| jet UN (oo omin Gzenooztte leplen/ als in 't diep okte haven van Weltkoozt/ log
tufTchen Waterfoort en den hoeck van Glaskarijck. 3
Teepen zupdooltten oolten / en ooltzupdoolt / wepnich min alg een Mijl/ ban de
altes ooltnoordoolt dzie grooteinpien / van Blackrock oock ooltnoordoolt twee
'| mplen/envan Enghelandts-epndt noorden ten welten.
Udoolt ten zupden ontrent acht mplen vande Tuskar legghen twee klepne
llandekeng dicht aen malkanderei ontrent Die mplen ban Gresholm / ghehee-
te Smaelg/ met Hoogh water en (pzinckbloet bloepen Die onder water/het nooz- Smacis.
| delÿckfte heet Scakum / het zupdeltÿckſte iamep / daerloopentweerikkens af ; her
kenenoozdnoo;dwelt / en het anderzupdzupdoolt inzee. Tullchen die Smaels en
ttsholm lepdt noch eenrpe rudſen / die met laegh water boven komen. tenis nie
ider merckelick pertjckel daer tuſlſchenbepden deur te loopen/ beſonder mec (tilte/
au de ltroom, die loopt Daer leer lterck tulſchen deur/ cen ooltzupdoolte NIaen
îieckt bupten de Hmaels het hooghlte water.
Van de Tuskar oolt ten zupden ontrent les mplen / lepdt noch een groote klip
Inet veel klepne klippen daer rondom / gheheeten Malcus. Die van Engelant aus
t L t/ ennaer Perlant begeert te ſeplen / moet daer wel op letten / belonder als hy p.
theeaveütelÿcke oft noozdelijcke winden een wepnich beoolten het recht vaerwater
v gert onder denhoeck Carnaroozt te letten/Komende upt den welten/ loo wacht u k ot
aj! tlandtniet nader te komen / als op les vadem / loo langhettot Dat gh denhoo- g:: xe:
ee
bad G
Vai rer.: TIES bap/ſtreckt de wal voozt noordoolt eenklep-
(up lies Daer tulichen benden klippich en rudlich Doch De Vee ye
Di b tou Bre ru every uu! / foo ſuldp
Deen noot een att foo ghp de wal (oo nae komty. dat het binnen-landt Dan het
the g bedeckt werdt . tt daer dooz upt u ghelichte garc/ ghp lulc dan voorleecker
un s. p ppen zr! het voo;ſz landt ltaet een Jentelmans hups inde dupnen/
ENE DE EL REE
te U ; bagboozt vanu / let daer op vijk okce kes vadem landc-
Irondt, ru
| hoen zupdzupdoolt van S. Margets bap in zeelepdteen blinde klip diemet
kn h water d)oogh lepdtr/gheheeten Cayach/ z! h U m:. rh CaljacB.
nde Sap gan La hebe / ;! t: E uu aen zeplt/Cuit ghp recht
I|)
teh le blinde »ſeplen. Om daer bezupdenheen teloopen/ſoo houdt Blackrock over Mercken MIM)
|. [): bet Klepnite Eplandt vande Saltes/okte om daer benoorden heen te »leplen/ ty Eat:
| big, jut Blackroek bunten oft beoolken het groote Eplandt/ foo en fuldp aen Defe
hin S. Margets vap tot de hoeck van Gzenoazt ltreckt de kultenoordoolt een
taRhoeck van Grenoozt is niet leer hoogh / maer ltepl en boven op vlack / daer Grenoote? | | IE
lügt Üreckt eenrif oncrenteen vierendeel mÿls ooft tenzupden in zee/ ban loutere ! n
dog tn en rudſen / 't welck met laegh water een goedt uck weeghs van landt '
DE
tn eee en oe ofte bancken te Komen, Deeltijtg loopenfe eerft in
ijn tige omeen Lootlman te hupren die Haer opbzenght. Voor de gh De
+8 Voorman wilwelen / Cullen wp belchzpven alle demerckendie waer
| de ter [ür zin / en dit daer bp ſegghen / dat Die niet altijt foo en buy. m dat
Uhozde. Aoeden 't gar hoe langher hoe noozdelÿcker uptitreckt / en oock dieper
ker zee kamende op een mijl ofte twee nat bp Gzenoozt / loo lult ghp her
. z deel, z Boeck. A z hooghe

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.