] E | |
/ | ' HMWelterpleymarckes enS.Iolme. . / 9 | "
wilt/ Coo gaet vandeoolthoeck bande Liardinael eerſt noozdwelt en noordnoordwelt/ |
| óp (ult foon Dat baerwater acht ennegbhen badem Diepte hebben / gaet Dan altemet | | II
joordelvcker op den hoeck aen die bewelten S. Jolme lepdc / daer loopt een lteenrik
On nae een balE mijl in 3ee / Dat moetmen aen Guerboozt laten / en loopen Daer be: |


Ween cuTchen dat rik en een Eplandeken in dat ooltzupdoolt vande welthoeck MI©+M
| berſchepden lepdt / en met rudsen en clippen aende voorlz welthoeck valt is/ loo dat- MIM
n daer niec beweltenlanghs of tulſchen deur mach zeplen / loo haelt ghp daer bin- +*).
| enzüc »coo ;chout de welthoeck / enloopt bp de ooſtwallanghs-/die is.vlack en ltreckt MI.
h nde toozen van S. Jolmetot de Uuvier van Vannes noordwelten zupdoolt/ maer MMM (
lor al loo kavelt in dit gat wel u ltroom / want die valc Coo lterck in de Kiber ban Mn
bannes en daer upt/Datmen met een ebbe daer niet, en mach -inleplen al Wander cen II | I
Om / de»lghelycx ghelchiet oock ter contrarie van een vloet / daerom moetmen met VI !
| Mater daer m feplen. Aende middelpunt daer hem de rivierintweendeelt ( waer MIA |
ji deenelooptnae Dannes / en d'anderna Aurap)legghen veel clippen/ her meelte- l n
i londer water/die laetmen aen ltuerboort allmen nae Morbeam okt Aurap/ en ain | | IN!
boot alfmennae Vannes wil weſen. Als ghp loo veerinwaert comt/ dat den | ] |
jüiepdt Aurap het binnenſtetoomnken noordnoordwelt vanu / en dat andertooren-
"n noorden ten oolten/ maer den hoeck van her Maplandt ooltzundoolkt.. De weltwal

jette nefkens is hecl ltepl / maer Opckich en weeck/ men mach daer aen geen quaet
al zepldemen (cgoon daer teghen aen.


j
|
Wen van Mozrbeam Wed ban U ig/ letter Daer midden inde haben op neghen babent/ ' Öl
|
|I!
De oolthoeck van de Kardinael en bet gat vande haben van Mozbeam legghen ' |
"lehepden noozdnoozdwelt en zupdzpudoolt. z: | |
. HöoedeſeLanden uytcr zee verthon. . JM
; WM D Wü § es f ER Ü U ' |
Aldus verthoont het landt tuſſchen de Weſter en Voſter Pleymarckes alſt noordooſt ten IM
. voſten vier ofte vyf mylen van u is. Deen berg is [eer kenbaer/ſteeckt in hooghte | |
Y). “ye bupten al hef (ande daer ontrent, De weſter Pleymarckes zyn | Mui.
hi: _ danndoordnoordweſt drie ofte vier mylen van u. Mu
,.. Aldus vertoont het landt van d'Doſterpleymarckes alſmen daer verby ieylt. | ||
't Land beooſten Gloylandtoft Glenant vertoont aldus alſmen . . Mju
ae A daer by langhs zeyle. ; | |
M Mea de weſthoeck van Groy als die twee ofte drie mplen ]
. AlsGroytoordnoordooſt van u is drie mylen!ſoo vertoont het alouen. | | 11
| Be Aldus is Boelyn ghedaen alſt noordweſs Als Boelyn noordooſt van u is H: | I
_ GMdeooſt van u is omtrent drie len, drie mylen vertoont het aldus. | | | |
9 3 deel, üiij Boeck, B Als I| I

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.