dHaghels:
Bollaert.
fers
Fene-
L ßftiiers.
_ Blanck
| moes:
foo gaet van @. Matheus boeck ooft ten zupden en ooltzupdoolt aen/ en h
datdemeulen op tnoordlandt benoorden de boomen komt / dan leplt ghy te |
m
L vBagöün,
IH!
Il

2 De Zeekuften en Eylanden
Allmen oolkwaert over : §. Marheus kloolter.
Ca

Uf junzeeze loopt / en gege s FW
olter van S. ü ô EW ¿V
Matheus comt een | We ght.
windboomlengde bedolten de clepnſce valepe/na uptwpren van Dele kiguer (o. ht!

tudt tewenden/ enallmen weltwaert overnae Hepſant loopt/ endac het vosts SM |
lter van S. Matheus comt wepnich bupten den hoeck van Conquets haven ti
menoock wenden / want als ’t voorlz cloolter comt twee »ſcheepllenghden bupte [n
voozrlz hoeck/ loo ilmendicht by de Hagels. De Noorder ende Zupnderhaghels|
ontrent een gotelingſchoot van den anderen ver»ſchepden. Con
Twee oft drie kabellengdendweers van den hoeck van Conquetshaven oft [9-
quetsoozt t’ zeewaerc/lept een blindeclip die met »ſpzincklſtroom boven water t ite
heeten De Bel/ okt de Bellaert. Omdie te ſchouwen comende upt den noordel va
van Le Four/ en op de voo:lz mercken (van S. Matrheus cloolſter inde grootltt zicht
van Conquetsoort) ghecomenzijnde/ tor dicht by Conquetsoort/loo loopt Dee |


bp om op cen kabellengde daer bn langs; oft Hout het Cloolter van S. zij
fen bupten aen Den hoeck van Conquetsoozt/ en Daer lo op een kabellengdt/ alta!
»lepdtis / dicht bp om, loolaet ghp de Bellaert een toulenghde oft twee aen [tuen
ban u/ en meucht daer aen niet mifdoen, | igdt
Als hetclepnekercrken op den horck van Conquetsoort oolt vanuis/ da it:
Bellaert welt recht dwars van u / ofte als de zupdelicke hupſen van C one et
nen bupten ofte aen Den hoeck ban Conquet te comen/ fo hebt ghp ooc de Bel +
31de welt en Welt ten zupden ban ween cleyne gotelingichoot. ;!
Wile ghu in Conquetshavenzeplen/ loo loopt op ren tou lengde/ als voo!lil! yt
den hoeck om/ tot dat ghp de habenopen liet / dan comt ghp tegen de Fene egal?"
zijn clippen die ontrent een toulengde van ‘t ooltlandt van Conquetshaven ak aoe!
onder water / om Die te (houwen loopt bn de noordwallanghs tot binnen De ur
Tullchen de Feneltiers en de Blanck Moines (dat Zijn de clippennekkens H- ge
theus hoeck)is cen goede reedt onder het cloolter van S. Matheus, ſoo voo? :;
die omnoord als om zupd begheert te weſen. Wilt ghp op dele reede weſen/ O d
van Conquetsoort/ loo loopt opde Blanck Moines aen / tot dathetclooltt!" „(tt
WMatheus ooltzupdoolt van u is / ſepldt dan Daer Nae toe tot voor het cloolter!
“ttz rruſilegaltu H.malſftus boeck nae Belton toe/ Iept een Blin
ontrent een halve gotelinghſcheut vande noordwal. Wilt ghp in Bzreltwatet" ht


noordepnde van de zupderlte liimmenelle bupten H. Mathens hoeck/ loola
die voorſzclip heen/ en meught loo daer aenniet mildoen/ maer loo ghp dat zu!" hat
vande lüimmeneſlſebzenght bp okte aen S. Matheus hoeck / ghp lult niet nil!
uur... de voorlzclip heentezeplen / Coo loopt van S. Matheus poe
bet noo2dlant langhs/en houdt dezupderlte kiimmenes bedeckt achter de groott . u
le die van H. Matheus hoeck aflepdt / en leplt oo op de welthorck van Bl ac
bapaen , tot dat de voorſz meulen ltaende op 't noordlant comt noordwelk ty 1h
den/ en de boomen noordnoordweltvan ute aen / Dan lult ghp zun voorby L. j(!
ſteen/ maer daer bezupdenheen te loopen iſt belt en rupmlt.. Om voozt nat |
te zeplen ( voorbp die voorſz Cteenzijnde ) loo logpt voort op twee kabellengde" ik
noordwal langhs. Kecht binnen de oolthoeck van Lirodun ofte lilacesdsupnt"y]
cen TPE clippen ontrent midfwaters inde mondt van Biton water / die met!
water boten / en met hoogh water onderlegghen / gheheeten de Bagnne/ ment
daeraenbepde zuden heenloopen / maer daer benoorden heenilt belt / als DE zu! z!)
van Builtouwater comt overden hoeckvan Uirodun / loo zijt ghp nekkens De :
Bagun-/ die lendt ontrent twee kabellengden vande noordwal / loopt dacr bene
heen / als dan Briltou comr bupten den hoeck / zepldt dan daer op toe / met! |
daer met een ancker t’ zee op acht oftneghen vadem / enmeteen tau telan oft |
aen een boom valt. Allmen binnen de Bagpn comt / machmen oaltwatt. j0 Ö


S S W

i P

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.