Lough . Van de Eplandekens Eneſterhul tot Lough Swilly/ vaneenige u
Swillp. lilie/is de cours zupdwelt vier mplen/dat is een ſchoone haven:Om daerin ire
Boorn Steeg Heuvelkens/aen te lien als wee hooznen/daer nat w "/
Aen de weltzyde van dien hoeck machmenoock reede maken/ enketten He |
de klippen vooz soltelÿcke winden. Tulkchen Lough Swillp en SHA le?

V Hoofiſluck. De Culten van VlIlter, van Bandhaven
tot C. de Tellingh.
vn . § ; not! J
T V G HE ry t
f:! M HIN lept ten groote Sandplaet gheheeren De Tours; Die van _
Rl boeck ban De Haben een groot Guck noordwaert vande B

STEN] [Ae Üreckt/ als de windt upter zee comt/byandt en bzeeckt de zee
TE Oa ee ee iN
Touns. tullchen de Touns en de welthoeck (ghenaemt Magillions E ) in/ dan t16 ))
feer oneffen/ en met bol zee comt Daer niet boben acht boeten waters / maer bt |
Le Tounclanghs ilt heel diep, De Tons machmen van bupten om looden"
Om het gat (dat bewelten de Touns in Brecht) te batten (unten often oft! bv,
Touns langhs comende) oo neemt acht op een ciepn (andtbapken Dat aen DW!
3nòe effen binnen De nooz3Doeck van De Kibier aen Het Hooge landt lepdt/ brei M
bp de voo!»z noordhoeck/alſo dat ghp dat open lien meucht/en zeple dan daer d fil
tor by hec landt/ by ‘t landt comende/ loopt daer bp langhs zundwelt aen tot ' qu |


E ES Sass
V ED
==

't etten / alloo/ dat ghy Withkaltel bupten den hoeck van Gzenkaltelmeuch |
Daer (uldp achter de Toung be»chut legghen voor winden upter zee. on teh Í
geet DE SNE pi oa EOD laa Ope to ar gl onee
Tough. Wirtchkaltelnekkens de dzie boomen/daer is de ghemeene reede. lend
foil. Tullchen Gzenkaltel en Withkaltel/ Grenkaltel naelt/ gaet een Kille off S qu
door de gronden nae de ooltwal/ die alfoo diep ofte dieper ig als het rechte vat het
nae Withkaltel.Alcmen van Gzenkaltel ak comt moetmen daer wel opletten” | |
niet veer van de weltwal begeven/om niec in die Slenck te verballen. J
U Foy que voo;lz reede voozt op »lal leplennae de ltadt Derp/canmen up! ;
epe Sone os ar a ||
gnefter: ofte klippen/ niet (eer Hoogh boven water; leggen recht benoozden de aldernos ;!
Hul. lte hoeck van Perlandrt/gheheeten Enilthan/ een boogh echt landt , en ltr en !
verkennen voor die 't eens ghelien heekt/sock dooz zijn gelegenthepdr. Caleb gl
Eplandekeng en den Boeck machen deur zeplen / dan niet onder groot W je
voor die daer niet heel bedzevenis/ om veel vuplen die daer tullchen bepden ET |
Onder den hoeck Eniltonaen de weltzpde machmen reede maecken voor
winden/okte om 't ghetp te toppen. tpoch |

moetmen de welkzyde ſchouwen/en bp de ooltwal langs in loopen. ane pat |
Lough Swilliis her hooghlte landt vande gantſche noordkult van perlat aue |
gen dat het oock leer gort te kennen is vooz die uptennoozden comende dae
Er B of vie inplen weltzupdwelt / oft wat welkelÿcker lepdt een arms
Z
pNutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.