Punbuf.
Belerin.
12 De Kuften-en Eylanden van Britaignen ,
kielen / maer alfnen ten Halben dat ooltelprk {te Dozpis / loo mach-
men wel op Den Goeck van't Dop aenseplen. tot darmen daer voorbp
1s / maerteghens dac ooltelpclte Dozp aende zuydzpde op den hoeck
lent cen banck Ppnbuf genaemt/ Die vecht wel ten balben nde Ki:
viere / doch men can tulſchen den hoeck ende dele banck deurloopen
on vue vt!t les vadem/ dit is dereede voor lchepen die ter zeewaerts
illen welen. j
Een mpl bet innewaerts midden inde Riviere legghen twee lteen-
bancken in 't vaerwater. Tot Pelerinis de laedplaetſe twee mplen
van Nantes / daer het goedt af comt met lodges nae de »chepen toe,
S.Nazare Dan van S. Nazare tot Nantes okte Pelerin1ilt Rootſimans water;
diemen ghemeenlijck mneemt bn Den bovengenoemden lcherpen too-
ren S. Nazaret ghenaemt/ daermen ( alfmen daer binnen is ) ſetten
mach op thien okttwaelk vadem/ endeeen Lootlman verwachten.
Omuan S. Näzarethin zee te loopen/ bezupden de clip met het
gat heen/ looloopt eerlt bv de noozdwal langhs/ als ghelept ig/ tot
Dat gÚn comt bupten den tweeden Hoeck bande Kilbiere + wpckt Dan
ban ‘t noordlandt af midden inde Riviere : en zeplt een grvot Guck
weeghs bezuuden Prerreperſſe om/ als ghp dan de clippe die noord-
waert ban Pierrepsrle levdt / bupten De hoeck lien meugt / daerilt
Diep vier vademende een halk/ ende als Piereperſſe noozdnoordwelt
nde noorden ten welten van u is / loo comt ghp tegheiis de klippe/
] " vanéken
|
boorde
. DPeire.
| acne
. tiers.
mdaer krpght ghp dieper water,te weten bvijk/ſes ende tenlaetlten leven
badenymaer als gip comt in de Trave ban Picquelierg/ (oo krnght
ghpy chien of twaelf vadem waters.
Voor de Hiviere van Nantes ligghen veel bancken/ dan met hal-
ve vloet machmen daer over / de zupdhoeck vande Hiviere van Nan-
tes lepdt van de noordhoeck noo;dnoozdwelt ende zupdzupdoolt drie
mplen / daerbezupden loopt dit landt in eenen grooteninwijck/ ende
daer looptmenin de Bap. Dele onekken dancken in de Hiviere van
Nantes zyn leer onghelÿck / ſomtpts worptmen bpfthien badem/
firacr Daer nae maer (eben oft acht badem.
Maer om van Boelpn ofte Belie nae De Bap ofte Armentiers te
zeplen/ loo gaet ooltzupdoolt aen/ tot dat ghp t Mloolter van Ar:
tnentiers liet beoolten de boomen die te landewaerts m over 't lelye
Uiloolter ltaen / oo gaet ooft ende oolttennoozdenaen/loo langhetot
dat het Lilooſter komt binnen het ot van Armentiers / loo zyt ghy
binnen de Monckeleghe. Gaet dan weder ooltzupdoolt tot dat ghpy
II | Pierreme. binnen de klip van Prerremen zyt / daer meught ghp aen bepde zy-
Den omme / ende als gin de Gabe open (ien meught/ danmeughe
qup t ketten op leven oft acht vadem / en varen aenlandt om eenen
M Bicque:
" liers.
Lootlman te halen / het 1s Nootlmans water. Van Boelpn ofte |
Belille tot Armentiers is de cours ooltzupdoolt ontrent neghen ofce
thien mten berlchenden.
_ Dan Armentiers tot Hens it zupden ten ooken bpf mplen/emban ,
Boelpn tot Heys zupdoolt twaelk mplen. Het Eplandt van Picke-
kers lepdt recht opden hoeck van Armentiers. Tullchen Armentiers . j
oft Pickeliers ende Heps iſt een oneffen vaerwater/ met vele ondiepten
eenen ſpitſen toozen/ende lommighe Hupſkens ende meulens/daer aen
het eer wel te kennen ís.
Het is in 't vaerwater tuſCchen Heps ende Boehm vpkendertich
ende veertich vadem/maer allmen binnen ’t baerwater ig; (oo it maer
bpfentwintich vadem Diep. :
Onder Heps en is niet alte goede reede / het rolter altpt als of het
water onder het Eplandt deur quam/ op 't noordennde iltvlack wa-
ker/de reepe is als de kercktoozen zupdwelt van uis op acht ofkc neghen
Olone,
ende bancken vanvier/ vpk/ »ſes/ endeſeven vadem, Op Heps tact |


WN N . :
I “NN Ne
Mous vertoont het \andt van I P Ut? vH: en het Eylandt van S.Mareen alſmen

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.