopen / hebt acht op het voorlztoozenken allt id Vi
dat Hooghe landt van Daen comt/ fettet Dan vecht betwelten et tweede witte sloot ;
ende gaet zupdwelt ten zupden aen/ loo »lal’t tooznken agent Kloolter comen, “ |
_ Maer moet ghy unclaveren/ loo palt welop u ghetp/ wanc de ltroomen vallen iet u
tik over de Cachops / loo dat het mec ltilte (eer periculeus is dele gaten unt ende WM”
comen / maer befonder in't unt zeplen met ven ebbe / Want die valt dweers over de Cr |
chops. u. |..
s. Does Van Hoxent tot S. Vves hoeck is de cours zupdoolt tenzupden acht mijlen/dat ei
oock eenen kenbaren hoeck/ aen een hooghe ronde berg die daerin lept/oock et
het opperlte van’t Kalteel van Siſembze oprenvlacken bergh als een groote vork van
een Landchups. é |.
rtr! - &- Does Hoeck wert ghenoemt Cap de Spichel/ vecht besupden om Den Hott,
pues ken lcheure okte klave int lande / Daer neffens it goet vpden op negen ende chien U
hoeck, Dem, Don, Silembermachmencoock letten op vpfchien ofte lesthien vadem. pi |.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.