van Glaskarick tot Dubling, 1
Skeeter 3ijnde/lentmen Datr open boog zet. Menlepdt daer op Acht ofte negen
dem/ hoe naeder het Eplandt hoe dieper. Die plaetſe noemen de Engellchen de
4 hide grondt vupl en »ſcherp.
ti lvoghe hoeck/ſchÿnt van verre als een Eplande ce zin/maer is imer een ſmalle Vedenho.
Es heellaeghe hals aen ‘t valle landt batt / Dar benoozden leggen De Eplanden
lndt-ep en Lambep/ die machmen bezupden den hoeck Hout ( vooz 't gat van
u ziinde) over dien voor»z lmallen hals heen lienn. .
in.De Sond van Dalke tot De Bare van Dublin is decours noordnoordwelt-/
dat vaerwarcer ilt diep negen / acht! (eben / bijf en vier badem/ foe nader de Bare
ttdzvoghe: water. Doo opleplende / lult ghp de weltelickte klip die bupten aen
Eplandt van Dalke lept / een handtlpaeck lengde open van t Eplandt ofte De
be slippen af Bouwen / enalloo voor t gat komen / (onder hinder van c landete
en Okte ghp meucht wat ooltelÿckerzeplen recht op het laeghevandenoozd-
al Menen opt logt vaer bp langs nae De Bare tor, Hoo ghp upten noozden komt/
1 uchdp dicht bp den hoeck Hout ofkte Hedehouc op t loot omloopen / en al bp de
al langhs tot voor 't gat/ daer langhs ist dieplte warer/ maer nae Dalke toe
to Aer. Dande zupdtwal loops een groote Keert (andt af / bp nae tot teghens De
a Al acn/Daer benoozden gaet Het diep in. Op die eert cen wepnich binnen De
Dane een baecken van een malt ghemaeckt / bp De Engellchen ghenoemt de Haerſing:
hu ! boorf; (andt niet te nae tt lt uten ie z); Meértken
Mi achter sen her hooghe lande van Hedcho bt; Panch stehen- lzsén van tſane
a E E SEN E
Da Uh nach neffens den hoeck van’t lant / twelck bp eenſtuck h! u dr
Uthe au upt»ſchier. Omdaer boven te zeplen/ oo loopt foo Un) et be-
ire q gh komt recht over een halteeltgs: y uetoern [ je elken end?
Dg de ladt ltaet/ okt als de Paerſlingh komt tuſlchen dat voo;ſz ka denmne-
ût; Dan ziit gp al boben de punt van’t landt/ gaet dan welt cen zup voeten
EGG n :
MI I AIS Gl oee Sgct binnenbetfande
ty Aken in Poelbeg / daer ilk vier vadem diep met boogh water, 'T merck ban eedt ik

ee
dc is/ en een merck verltreckt om her Canael van Wickloo intezeplen)
legt over een anderen laegher bergh/ Dan zijt ghy op 't belt DIN U: Vee
aw DO B kater ts
u u r- te legghen de landen Daer rondomdie reede
key! | ch’ t meer innewaert aende noorz-dzpde vande Voert nef-
| th. th De) qu j Utttzw tw: / in een poel/ daer met laegh water neghen en Ueede nefa
" h "oe Ween u kt/maer rondom 't chip (ghelÿck tot meelt alle plaetſen vande fenstlani
in bal bet gheheel droogh / loo datmendaer pas mach [wapen en dzapen/ men tark.
,' Ui pen Daer in t zupdzupdoolt en noozdnoozdwelt. Een zupdoalte en noozde
doo de (: in en ee zin/ moetenle alin Poelbeghbly-
| tige ch rt die rs f; Ne black/ en valt daer met laegh water heel
he g. cet een daghelijcr tn kanmen voor de ltadt niet komen met een (chip Dat
"t. VE iep gaet/ maer bp een ſprinck met (chepen Die (even ofte acljt boeten Diep
[itizttootdzude van de Riviere / een wepnich upterlijcker dan De Kadt / teghen
Ut
/ lept een Eplandeken/ daer binnen is een bequaeme plaecſe om lche-
3 ded Z 3 Boeck, B z De
. *

dy oenteede ! menmach t niet weltelÿcker ketten als vooz het Dozp / bewelten hec ; SPO
9rdhoeck van de Bap van Dublÿn / gheheeten Hout ofte Hedenho is een wout ofte
gf dat ghp dien vooz=lchzeven bergh als een lupckerbroodt (daer hier voo- Veelbeen.
INI
IML

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.