Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
tit 
Kónftder Zee-vaert, 
Almanach van den Jare 
1643. Nieuwen ſtül. 
da. . 
roolemaen | 4 | 14: "6 
J leſte quart. 12 19/10 
r (22/18/15 
volle maen z s 4 
Febzuarius. Juen maen 18 J 28 
leerſtequar. 25 | 0 42 
ſvollemaen s | z 51 
aeta Es !; 33 f 
[ert qr. |25 31:2; 
bolle maen z | 20 51 
Aprilig. me quart. 11 | 6 57 
Januarius. 
nieu maen 17 23 z1 
a 3 1) f 
Mapus. - (ra Wan |25 | '7 42 
leerſtequar. 25 | 3 43 
mea aen 3529 3} 
EE 
Julin. — ‘nieu maen 15 | 9 1 
ü : 
wr. RRA 
ſleſte quart. | 4 | 16 | 16 
‚| September. freu maen [12 | 16 | 10 
: \ eerſtequar. | 20 | 16 | 17 
bolle maen | 27 7 | 9 
October. [mien maen ; ;; 
Pe 
lefteguatt. | 2/22 5 
ovember. gg. 1E) 916 
bolle maen | 25 4 15 
/ ſleſtequart. | 2 | x 
December, „nieu maen | 10 | 18 | 10 
\rerſtequar 17 | 18 [16 
 
9 
October. — J bolle maen | 15 ß 53 
| é 
I 
 
 
 
 
vollemaen 24 | 18 | 0 
j we Gulden ghetal van dit jaer is 10. 
Epacta 10. Den circkel der Sonnen 
E: ie Sondaegs letter D, Koomjche Ine 
Ee Rs k. 
lien den 5 April / Hemelvaert den 14 
/Pincxteren den 24 Mep/Advent den 
 ſcLovemb. Daer (llen in Dit jaer gee 
OE Re 
izon ſal vertonen/ ende d’'an- 
ai ande voſtttiche deelen van Aſie / als 
Eplanden dan dephütppÿnen. 
den 27 November. 
temael bupten onſe Horizon/ 
Almanach ban den Jare 
1644. Nieuwen ſtül. 
da. u i. 
leſie quart. | “| 16 | 54 
Januariug. $ eef quae 4| !! 
bolle maen | 23) 9 | 56 
Febzarius. (ccrſe quuy | ,7 | 32 3 
eene | j ?: 
; nieu maen | 8 | 6/22 
Martius. == q eerſte quar. | 14 | 22| 32 
| vollemaen | 22 | 21 | 38 
(leſte quarr. zs 21/54 
nieu maen 15 | 15 
Apes, — tete quit, 23|11 ; 
ileſte quart. | 29 | 7 | 54 
ſnieu maen | 5 | 23 | 10 
Mouus. — een [:: |‘; ;? 
lleſtequarrt. | 28 | 15 | 15 
ſnieu maen| 4 | 7| 25 
 
olle maen | 19 | 18 | 12 
leſte quart. | 26 | 21 | z5 
ſuieu maen | 3z | 16| 32 
Jultus. 4 pojle maen |z| ‘3 74 
Ueſte quart. | 26 | | 38 
nieu maen 2| 31/1 36 
bäle dien :; ef 4; 
leſte quart. | 24| 7| 5 
nieu maen | z1 | 17 | 16 
: ſeerſte quar. | 8 | 21 | 14 
G EI 
(hieu maen | 30 
ſeerſtequar. | 8 | 1 
Auguſtus. 
leſtequart. | 22 
nieu maen | 30 
eerſte quar. | 7 
bolle maen | 13 | 18 | 20 
tft Uri (3é|22["1 
ſeerſtequar. | 6 | 13 | 22 
Oetenber. (ht? |:2| 5. 
inieu maen | 28 | 15 | 42 
't Gulden ghetal ban Dit Jaer ís 11e 
on aes lerter © 1. Hosmſche Judietie 
Vu BGU a rau Ven 14 Febzuarü / Pas: 
November. 
 
 
 
 
 
(chen ben 27 Maart / Hemelvaert den r 
B B OR BE 
maer twee Eclipien alleen in De Sonne / 
Uefte quart. |31| 14/50] 
7 
Junius. Ball maen 2x |[17[ gi | . 
ERE 
ED 
op ’t laeſte van de verdupſteringe inonſen 
Boon DEMER eID: 
On 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.