$ ; De Zeekuften en Eylanden tuffchen de |
dat Eplandeken op 't valte landt lepdt een cloolter / bzenght dat cloolter recht aendt
oolthoeck vande haven díe binnen De Baers lpt; zeplt daer fo op aen / tot tegen dk
oofthoerk binnen De Baers; en loopt Daer bp om/ daer binnen zynde ilt wijt en byett!
gb meugt het daer Cecten voor het voorlz Eplandeken op vijf ofte leg baden DAK
ede inerlaest EE D2ie ofte bier adem Diep;of men loopt ghemeenlijck bn Den Hott
VBoelun. Van de Welterplepmarckes tot Boelpn / van de Francopſen ghenoemt Belillé
18 de cours ooltzupdoolt lelthien mÿlen/ maer van Grop tot Boelpnilt zundzupdool
bier mÿlen. Boelpn heekt aen 't noordweltepnde een »lchorren upthoeck/ meteen
groote fadel/ daer ontrent Haen oock eenige Huplkens/ en het eunde gaec heellcho!
ai ie Boelpn noozdnoordoolt vanulepdt /doet hem het weltepnde op aen dzie ltit

lun. ken/ het weltelÿcklte daer van is een gzoote clippe/ die vloept bp heelhooch water bb
natonder/ aen t ooltepnde deelt hem oock een groote clip af/aen dele vooal mert
it vedelpek wel te Kennen/ men mach Boelpn ban upter zee fien op bijfendpfrich DA
dem. Zen De 3undzpoe legghen beel clippen afenclepne Eplandekens.
_ Beede on- Wailt ghp onder Boelpyn reede ſoecken/ loo moet ghp het noordwelteynde (chol/
| Do: w
jen; Daer Van af lepDt een blinde Klip een woedt Kuck bant lant onder water : DAÉ
binnen 3pnde/ foo zeplt op twee tou lengden bp ’t landt langhs / op een ballen ſchodt
nae bp den noordhoeck om/ tot dat ghp komt vooz het Dorp met het »ſchetpe tool"
ken gehceten S. Pauls, daer ltaet een Slot op den hoeck bewelten het voozlz toll
ken/ fettet binnen dien hoeck op neghen of thienvadem/ daer luldp be»chut ieggl!"
Voor eenzupden / zupdwelten en noordwelten windt / foo hp noordelpcker wach
moet ghp rupmen , en loopen voor het ooltepnde (dat is ontrent een halfmpl bit ]
en letten t daer op thien of elk vadem. Dit Eplant ltreckt ontrent zupdoolt en noo!s
welt De bat De Warpt wijcktmen Daer ban d'eenereede op d’ander/hec is datt
Achter het Eplandt Boelyn / te weten turen Boelyn enhet valtelant leggh?!!
veel Eylandekeng, daermen tot verlchepden plaetſlenmach deur zeplennae de Hilf
ren ban Vannes oft Morbeam/ Roche Barnard ende Kibiere ban Nantes gen!
| kardinarl Je Loire. Vandele Eplanden zizn dzie de vooznaemlte/ het ooltelÿcklte heet de lia’
dinael/ de oolthoeck daer van en de oolthoeck van Boeipn leggen ban malkandrt!!
recht oolt ten noorden en welt tenzupdenontrent dzie mplen. Het middellte werdt
] SHädbanc. van ſommighe oockde Kardinael genoemt / oft met het oolterlche te kamen de [iat
Dinaels/ dat heeft een goede haven op denoozzyde/ gaende bp een gzeooce klip in. pt | i
De noordwelthoeck vanhet noozderlte ofte weltelpckſte loopt een landcltran tto
_ tbalte landt teghen den Hoeck ctulſchen Blavet en WMozbeam aen / loo datmend?
niet mach tullchen deurzeplen/ maer die vloept met hoogh water meelt onder m
met laeg water lepdt die meelt boven water / met laegh watermachmente vott da
ober gaen ban 't Eplant tot aen ‘t valte landt, | ei
Die upten welten comt ennae Mozbeam / Roche Bernard okt andere plat
daer ontrent wil welen / moet daer bezupden om loopen / en loo hp niet HEUP,
Boelpn wil omzeplen / mach hp tullchen dat noorderlte en middelſte Eplandt oe dé
ee üianas pars catehenteuhcg benbeur loopen / begun
(recht ooltzupdoolt en zupdoolt ten oolten deur/ men mach bp de harvinatls lang '
on” t zy by nacht okte bp Daghe op acht negen en thien vademal (choone lat
Om rulchen het welter»ſche ( dat met de ltrandt aen't noozdepndetoc aen’t val
landt bal 15) en het middelte Eplant Deur te zeplen/is De cours van 't noon,
de van Boelyn ooltnoozdoolt. Cen wepnich van t ooltepnde van 't voorlz wee
(che Eplant lepDt cen gz00te ronde Klip die moetmen aen bagboozt laeten/ en oo
op twee dzie toulengden Daer bp Heen / men laet Dan loo een groote menichte clip
fommighe onder en ommige boben water aen Guerboogt € zeewaert legghe! m
die ander Enlanden toe / die moetmen veerder als die voorlz groote klip ſchouw ph
Meotbeam Pan dat voozlz gat na de Libier ban Moyzbeam okte S. Joline is de cours U
okte noozdoolt ten oolten/ oft lo ghp beoolten de iardinsel omloopt en na gott!

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.