Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
§ De Zeekatten van Verlandt, 
Het merck vandit overllach is een wit kalteelken / dat aen de noordzyde band! 
haben inde blackte vant landt (taec/ als dat komt over de lteple hoeck van t inntt 
lÿcklte Eplandeken (van die twee die aende noozdwal leggen/en ontrent een mat 
„lengde hooch ſchijnt te welen ) Coo meught ghp Dan Daer vrpelÿck noodwelt 0P 
aenloopen / tot dat een Capelken ltaende binnenin ’t landt en bezupden Weltkoo! 
(een wepnich oft ontrent een kabel lengde benoorden 't ander voorgenoenidt kw 
Geelken int afgaen vant hooghe hackelighe landt / dat vooz merck heeft gedient 
om over de Bare te zeplen) komt over een lwarte heuvel/die ghp op 't Hooghe landt 
een wepnich bezupden t kalteelvan Weſltfoozt cult lien. Als ghp deſe mercken ovtl 
een hebt / fact Dan weder over nae het Zupdlandt toe op die mercken aen / WA l 
danzult ghp de ſanden van’t Soudze al boven zin/ende met die gangh oock ghet! 
noodt hebben van de lteert van ‘t ſandt / die van den hoeck van Paſſage afie! 
't welck is aen de noor-dzpde / dan hec is daerrupm en wijt / foo datmen Da W 
mach laveren/ is altemael vlack water van thien en elftehalk boer bp hooch walk 
Op de voorlz mercken aenzeplende / lult ghp ontrent een Goteling ſchoot bupttn 
't kalteel van Weſtfoozt aen de zupdwal komen/zeplc daer voozt bp langg/ en houd 
De dach vande Wal / tot Dat gp binnen 't kalteel komt / daermeughdp t letten/ . 
Cult daer ontrent dzie vadem waters binden. Door een onbekent man ofte Die DA 
onbedzeven is / ilt belt aldaer te letten / want voor de ltadt legghen lommighebli!" 
den. Die vooz de ltadt begheert te welen/ moet neffens de Kap okce ‘t hookt val ;! 
imatcht bp wat vande wal afwijcken/ om een blinde die daer onctrenclepdt.!! 
ene Eee 't weltepndt vande (tadt / en anckeren daer op Dzie banen ofte pit’ 
ontrent. - : 
Bezupden de landen die bewelten okte boven’'e Soudze legghen / gaet eet kill 
deur / daer meer water is danin t overllagh benoorden die landen om. T mt 
domdat door te zeplenis : datmen de Hooghe heuvel van 't hoogh hackelight vr, 
nenlandt ( achter Werkoort ) houdt recht over 't Kalteel van Wexkoott/ po 
Daer en kan (onderlingh niet met ghebozdert worden/ met deur ce leplen / pet 
Dien men gbelijckewel noch ober ’t ondiepte Geen moet / alfmen De (anden " 
! Soupre fchoon ghepalleert is / te weten over de voorſz diepte ban thien t" ; 
Ommet eendiepgaend »chip upt te zenlen van Weltkoozt / meuchdp aib 
_ Taden als thien ofte elftefalf boeten / omoberde boo,lz vlackte te komen / gh! 
Dan boven(te weren benoorden)de dzooghte die binnen ofte bewelten c out 
om zeplen / en loopen tulchen Die Dzoochte ende ’t &oud;e in/en letten t daer/ pi 
ſuldp beſchut legghen vooz alle winden / behalen met een zupawelte windt! au- 
weynich beſchuc/ult daeromme u belte anckerin t zupdwelt uptbzenghen/ en " , 
der in 't noozdoolk / op dat de winden die upten zupdwelten over ‘t landt kom 
niet op De noozdgronden en (etten. Daer ant Soudze meughdpderelt . 
innemen/ 't is ontrent een mpl vande ltadt. f t' 
Wilt ghp vooz de ?:: van Weltfoort (etten omt ghetp te oeripaehen/ FD 
ttt te! bour f eden de Bare / en wickt wat daer vanak cot op achtvst 
By nacht ur. e:: Soudze met twee bieren vooz de Villchers ! any 
nachts by de Haenmans-pats in te komen. Dis daer op inzeplen wil./ mot [r 
Hooghlte vier een wepnich bezupden Het ander vier Houden / om de Noord0r 
! Behalven 'tdiep bp Haenmangs.padts langs/hebben de Viſſchers noch en 
ß; dite bp De noozdwal unt loopt / daer met hooch water ontrent r 
Canael Van de Bare ban Weltfoozt machmen oolk tenzupden/ ende welt ten notti; 
| doo? De | Dr bancken dooz inzee / okte upterzee in leplen / dat is f 
Weſtfooze. Om van de Bare van Weltkoozt binnen de ſanden deur nae Dublin tt ;: 
ZE S ~5\5 == : 
{oo houdt de Aach vande wal/ en loopt Daer bp langhs op les/ leben oft acht V ert! 
ghy (ult (oe ontrent een kabel lenghde van De wal langhs leplen/ die is Cr 
ſchoon londer eenige vuplen/ſoo dat pemant maer een wepnich kennille var, „puer 
Y 
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.