II ſeplen.
S . > V —— Ten

De Zeekulten van Verlandt,
eoa backelighe binnenland hooch boven Den hoeck van Grenoott ( di als
boorl niet leer hooch maer boven op vlack is ) heen lien. Aen dat voo!lz Hoogl
backelighe binnen-landt kentmen het batten vant gat ban MPeltfoo?t/ (00 allen
upt denzupden als upt den oolten komt. Als ghp de hoeck van Grenooztin k ghe-
licht hebt / foo loopt Daer vecht en b2pmoedich op acn/ tot dat dat voozlz binnet
landt. op 't oogh maer een mans lenghde boven den hoeck van Gzenoozt up
Geeckt / nae uptwijlen vandele kiguer / dan 13
zyt ghy noch verre ghenoech vande wal / Breeds fiet hegte Ind oe dn bek, |
om geen noodt tehebben van 't Rik aen Gre-
noort : Okte palt dat ghp de wal met naerder NAAN
en komt alg op fes ofte (even badem / Doch IVM...
ter noodt machmen 't rik op vik okce vijkce- " Vlacke voorlandr: van Greiioott
balf padem acnloopen / maer wacht woork/ ;...
Dat ghp »ſoo berre Daer niet af en wijckt / Dat gn meerder als acht ofte neghen U
demdiepte hebt / anders ſoudt ghy de banck die benoorden de Tuſcarlepdt tk Vs:
Komen / die is aende binnen kant heel ſchoz/ daer op en is niet mrer ais cwarlk po

waters / endicht daer aen if chien badem Diep. Als ghp t’ voorſz hackeligh ge!
berghte ( als ghe»ſepdtis ) een mans lenghde houdt boven t'landt van Grenoott/ ti
ſoo noordwaert aen leplt / Coo langhetot dat ghp dat »ſelve gheberghte rige Di, |
ten ofte benoozden Den Keplen hoeck van Gzen002t / loo zÿt ghp noch nekkens r
en moet Dan noch al noozDwaert op (eplen / Houdende de meulen die naelt nu:
Grenbay. Hoeck van Grenoozt (taet/ alſlo/ dat ghp de kap efkken boven het lteple van Gren
meugbt fiew/als gh» die foo houdt; lult gp acn’t rif niet konnen fdan: dolt
ghp daneen Kafteel ( 't welck een wepnich binnen De Erandt (taet ) lier bupte!! me
ien Leys) uptkomen/ loo meughdp vzp op t lootdaer na coe loopetl! ;
De vaar Molen act op het landt ban Gzenoort cen Huck te landewattt ih
die kan oock dienen tot een merck/Coo om de walals t voorlz rik niet te na te kot! 4
want »oo ghp het landt Coo nae niet komt / dactghp die meulen uprc hec ghelic! pri
lielt / maer loo daer van blijft / dat ghp die in tghenchr houdt / (oo blijft ghp ver
ghenoech van de wal/en van dat klippich rif. Als dan de meulenzundwelt en zy)
welt ten zupden van u komt / loo zijt ghp etken het rik ghepalleerc / loop! pan

noordwelt ten weltenennoordwelt nae de windt ofkce room ig/ tot in de HU
GE
Cfi een ander merck / zeplt loo langhe noord op / tot dat ghp bewelten or,
B L sf U Es
dembp'trriklanghs/ en loopen allooin / tot dat ghp (eg ofte (even vanen Bei
race baer nae al acht {br neghen vadem diep werden maer Dan Dog!”
î Hooghpneenrupme windt hebt / Coo (eplt foo langhe noozdwaert op tot DA ohr
een ander klepn kwart hupskenſ»iet uptkomen bupten den hoeck,/ (eit dan datt
toe/ghp lult (ſoo doende) geen noot van 't rik hebben. ghet all
Inde Bapilt heel vlack water / ghp meucht daer loo nae aen de wal legal inan
ubeliekc/op les/ vik/ vier enoock wel dzie vadem/en kondt daer oock een L0
krüÿghHen die u in Weltkoort bzenghr. etwa vpe
Om ban Omuptde Bap ban Grenoozt te leplen / menchdp wel »oo dicht bp
ín zee te im / en loopen foo al oofzupdool aen; bp’crif langhs nat zee coe / okté nat _
dan eee kotvat ghp de Caep vande ee lier. rit wel
fien ratelen. zupdelijcker aengaen / »ſoo lu
ae Om upt de Bap van Gzenoozt te leplen nae Weltkoort met een ond
Eeten (Cp / foo meuchdp:02p by de wallanghs loopen / en leplen tullchen de Vs" „zen!
padt en 't Soudze deur/dat is een kille/ daer met ghemeenhooch water acht"
maer met een ſpzingh-tychienvoecen waters is. " nag:
De Haenmans-Padtsis eendzoogh lande / ‘t welck de zupdzyde van t§ſtoot
| Greubay loopen, dat ghp maer de vieugels vande Meulen boven het voozlandt heen t a

.... . . pP g y // /f Ä R .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.