p
| Wittke coîrit als op bier paden: matheri niet in
| iu Wengenge.cherp Eplande/ rondom ſchoon / van fatfoen zt als eent
tufTchen Strangfoort en Bándhaven: 17
| haze hid okt Faire Forlandr is de unterlte noordoolthoeck Van 't valte lant Wan Faire
nee
ünde K achleens ontrent zup 2 gg ]
Ähatlande en Nerlandtop 'tnaelt aen malcander. De Rachleens is een Eplandr
Ba rondom mach zeplen / 't31 Daer benoozden ofte Bezupden Dn! (oomen Wil!
achleens okte Faire Forlandt denoordoolthoeck van zJJerlandt / tomen ..:
th Yet aen de wint ofkte ltroom mach te pas comen. Alen de zupdweltzpde is een
kaut 5ap daer t goedtleggen is bp nae voor alle winden. Allmen van bewelen.
deon gene bet bezupden De Kachleens Dicht te weren (onder penne w-
Uthe hen Peru L>aur Fo! eee ſelf eg en
thy den zin de wallen daer viack en ſchoon/ koadatmen daer »ſetten mach waer
t Wet zp gen de kult van ‘t valtelant van Jſerlandt op acht okte negen vadem/
u debocht onder t Eplandt op kchoone landtgront. Tegen ovor de Kachleens/
U thy t valtelandc, lepdt noch een clepn hoochachrich Eplandeken/ghebeeren het
de et Schapen Erla: aa niet omleplen/maer tullchen Et;
18 ilt wi .
ddan de Kachleens ..! rits Dores j de cours welkzundwelt verſchep-
bikmplen. Onmrcrent anderhalk mijl daer beoolten aen 't valte landc lende Porto
T veen Quade verde Voo7 groote (chepen/De grondris daer vuplen (chery. : :
In IT en Skeres Dorus ee Bree liteckeng.
| yn blinde Klippen/ Daer men aen bepde $pden mach om ig
I f! ih Eplandt/heeft aen de Sade ey q u our
EG HE H
jn. Om achter Dit Eplandt te komen nat Den ooften/moetmen dichr bu'e
Ut! dt langhs loopen/om de voorlz blinden de Kieckens te ſchouwen/ 't 1s daer
toon en claer / oftefoomen bupten ofte benoozden De Liieckens daer achter
MIt de oolthoeck van ‘t Eplandt wat ſchouwen/oineenblinde klip
itggzehnich van de oolthoeck van t Eplandr zt. Aen . noozdweltzude van
ES Onee tens erin ek De Zas Dae layghs EPE MEN Set
eieuwe [tadt Colran/dat is een quaet gat aminte comen / loo om et Geveke
Nige om datter [eer ondiep is. Met (chepen Dit acht boet Diep gaen moeren
î n dzie quaert van de vloet hebben eermen Daer in mach. hi a
De fuft van Scbotlaid ..)
| | U.: | it tui zt uam tt noi Bad
DN in ofte Tnwijck ban Tougzean ofte L ookzeen in Sthotlandt Hone Kongo
nel van Galwap; lepdt berehenden ban Faire fozlandt Denoordookdek
| gya Yerlant ooltzupdoolt ontrent thienmplen/matr de hocck gehreten Cantpz
tn n Lookzeen verſchepden noozDwelt en zupdoolt eben mplen / Daer tullchen
u tet ren grootewybeVoert noordooltwaert op geheeten Dunbzitan Fprth/ Hino
joen 35 op fenltmen nae Glaske in Schotlandt. . ; Furth.
Ke j„wijrk van Lookzeen machmen in leplen/en een goetktütkwerghs. wel]
eU daer binnentececcen vooz a landen gen we:
. "Vaerts »etten bp de tWeede hodge aeck gen deaaltwalap.hicnat mee
Maii ad nat

4
W. mijl noozden van de hoeck van Galwap in
PAM en die za okt Elzer/ dar mathrmienvzpvichtrönds
lhjan Ee EEN achthien badem Diep.
#
üten / 't
2den vijk mplenlepdt noch een Evlandeken (dicht aen de ooltzude |

3 dee] Evlaut Arren) gheheeten Lamalash okce Lammeite/ oock Do rt

MI

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.