tuffchen Waterfoort ende den hoëck van Glaskarijck, $
| oor maeckt; lkreckende van 't Soudze ak. 't SouDdze dat ig De zundhoe ck ban
| ande ban Weltfkoozts haven.
;lande afwijcken/ om bupten 'tzandt te komen/ dat vande.)aenmans-padts ak-
dz êt/ doch moet uoock wachtenniet al te verre daer ak te wÿcken / want loo ghp
,krbupten komt tor op derhien vadem / ghy lult te nae aen de banck komen die
ziten lepde/ die is aendebinnen-kanc heel lteplen ſchor daeromen wÿckt niet ver-
ban dewalals op leven/ acht ofteneghen vadem / maer wat bet noordwaert ko-
te jde\onerent Haenmangs-Padts/ dan meutht ghp welop thien en elk vademdiep-
hocken, Haenmans-Padts en meuchdp oock niet nader Komen als op keven
pi gn op de Bare van Weltfoort welen 7 èn De dyoochte ban Haenmans-
: ts ſchouwen/ te weten Daer benoodenom / loo neemt acht op. dele mercken:
Oes noozdzyde ban 't gat vanWeltkoort lepdt een hooghe bergh met een ronde
boy el/ die boven 't voorlandt uptkickt : eneen kalteelken inde laeghte/ wepnich
ben kn de ltrandt teghen ‘t landt aen te lien / bzenght die ronde heuvel een wepnich
bin do)den dat kalteelken / enſeplt daer ſoo op aen / maer en bzenght Die heuvel niet
h [len oft bezunden datkalteelken/ oft ghp ſoudt noodt hebben van t ſandt van
nmans-.Padts / ter noodt okte bp (cherpe windt loudt ghp die over malkan-
kauder te houden / te weten het Kaſteelken bezupden die heuvel.. Oft ghebeurde
op 's vz merckenniet welen moch fien ofte onderkennen / Coo Dn
'zu h andt van de Haenmans-Padts op leven vadem omloopen londer
mom dante weten wanneer ghp verre ghenoech omde welt gheleplt / okte Haen-
s-Padts ghepalleert/ enopen vooz ‘tgat zÿt : loo lule ghp in 't zupdlandt een
iy etlken lien / dat ontrent dzie mplen te landewaert in binnen de ktrande ltaec/
u, takgaen van 't hooghe landt van Welkkoort / ontrent zupdwelt ten welten van
dals dat op die lîreeck vanuis/ en dattet ltaet tuſſchen die twee noordelÿcllte
zit nkens / die op de voetſtrandt op t Soudze (dat is op dezupdwal ) legghen / loo
vu HYaenmans-Padts ghepalkeert / ſepit dan op die mercken van dat lialteel-
liz. de de dupnkens aen / over de dzumpel oft Barevan ’t gat / Daer is bp Hoogh

ban parent 16 voetendiepte. Sop haelt ghp de upterlte vlackte aen den hoectz
| [ire nere ghepalleert zit / Cult gip wat nae Yaenmans-Padts. Oe
binde heel Gepl ig / op Datude Groom niet en bzenghje op de r
baer Noozdgronden/ daer de malt op ltaet/dat is een Fockemalt vaneen »chip dat
| Be Leben en in’t ſant ghewelc lepdt/ netkens die Fockemaltzpn die No01D-
hh r en lkepl/maer buptenenbinnen heelvlack opgaende id
| gy Bie gat en op De Bare maeckt een oolte En wette Maen dat hoochlte water/
KN ße: loopt Dan noch een halk ghetp verbp her gat lterck om de nooprd / bos
gat en op de Bare het hoochlte wacer is / loo loopen de ltroomen noclhz
ee
Nie) meer noozdelijcker wert omgheworpen / en dat het gat nu noozdelijcket
I.::
tau) hiet oz; o en Galen sijne Ghelÿck als de vloet nae 't hoochlte water in
Ee ep een half ghecp ofc dzie urenlterck om denoord loopt / (oo loopt De ebbe
Woe, ghetp noch om de zupd nae het laeghlte water, doch niet loo Berch alg
Uses.

U Noozdgronden en Haenmans-Padts nekkens de malt vÿk vadem dieptt
Mop loopt al bp Paenmang-Padts langhs tot tegen de boerfirant aen / en datt
n/a de noozdwal / om De gronden te mpden / die beweſten boven t Houdte
ti ae „u meught de dz0oghce aen de noordzyde wel loodenop thien ofce elk voe-.
Nije guy DD ga. In 't rechte diep van dit overſlach zuldy met hooch wa-
: 3 deel, 3 Boeck, M z Het

Maer»oo u chip dieper gaet / loo moet g hp upt Grenbapleplende; vz wat van B toochte |||
ter moghen bzenghen / en loo daer op aen zeplen/ dan tis belt die watupt mal- °
„ erde dzumpelzünde / kult ghp dzie / vierdehalk / vier vadem/ enin dekilletuk4

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.