JN sos VI Hoofiftuck. De Weftkuft van Yerlandt, tuſlchen
| Ee ebtaas z C. de Tellingh en Slinhooft,
DSE ?! de Cap Telin lendt een Eplandeken eenclepn halk mil bat |
s lande/menmach tullchendat Eplandt ende Caep vzp deurltple
EQ (onder hinder,
[) . Bezupden C. de Telingh / te weten tuttchen de Cap MV!
Ee Stakes van Brodhaven lepde her lande m een groote bocht da
©) veel ver»ſchepden goede havens leggen- als Tellinhaven/Uilbes|
“ TDungal/Balashaven/ Slego/Endzgo en Mope.

ce r
| HI B Vande C.de Tellingh na liilbegltreckt de kult ooltzupdoolt ontrent vier mplen!
mw. daer cullſchen/anderhalk mil van de Caep- lepdt Telluighaven een rande Bap!
IMI „Foede zandigront/daer magen ontrent zo lchepen leggen. Welte en zupdwelte wie
IMI Den waependaer openin/vooz alle ander winden lendtmendaer becchut.
|| Uilbegh. nüilbegookte Calebegis oock een ſchoone ronde Bap/dan is voor aen het in cott!!!
I Heel enige/alfmen een wepnich ban De wal ís; hijnt her daer al dicht (onder open! .f
M te welen. Ontrent een half mÿl bewelten deſe Bap het viexendeel van een mil bd
HEI! landelepdt een clenn Eplandeken Dat beellaegheneffenis 7 aen bepde epnde
nedergaende / dat is een goet merck om dele voorſz Bap te verkennen. Men wach
turen Dat Eplandeken en ‘t valte lant oock deurl»eplen ſoomen wil. Als ghy ust,
weltencomr-/en dât Eplandeken ghepalleertzÿc / loo kielt de wal/ die is lchoon
kiaer/ en loopt daer vrp dicht bp heen ' tot dat ghphet open van deſe Bap gew! |
wert /(eplt daer tudchen bepde wallen in Tonder fehzomen/ Daerig nier (omtgalk,
. binnen inde Bap)Dat u hinderen mach / foo gn niet op De wal zeplt. Daer bunt,
MI comende - let waer dattet u beliekt op bÿk/les/Ceven oft acht vadem / Coo dzoogb °
L . drkpals ghy wilt/gen de noordzyde binnen de Bapltaet een kalteelken.. „nen!
. . . Onrrenteenmül meer oofwaert lepdt noch ven Vanbinnen »lommighe Klippe,
HMack- gheheeten Mackswinsbape/dan Daer is quaet in te comen vooz de gene die datt r.
î wünbare ßedzevenis. Menloopt tullchende klippen in / tot datmen daer binnen com! ?
'| machmen een (chip berghen konder ancker okte tonw. /
IN Een grootemilzupdwaert van Klbegh.lendt eenlangheuptltekende hoetb! A |
L S. 9ang heeten &:Tans pont. Becht welt ban dien boeck/een bierendeel ofte clepn half!!! op
. voir. ken/lepdt eengroote klip onder water daer de zee met groot gedzupſch gewel
I| beeckt en kkort/ tullchen die klip enden hoeck van HS. Jans point machmen !"
IM deur»eplen/ 'tis daer ſchoon enclenn. . . U '
| Mues. DUngai, reeet Ber gortß S. Jatis poine leude dear’ |
II : âchjôutwen, die is leer bunt met dzooghe platen en Klippen. Een Fot netkets ”
kKalteelken bargen de noordzpide ltaet/daer nekkeng loopt een rikkenvan ve Wi. pes
TENT
IBI! poitit en Dungalhaven langhs de kultis over al goede anckergrondte . igt
ee. De Haten van Mope heeft voor aen zet een wonde Ban/ Daer in leggen (oM oat
| Klippen. Om daer in te zeplen moetmen Die Alle aen de weitzyde/dat is aen BU ot
m van hem laten / en loopen nae een (mal Dupnich Eplandeken toe / dat heekt has’
| | riéordepnde een rikken/daermoetmen bewelten heen/ enlaten dat Gplandt at!
|

boot. Even binnen dat voorlz Eplandt lepdt noch een clepn ront groen Eplandt /
Ken/ dat laetmen aen ltuerboozt / loo haelt allmen daernetkens comt/ mot! et
ancher laten vallen/ want effen daer voorb it zoog en harde zandtgrond!. on bit
groote ancker moetmen bzenghen nae Het boog; langhe (malle Eplandt / r alti
| | werpancker nae Het depne groene Eplandeken / Dat balt Daer met laegh WAV att?
[H Droog. Soo men ban daer boo, Het tedeken Mone ofte Muyn wil welen / :
| mendaer lichten tot op acht voeten / om tullchen het langhe (malle Eplandt [
Zupdgranden Deur te comen/ Daer ig met hoogh water op dagelijcr zi 1007 het
EE opn oe A en om be
bet Eplandeken ik 15/16 boeten diep, |
ndt
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.