VIII Hoofiftuck. De Zeekuften van Galillien „tufichen de Capén
Pinas ende Ortegael.
TVaeg An de Cabo de Pinas af lepdt eer rne Koten 7 (treckende wel een
59) 2/2 half mpl inzee/ eenighe (eggben/ Datmen tullchen Den Hoerk ende
B De Dele klippen deit mach (eplen, Maer recht binnen ofte bewelten
| (F) de Cap de L lets een groote klippe / tullchen de klippe ende
Ü ( ‘ref Vet landt machmen deur. =
REA, binnende Cap de Pinas is / ſoo lept Avilés êweé mp-
CEE len van daerzupdzupdwelt / dacis eengoede tvyhaven / daer met
hatkvloet wel een groet lſchipin mach/ oockiller goede Ueede vooz dele haben op (les
k seven vadem.


Daerin te zeplenmoetmen aen 't ooltlant in/ dat weltlandt is verre vlack/daer. Abiles.
Raet een Vappelleken opt ooftlandt / Daer moermen dicht bn langhs (eplen/ ende (et:
tent een tuck weeghs binten De twee voo(s clippen neder. Det Gedeken is ontrent

| kenuple opwaerts. Vandewelthoeckloopt een Hk a/ ende reckt binnen langs dé
| Aben nae her Gedeken toe / (oo Dat Het Daer aen bepde zyden leer ondiep is. Hende
| Weltzude buntende havenin de bocht / ligghen twee groote rudlen recht voor dat
ercxkeninde Sandtbap/ daer machmen rondtomzeplen / dan ten illerniec alte
| tboon ; Doch bupten De clippen ig go:De anckergzondt op keven oft acht vadem, te- :
lhens overheckercxken dat teghens t hooghe lant tar.
VanAbiles tot Luarca 1s (cs clepyne mplen / ende van Ruarca to Kibadeus welt- Luarca
| Unydwet vpk mplen, okt van Aviles tot Ribadeus zuvdwelt ten welten thien mplen.
Vandeootthoeck van ‘t gat van Ribadeus ltreckc een rudlich rikken af nae de Bibadetuy
beſtwal toe/ daer machmen bp om looden op viér okte vpfcehalk vadem, okte ſoo men
| het ltedeken Caltrapol efken bupten den hoeck houdt; en daer (oo op aen zeplt/ fo en
Ke epe oe GOOD ae BEDE
Ndt/ Daer op (taet acn’t noozdepnde een plompe toozen/ bp nat alg De toozen inde
Igeongne/ maer niet (00 gz00t. Ontrent Die toozen lent gen blinde Klip cen wepnich
die Shewaer werden aen’t barnen en boeecken Der zee: maer nier bn Gecht water mer
etaloerlaegtae water comt Hp gelpche water. De weltwalis vupl en rudſich/daer
Pt oock bezupden Den boozÍs tooreneenlteenichrudlichrik a/ AUpyktenhalven over
qu beenen aen die zpùe machmengeen lootghebrupcken. Allmenhet rikken dat
sende ooltwal lepdt / ghepalleert is/ moetmen daer bpomloopen / nae de ooltwal
dat koe wpcken/ en daer bp langs in zeplen/ tot datmen het voo!ſz lteenich rik aende
h rîwal ghepalſcert ofte ten epndenis/ loo haelt men daer boozbp is/ moetmen Datr
" omloeven nae de weltwaltoe / om de ooltwalbinnen 't gat te ſchouwen/ dieis een
| îuck binnewaerts heel vlac en dz0o0g aer âende weltzpdeilt diep water. Daer tact
| incootenken g: de ene fuck buen den hoeck daer het rik ak ltreckt / dat
| [linen Bat (oppe ae s te dwars van hem krpght/danilinentenepnden ac rik/
| lu? moetmendaer nae toezeplen tot by de weltwal / enloopen daer voozt by langhs
| ben oo? het ltedeken/daer lentmen met een ancker t'zee/ en nieteen touw aende klip:
|! he Een klepne mpl bewelten Ribadeuslepdt een tphaven/ die upten welten / bp de
t langs; Daer te neffens comt/ (oude lichtelnck meenen dat De haben ban Kibadeus
# a maer is licht te onderſchepden aendele nae beſchzeven mercken : Aen bepde
van deſe tyhavenzyn de kulten al hoogh landt / maer aen wederzudenvan 't
ben Gibas ! ze laegh. Oocklepdter een hooghe qe en ht pr!
Kennen Ke Oe ! bunprkeng/
h men die bergh zupdzupdwelt van hem heekt/ en daer dan op aen zenlc/ (oo berbalt-
ênrecht voozt gat van fiibadens.
Noozpd-


|


N landt af; daer moetmen boo upt (ien en hem wachten, allt petwatdpntkanmen
ocekromende) bn 'trif langhs loopt;

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.