tuffchen Boeiyn en S. Martens Eylandr. II
trent elf / bp een (pzínck negen voet water. Nec een daghelpcx tp vloept het daer
întrenteen vadem / maer met een »princk twee vademop enneder. Hecgat ltreckt
delt ten zupden in. Een wepnich beoolten de mont van de Hivier lepde eengroote
(ip die mer hooch water onder vloepc. j ;
Die van de Kibter van Nantes comende nae Roche Bernard wil welen/ endaer
tuſſchen bepdenniet heel bedzevenis / loope loo beer t’ zeewaert na de liardinael toe
als hp bewelten de Fouris) tor dat hp bunten dat voorlz Eplandeken ( legghende
tenhalven tullchen de lzardinaelen de Litvier van Roche Bernard) omlospt/ſloo gan.
p lecker ban alle vuplen / men mach dicht Daer bewelten bp heen zeplen / maer daer
| booten leggen beel clippen en Dzoochten. Die daer beoolten ofte benoozben heen
Wi Zeplen/moet ontrent twee derde parten waters laten na her Eplandt/en eenderde:
âert te landewaerc/en [o Daer tullſchen deur loopen/maer wel uptlien. : , IMI!
Tulſchen de Kivieren vanRache Bernarden Nantes lepdt Oudtdupnen/Craililcroſlwhe.
tkte Uroolwÿck en Poelgem. Kroolwijck heeft twee hoecken / achter de noordwelt I
hoeck lepdt het groote Dorp oft vleck van Uiroolwÿck / dat heeft cen dicke toozen/
tn daer is een gzoote inwyck als een haven/ Daermen op bijfdes en even badem te
krede mach loopen/ Daer beweften (act noch een platte Uierck op ‘t Hooghe landt. Ö
Het lande van Gudedupnen leptrecht benoorden die kerck. Poelegem is een Dozp Kutduue.
beooſten Croolwück- met een hooghe [cherpt toozen. :; Poelegen.
t Ontrent anderhalk mij van landt zundwelt ten zupden van Croolwÿck/ en welt
tn noorden wel (oo noozdelijck ban de oolthoeck van Poelgemlepdt een gzoote banck I
Ihenaemtde foer/ die op ſammighe plaetſlenmet laegh water droogh valt / lept van De Fern.
Boen ver»lchepden ontrenc oolt/en ltreckt op haerlangltezupdwelt en noordoolt, [
hy Vile gh ban Boelpn nac de Liivier van Nant:szeplen/ loo gaet van het ooſtenn- !; op I.
ban de Iiardinael oft van de ooltelicklte uptclippen van de Cardinael recht ooll- pantes ce |
"undoolt aen na de weftpunt ban Croofwijck/ om boven de voo!Hz Foer te zeplen, zeulen.
k lange tot dat Het begint te Drooghen/ en Dat De (cherpe toozen van Poelgem comt
tghen het hoochlte van de oolthoeck van Croolwpck / ſoo loopt ghp benoorden de
of; banck heen / gaet dan ooltzupdoolt/okce na dat de wint is oolt tenzupden en f
jtzupdoolt aen na de clippe met het gat ghefeeten Pierre percé, maer en comt alfoo DE
ie landt een kuck wecghs bewelten Poelegem niet ſeer nae met laegh water / wanr JI
fn ls daer langhs niet ſchoon. Tullchen de Four en De hoeck van Croelwpckiſlt MI.
t baerwacer achc/neghen en chien vademdtep. a | I
p Van den hoeck van Poelgem ooltwaert egghen lommighe Eplandekens en clip: I!
kndie heel vuplzpn / encomtr die oft de wal daer ontrent niet leer nae oft gheviel dat I|
Ip hier moelt laveren/ want by laegh water vallen daer veelclippen d)ooghe. Als I
Ln komt bp declip met het gat / (oo loopt Daer benoo:den heen / en v2p Dicht bp in; [
p latende aen lkuerboozt van u/ om de vuplen te ſchouwen die vanden hoeck van IN
y?elegemnae dele clp toe ltrecken. Dicht bp die cp langhs ilt vier vadem diep. 1
do) bp die clip met het gat zunde / loo loopt al bp de noorzdwal langhs nae S. IN
Nazare op dzie enbier vadem met lacgh water / maer ghp moet u wachten ban cen &-Rasare II
i?bighe hoeck eenltuck bewelten S. Nazare / de mercken Daer bp 3pn Dele : Daer HII
t een meulen opt hooghe Iandc / wat verre te landewaert in/ als die comt over |!
|'\boerenhups dat om laeghe bp de Rivier ltaet/ dan zyt ghp nekkens die clippen/
peer toozbp zonde; houdt noch de noordwal en loopt daer bp langhs tot achter
gn hoeck van S. Nazare / en ſettet daer op ſes of ſeven vadem : Widden inde MI
heaier tullchen de voorlz clip met het gat en S. Nazare lepdteen rpeclippenghe- my
ten Les Porceaux, Die romen met half tp boven water. Om die en noch meeresDor
ue vupten op De Rivier leggende /te ſchouwen moet ghy al by de noozdwallangs ceaux. M
im Een Guck binnen S. Nazare op't noozdlandt ltaet eeuen ſcherpéh toozen/ als die I | |
oen hec zupdlandt comt / dan meught ghp aen die voorlz clippen niet miſdoen/

daer benoozden omme/ een wepnich Dâer beoolten lepdt nocheendroochte met I I | |
teen daermen met groote ſchepen beoolten om loopen mach / het is daer »eer I| |
rk water tot aen den hoeck / binnen denhoeck zunde machmen t lectten / als ghe- I !
Uy, 8/ op leg ofte leven adem. Beoolten S. Nazareligghen noch twee. Dozpen/ U
chen deſe Dozpen ilt leer vlack ende lécengrondt / daer moermen de zupdwal IMI
z deel, iüj Boeck, . B 2 kiefen/ # IV


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.