TIJ Hoofijluk. De Ooftkuft van Yerlandt ‚ van Dublingh tot
voorby Strangfoorts haven.
W Z/F € noo;dhoeck vande Bap ban Dublingh ghenaeme Hot!
es B condom [coon / (oo Datmen Daer rondom anckeren mar! datt |
W ]; benoorden legghen de Eplanden Perlants-ep en Lambep. Pet
NOEL Jg landts-epis her klepnlte/ lepdt tullchen den voorlz hoeck out tn
H Lambep,aende weltzyde ltaet eenkapelleken/daer netkens nach.

Q ) menreede maecken. Aen t zupdepnde ioopt een kteenich !! de
> dat moermen (houwen. Tegen over dat Eplandt ant
Malehael lqndtlepdt een haven voor klepne [chepen/ aen een ltedeken geheten Maleheal. d
Uambepy.
Onder Lambep machmen letten onder de noor/dzpde voor eenzupdelpckk wi
op twaelk dertien vadem/maer voor een wind upter zee moetmen wpken aendt u
zude neffens een Edelmans-hups / en lettent daer doch tener niet (eer god
ghen/overmidcs het daer altÿt gheweldich role. : ai
Ontrent vier mylen noordwelt ten noozden van Lainbep lepdt de haven" 7
Drodagh / daer cullchen bepden (Rambepnaelt ) dicht bp lande legghen dt G
klippen gheheeten de Skeres. Ontrent cen halk mil benoozden Lambep iet
- groote klip gebeeten Gok a bil/ Daer machmen aen bepde 35den omloopen.
| HOrodach. .
| Dondalc.
| Carling
|
foozt.
| oen
YôHalteel.
es
glas.
Dzodagh beeft cen naeuwe kromme haben / Daer’t niet welin te komen is (ond!
Zootfman / ofte pemanDt Die Daer wel bedzeven ís. | gl
Dhtzie okt 4 mplendaer benoorden lepdt de haven van Dondalck / die is let ſ
diep / enwozt wepnich bevaren / mec laegh water machmente voet daer overgû.,
Noozrden ten welken ontrent thien mplen van Lambep/ vÿfk mplen emo
Dyrodagh / en twee klepne mijlkens ban Dundalk lepdt de haven van Carl! of
fooxt. De noozdpoeck Ban Die haben ig wat vuplen rudlachtich / Dan men ma t
't loot daer bp omloopen/de zupdhoeck is heel vuupl mecklippen en blinden. V; ;

men ſchouwen / enloopen bp de noordwal in: Cenighe legghen datmen tullt!) nit
Klippen en de zupdhoeck mach deurloopen met klepne lcheepkens / maer tir,
»ſonder perÿckel. Allmen binnen die blindenis/ moetmen nae de zupdwal tot ',
Pr ; Ber OE eo ns
ghenzeylen/ en een lchip berghen lConder ancker okte touwen. Gzoenkaltetl u":
’aende noordooltzyde vande haven een halk mÿl van Carlingkoozdt. ect
Ontrent vÿk mplen noozdoolt okte wel loo ooltelÿck van Carlingkoo;t (ed sl
uptlteeckende hoeck ghenaemt S. Jans point/ daertullchen bepdenontrenttt!! ans
ven legghen de Montes van Carlingfoozt een Hoogh ghebergite, Dan S- Iv,
point loopt een Eeen TiE af Daermen hem ban wachten moet. Een groote mijl De ig
Den £ Fans point lepdt Arglas / Van daer voott cot de Haven van Stranger
Pane 1.000) ak ban de haven van Strangfkoozt ſchiet een bupl klippich ;
Een wepnich vande zupdhoeck af lendt een blinde Klip die met half ebbe bovt" A
ter Komt. Om in dele Haten te zeplen/ moetmen die hoof; blinde aen bag pt
ten/ en loopen Daer benoozden om/ maer hem wel wachten van'’t voo!l; nf? gh
noojdhoeck. Men mach oock bezupden De voor»z blinde tullCchen dieen den Poris
deurloopen/maer daerbenoozden omilt belteende rupmſte gac.War betinntW, „(
lepdt noch een ander blinde klip aende noordooltzyde / die moetmen aen l tu
latenalſmen inſeplt. Allmen dan loo verrekonit tot Audleps Caltle / datt "hger
uz zert.! oft voozt inloopen tot om den hoeck aen bagboozt / en lettent"
Noozdrock,/ daer akleelt int ss de deztppn Hm
ga

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.