, | tuffchen Olone en de Rivier van Bordeaux. 15 |
nd! jut over het Brandteylandt / daermeughdpu ballalt over boozt werpen/ t is daer

pan | lk vadem Diep.
tt |); do ghp van den Bos nae het barnde Eplandt met eenzupdelÿcke windt ofce
; u t barnde Eplandt nae den Bos moet laveren / loo en comt het landt van Rochel
att |), te nae / daer legghen verſchepden d200ghelteenigk bancken een tuck weeghs van
aer |,! wallanghs bet landt/Daermen hem ban wachterimtoet. Als Kochel bedeckt werde
pitt | zz, zupdhoeck die teghen over De Iirieck lepot; Dae lept cen Geenbanck; Daer gheen
em. | den water op en blijft. | an
[nin op De Gibiere ban Sarantenzeplen/ oo loopt bezuvden het Brandteplant
A
nde |; Omvan t Bzandteplandt nae Brouwage tezeplen/loo zeplt zupdzupdoolt aen/en
jatt ] h, U het toozenken van Heers bewelten het Bolch,laa langhe tot dat den toozen van |
ezen ofte le four Komt over het root pannen Yuplken/ Dat op de zupDzpde vande NE
] iere van Saranten ltaet : leplt danzupdoolt.eude âaltemec zupdooltten ooltenun/ !
pat Pi Front een dozp dat op de lkrandt lende byrnoorden Soubiſ»e komt / als dan |
att | Ibile komt binnen t voozſz Dorp / ende de menten boven 't Dozp/ loo luldpzpn I
"J bit tn denhoeck vande Oelterbanck: gaedt dan al zupdoot ten zupden/ ende let Oeſter-
u ly rterlte toomnken van Heers over de upterlte kandtplecke daerde galghe bp ltaer/ banck.
| in t die ſoo ltaende / ende zenlt zupdzupdoolt in / als dan het tooznken van Heers
lysen den ooltkant van de valepedie in c boſch is/ foo houdt Dat »ſcherpe toozen-
Nee over den ooltkant van De valepe van't Bolch / ende zépit alfoo binnen De
dz k oft Hiviere van Brauage. Tot Brouage en plach nikt eenhups te ltaen/


=@:| mr een ltercke kfrape ltadt is / binnen 70 ok we jaren herwaerts ſoo gheworden
. hf Banjaert lept langhs hetlandt van Oleron/en (treckt tot binen Dat Brandt: anjaert.
n s [: laegh water Komtle boven / en de kteert ſrtcke verst.! 7 ohy
| ecke uptwaert aen moelte laveren nage het Brandceplandttoe/ zengt
H | ten ban Gochelle niet bupren het Brandteplandt; voorerialeer ghp daer nef-
Ö hij [Uwdepnde r Lu DIEN en’tlandc Tan ie noe en
] Be epen ecki gi L fe Glaus Frou. vor: ve
he êrzupdoolt op nae Sales toe daerimen lout ladét/ daer voorbp aenden anderen odr.
HERO G HRE:
] Mit bpnoorden de Plate om:daer is de reede voordie op Oleron okte Older- | |
| v! enen binnen deur weder ypt welen/ Cos ſalmen ſoolanghe om oolt zeplen/ '
I|)! Dalis komt over de boomen- die binnen Merven ltaen/ omde lteert ofte Het
Nip, h bay O©leron akl)chiet te ſchonwen: als Salis komt over de boomen, zeplt dan
len ten wekten aen nae Het Brandreplandt/ maer bzengt Hertogh Wareis toozen
Ven Het Brandteplandt/ omen Banjaert niet te onder zeplen, MIE toozenken I!
Úihjkers aen 't Bo»ſch komt/ houdetdan loo ſtaende;/ cot dat Nochelle over dennoozd- | I
Nen a aa BE OC ga
j trent zupden ofce Wepuich weſltelÿcker thien mÿlen van het eplandt Heps; iris Ep: |
IN ti ten wetten nt Eplandt &. Martijn / ei weltnoo-dwelt okte wel (oo nooz- ndr.
to an de Riviere van Bordeauxlegghen declippe van liokedon ofte Rochebon/ gippen
kozme vanren driehoeck . De zupdelÿcklte vä oche-
ur ' am de Banjaerts wille: Coo en kſuldp daer agén niet miſoonen. | |
"hz, mighe ghenaempt Vrkamia / i

ae Drie dat is de dzooghlte/dar op blj met laegh water ontrent twee vadem diep- bon.
Nee je zupdweltzpde is de grond lwarte (teenkens / gende noordooltzyde wit lanc/
Ü. BUD U Ü S S ANN A
|
E.„'en machſe opc loot niet genakennoch aen diepen. ]
te erich weltwaert niet verre vande voo;lz Klippenlepdr noch een ander klip/ | |
| ige water bijf vadew water op is / doch mec een ltozm bzeeckt de zee dger |
q op met gvoote Goztingpen,


a
Hos

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.