Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
Punbuf. 
Belerin. 
12 De Kuften-en Eylanden van Britaignen , 
kielen / maer alfnen ten Halben dat ooltelprk {te Dozpis / loo mach- 
men wel op Den Goeck van't Dop aenseplen. tot darmen daer voorbp 
1s / maerteghens dac ooltelpclte Dozp aende zuydzpde op den hoeck 
lent cen banck Ppnbuf genaemt/ Die vecht wel ten balben nde Ki: 
viere / doch men can tulſchen den hoeck ende dele banck deurloopen 
on vue vt!t les vadem/ dit is dereede voor lchepen die ter zeewaerts 
illen welen. j 
Een mpl bet innewaerts midden inde Riviere legghen twee lteen- 
bancken in 't vaerwater. Tot Pelerinis de laedplaetſe twee mplen 
van Nantes / daer het goedt af comt met lodges nae de »chepen toe, 
S.Nazare Dan van S. Nazare tot Nantes okte Pelerin1ilt Rootſimans water; 
diemen ghemeenlijck mneemt bn Den bovengenoemden lcherpen too- 
ren S. Nazaret ghenaemt/ daermen ( alfmen daer binnen is ) ſetten 
mach op thien okttwaelk vadem/ endeeen Lootlman verwachten. 
Omuan S. Näzarethin zee te loopen/ bezupden de clip met het 
gat heen/ looloopt eerlt bv de noozdwal langhs/ als ghelept ig/ tot 
Dat gÚn comt bupten den tweeden Hoeck bande Kilbiere + wpckt Dan 
ban ‘t noordlandt af midden inde Riviere : en zeplt een grvot Guck 
weeghs bezuuden Prerreperſſe om/ als ghp dan de clippe die noord- 
waert ban Pierrepsrle levdt / bupten De hoeck lien meugt / daerilt 
Diep vier vademende een halk/ ende als Piereperſſe noozdnoordwelt 
nde noorden ten welten van u is / loo comt ghp tegheiis de klippe/ 
] " vanéken 
| 
boorde 
. DPeire. 
| acne 
. tiers. 
m 
 
 
 
daer krpght ghp dieper water,te weten bvijk/ſes ende tenlaetlten leven 
badenymaer als gip comt in de Trave ban Picquelierg/ (oo krnght 
ghpy chien of twaelf vadem waters. 
Voor de Hiviere van Nantes ligghen veel bancken/ dan met hal- 
ve vloet machmen daer over / de zupdhoeck vande Hiviere van Nan- 
tes lepdt van de noordhoeck noo;dnoozdwelt ende zupdzupdoolt drie 
mplen / daerbezupden loopt dit landt in eenen grooteninwijck/ ende 
daer looptmenin de Bap. Dele onekken dancken in de Hiviere van 
Nantes zyn leer onghelÿck / ſomtpts worptmen bpfthien badem/ 
firacr Daer nae maer (eben oft acht badem. 
Maer om van Boelpn ofte Belie nae De Bap ofte Armentiers te 
zeplen/ loo gaet ooltzupdoolt aen/ tot dat ghp t Mloolter van Ar: 
tnentiers liet beoolten de boomen die te landewaerts m over 't lelye 
Uiloolter ltaen / oo gaet ooft ende oolttennoozdenaen/loo langhetot 
dat het Lilooſter komt binnen het ot van Armentiers / loo zyt ghy 
binnen de Monckeleghe. Gaet dan weder ooltzupdoolt tot dat ghpy 
II | Pierreme. binnen de klip van Prerremen zyt / daer meught ghp aen bepde zy- 
Den omme / ende als gin de Gabe open (ien meught/ danmeughe 
 qup t ketten op leven oft acht vadem / en varen aenlandt om eenen 
M Bicque: 
" liers. 
Lootlman te halen / het 1s Nootlmans water. Van Boelpn ofte | 
Belille tot Armentiers is de cours ooltzupdoolt ontrent neghen ofce 
thien mten berlchenden. 
_ Dan Armentiers tot Hens it zupden ten ooken bpf mplen/emban , 
Boelpn tot Heys zupdoolt twaelk mplen. Het Eplandt van Picke- 
kers lepdt recht opden hoeck van Armentiers. Tullchen Armentiers . j 
oft Pickeliers ende Heps iſt een oneffen vaerwater/ met vele ondiepten 
eenen ſpitſen toozen/ende lommighe Hupſkens ende meulens/daer aen 
het eer wel te kennen ís. 
Het is in 't vaerwater tuſCchen Heps ende Boehm vpkendertich 
ende veertich vadem/maer allmen binnen ’t baerwater ig; (oo it maer 
bpfentwintich vadem Diep. : 
Onder Heps en is niet alte goede reede / het rolter altpt als of het 
water onder het Eplandt deur quam/ op 't noordennde iltvlack wa- 
ker/de reepe is als de kercktoozen zupdwelt van uis op acht ofkc neghen 
Olone, 
ende bancken vanvier/ vpk/ »ſes/ endeſeven vadem, Op Heps tact | 
 
  
WN N . : 
I “NN Ne 
Mous vertoont het \andt van I P Ut? vH: en het Eylandt van S.Mareen alſmen 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.