Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

bend (noer Dan Wwijft/ twelck 30 (neem ick) aen F 60 gra: 
‚ DM ban B tot A nag Den weſten 10 graden / en alſoo met alle 
  
Konft der Zee-vaert. 4f 
4 Exempel. 
Dier of vijf uren voor de middach (hoe nader den opganck hoe beter) neem ick met een Grade. 
boogh ofte Aſtrolabium de hoochte der Son boben Den Vozizon ro graden / en peplmet cen De 
Son met een wpfer ober ’t Compas ofte mec een hanghend ; A.: Y 
ſnoer/ en bevinde de ſchadu des ſnoers aen G 40 graden van't 
noorden na den weſten / ſulcx dat I C G de ſchaduw bediet, f 
dat tepcken ick by memotzie - en wachte tot na demidaceh, / 
dat de Son weder ghedaelt is op de ſelve hoochte als voo- 
ren van ro graden, en beſie waer de ſchaduw van ſulck han- 
    
dcn van A her noorden / ſulcx dat H C F de ſchaduw bedtec. 
De booghe G A F 100 graden ghedeelt in > ghelijcke deelen 
sen B, alſoo dat G B en B F elcks doen 50 graden - Het punt 
Bis hetrechte noor/dpunt/ de Naelde dan wijclit vant nooz- 
  
andere ghevallen. 
Op lulcken wple machmen des voormiddaechs twee, drie/ bier / ofte meermaelg 
peplen/ als bp ghelijckenis / d’ eerlte repſe als de Donhoogh is 5/De tweede s ofte 
120-Dederde 12, 15 ofte meer / en des naemiddaeghs wederom op gelijcke hoochten/ 
loo bevintmen Hoe d’ een mec d’ander overeen komc/en alfmen altijdt een »elve noord-. 
Punt vindt/ men is te meer verſeeckert datm:n wel ghepeplt heekt. Dit get hier bp 
aen te mercken : Hoemen (ulcke peplinghen doet verder an De middagh en nader aen 
nopganck en onderganck Der Donne, hoe Die (eeckerder en meerder te betrouwen 
zm / om reden datde Sonne nae bp de middagh komende / wepnich in hoochte ver- 
andert, en nochtans veelop 't Compas verdzaepc. 
R XII Hoofifluck. Vande Waterghetyden. 
T Is door de ervaringh bekent/dat de vloet enebbe vande Maengheregiert wer- 
den/ oock Dat met alle nieuwe en volle Manen de bloeden hooger loopen alg ges 
_ meen; Datmen Dan [p>ínckvloet noemt/en Met de quartieren ten laeghlten : lulcx 
datmen met ghenoeghlame leeckerhept van te voozen weet upt voorgaende waerne- 
minge (hoew:1 d; rechte oo,ſaecke daer van den men»ſchennochis verborghen) de ure 
an toekomende getyden/en op wactreeck de Maenopelckebelondereplaets hoogh 
MeT maeckt/ tot groot voozdeel en behulp Vande Zeebaert. : 
| qr Lr hebben de Takelen van de Waterghetpden bier bn gheboecht/ nae het gemeen 
s upck / te wetennefkengelcke Compas-lteeck alle De bekende plaetſen / daer de 
10e [y lulcken ltreeck zunde/Hoogh water maeckt. Ofte op wat eeeh he Maen 
On: é n / alstot die bpeenghelteide plaecſen hooch water ofkte vol zee 
len / as te wetenop wat ltreeck de Maenis / ghelchiet op tweederleywple / met pen- 
mach fe we: reeckenen nae de ouderdom der Maen. Her pevlen nae eenighe (treeck/ 
J ieenlijch: t ghelchiedennae een ghemeen vlack d,yvend’ Compas / doo, dien Dat al. 
ck den Hozizon akdeplc in gelijcke ltreecken/en aenwijlt in wat Verticael circkel 
| ofte Azimuth de Honokte Maen lkaen/maer na 
ren Compas dat (verhevenzinde nae de »uper- 
kicie des Equinoctiaels ) den Equinoctiael even 
î  allooin ghelÿcke deelen akdeelt / als de gemeene 
blackdzpvende Compallen den Hozizon Doen, 
 HSaulck Equinoctiael Compas is ban maecklel 
als hierafkghebeelt ltaet: Daer aen vertoont de 
ſchpve A B C t vlack des Equinoctiaels / de wp- 
ler ED de alle des werelts. De voozlz lchpve 
moet op bepde 3nden (ooonder als boben geteec: 
kent3pn/ binnen met een Compag/ aende bun- 
ten kant met tveematt 24 uren / en nekkens he: 
  
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.