2 Van C. de Ortegael tot
daer looptimen bezupdenheen/ mien math daeroock loo diep in zeplen datmen ghet!
zee lien mach. Gen lkuckinnewaert lepteengroote bzugghe over de Revier.
Die upten welten of van € Eplant Cpſarga comt / enm de Kozongne wil welt
moet de noor-dhoeck okte welthoeck van De Kozongne/ Daer De toozen op Kaet/ 40 $
kabellengden ſchouwen als voorſlzis ] die is verre vande wal af rudlich en uupl/ ei
loopen dan ooltzupdoolt enzupdoolt by den hoeck om / daerna zupdzupdoolt nat het
Splandeken met het kalteel/ endaer bp omals vooz!lz is.
| | eylandt Det Eplandeken Cpfarga; vande Meerlanders Celarie genoemt’ is rondom vuyl
Chſarge. Tent ban Den hoeck vande liozongne ver»lcheyden recht oalt en welt / vik of les mp
ban De haben fFerol wel ten zupDen/ van de Kaep 192102 weſtzupdwelt en zupdw §
uu: han de liagep Otrtegael zupdwelt en zupdwelt ten welten derchien
Queres. Dan het Eplandt Enlarga zunden ten welten ende zupdzupdwelt/ lept Querts!
een goede haven/ ooc voor groote kchepen/ de weltwal is ſchoon/maer de ooltwal vu!
daerom moetmen bn de weltwal langhs in zeplen: alſmen tuſſchen de twee landen is!
ſoogaetmen midtswaters intot aende hoeck / daer by wycktmen weltwaerts op edi
groote halk mjlinnewaerts/ en»etten’t daer op leven/ acht ende neghen vadem. .
| C. de Bu- Van het Eplandt Cy»arga / zupdwelt ten welten enweltzupdweltneghen ofc ebi!
D lem,
mijlen/ lentdeoolthoeck van Mon»ſy/ ghebeeten Cabode Bplem/ Dat iseen hoogl!
lteple hoeck met veel hackeligheclippen/ los van tlandt af ligghende / als eentoozel
doet hem [mart op/enwert de Monnick ghenoemt.
Daerlept oock een grooterpe Hotlen okte clippen recht vooz de haven ofte Vortt
van Monſpzupdwelt ten zunden vande Monick,/ wel twee oft drie kabels engine"
langh/ maer Dat binnenſte epnde van dien / lepyt van de Monick zupden ten welter
Allmen op Monlp vervalt/ loo ilt dubbelt landt/ ontrent de Cabode Finiltere lept [
hoogh wit landt / ltreckende landewaert in / als een landtbap.
Odocklietmen/ camende ontrent de Kaep de Finilterre/ eenen ghehackelden og
die loopt ſoo verrezupdwaerts henen/ datmen hem voor Mozes lien mach. [3
Sone. Die in Monſp welen wil/ comende van Cylarga/die moet dicht by de Kaepde DP
tem ofte Bellem ghenaemt inne / dele hoeck is altemael een ghehackelt hoogh (cht ;
landt van teple clippen/ als voozen geleptis/ ende allmenbpdienhoeck is/ loo mot!
mende Caep de Coziane eenſchips lengde bupten de Caep de lkote houden/loo land
tot de liercke van S. Maria comt bupten den hoec van Manſy/ loopt dan datos! ,
gat op die merckenzupdzupdoolt intot verby de kerck / dan kult ghp lien een rpe A
SCO S 1-
de Rootlen ofte klippen .: v00} De ligghen/ ontrent ?; vierendecl v!"
een mijle t zeewaert aende weltzvpde van u.
De k S REZ:
pen toe loopen / die vooz Monlpligghen als voorlz is / endeletten 't binnende cipe
op (eben oft acht badem/ Dan en loopt niet te berte binnen! daer (hiet cen dzoog! Ui
langhs de haven daermen hem van wachten moct.
Odcſtergat Het ooltergat is beter omintecomenallt weltergat/ en zeplt Monſp niet in voot vj '
väMonſt. ghp de voorlz kerck lienmeucht bupten den hoeck/ men mach oock aen de noo?
van de haven ſecten op vijk ſes oft ſeven vadem. 4
Dezupden bet Dop ban Monlpis eenen Inwijck daer het voorlz Nik ofte dzoogb'
too lepdt/ ltreckende ooltnoordoolt wel twee Kabels lenghden langhs de haveltr _.,
Onle Vzouwenkerck ende de Monick liggen van den anderen noorden ten oolt
C. de Co. Zupdweltvan de Kaep de Bellem twee mijlen lept de Kap de Coziane. fi
ciane. Dan Baep de Cozianeilk zupden ende noozden twee groote milentot Uaep d' Ty
nilterre: tuſſchen de twee Iiapen is een Santbap / daermen ſetten mach beoolte" ,,
groote clip/op les oft ſeven vadem. Dit is een groote Inwück die verre inc lant g qtl
Aendenoordzyde van dele Banliggen clippen onder 't water diemen ſchouwenn! |
F M

GO Ot Def L 11D C t7 H Fer FCC D Er G COE! T.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.