FAI ‘Hooft luck. De kulten ende Havens tuflchen
| Mur. ... Slinehvokt en de Blaſques,


eo zag E tours vau t Slpnehookt okte Twaelk-penninck tot de Sondt. ‘
A ?. van H. Gzegozius/voot de Bap van Gallowap,is zupdool even
| ; ü ; ; p ny .: Bapokte grooten Inwÿck van Gallowap leggen dier. “.
nd
' Ur %. ben ss zu ! Die aen bende zuden repu S Stegö
tat eenige vuplen/ loo datmen Daer in mach laveren van teen Eplandt tot den rius
inder onder mildoen. De noozdzpde vân t uuddellte Eplandc ig niec dan loutfere Hondt.
jut lteenklippen. Allmen binnen de Eplandencomt/ moetmen het middellte wac
“guWen/om een rikken dat daer aküreckten.. .
huVtn mach oock benoozden het noozdelÿckité Eplandt zeplen inde groote Bap
zw Allowap / delghelÿcr mede bezupden het zupdelÿckîte/te weten tul: hen het
Wijk te Eplandt en het valtelant deur/ mäer dat Eplandcis aen’c zupdepnde
ukldaeram moetmen dicht bp de zupdwal langs loopen; oft ten minlten twee der-
| geklen water nae het Eplandtlaten/ſoo int in als.uucceplen. s
[| m Ml Guck binnen de Eplanden aen de zupdzyde lepdt een hooghe (Warte Hoeck I
une Blackhead/daer moetmennae toe loopen/ en daer bplanghsin / 'tzp dat- Biachéad |M
Ofte ban bezupden/ofte door S. Gzegozins Dont; okte ban benoozden in comc/ I
Bad noordzyde van de Bap is bupl en rudlich. Ontrent twee mplen noorduolk | IM
| Vlachen lepdt een Eplandt gheheetren Morton-ille/daer achter aen de doktzpde Mattone IMI
| ai lerten ín cen Boel op bij fte (eg vadem. le Mit dne.
NOUc EH ELLE
| bu tin die nwück lo lterck/ dat de Klippen die met het laeglte water baven comen,
I achmen met het hooghlte water over héen leplen/met laegh water Op (pa -
;)


Wa

| U Valt de grondt welizupdwel van Mottons Eplandt wel anderhalf Mijle
| b Noogh/meelt alklippighe en re yrcidt: Ee Det, :
Nou ttt 3:
| yſ!aet/de noo,dzyde naelt/daer moetmenbezupden langhs heenn. ë |
ian de Bap van Gallowap tot Lupishookt / de noordhoeck van De haven VAK zig; M
| hype tick / 18 de cours zupdzupdwelt neghen ofte thien mplen. Onerenc ten halven hooft. M
| igen bepden lepdt een Eplandeken DN ze h!!! but! is / niecupclteeckende ' ||
oen bn De Oa ne on an, Djirofr bier geen ss
U! doltnoordoolt binnen de vooqſz hoeck lepdt een Eplandt gheheeten Heatrix/ Limrick.
Moetmen bezupden om (eplen / en laten t aen bagboozt int opleplen. Aen De SRT:
1 k van dat Eplandt is een goede reede. Ontrent ten halven tullchen dat Ep- |
ee Boe Done DOE esupben [
Uher vier okc vijk mplen tot het Eplandt Quoineſdaer vindtmen twee laege Ep- M
th q. daer moetinen benoordenlangs dicht bv heen. Van daer ooltnoordoolt nae I |
ſroate klip ghenaemt den grooten Os/ voort zupdoolt nae een ander groote klip Gtoote en FHIMI
fe en den dennen Og. Inde haven voo de Kadt comende maecktmen 't gen ‘e eleunieen. |
(lee vat me Die ofte bier touwen/ want Daer gact een leer terck ghetp/ (oo pan BPP IM
v, als van ebbe. Een ooltnoordoolte Maen maeckter vol zee, IM
tk V de haven van Limrick tot de haven van Smerick is de cours zupdwelt vik IN
zh Epen daertuſſchen vn De Rut met een groote bocht/Daer inleggen lom: | | | |
be Le eg §s ofte &ínbzandon / een leer hooghe IM |
Npe boten alle andere landen Daer ontrent in hoochte untlteeckt. Die upter zee _
"t die gewelten comt, wort dien bergh vooz; alle andere landen eerlt gewger/ en |
2
I decl, 3 Boeck, | D ba II

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.