| Lites re Yeen teloopen/ als dan de Saltes noozden van henizijn / foo 1s decours y: il ul

§ De Zeekuften van Verlandt,
Ontrent ten halven tulCchen de haven van Warerkoozt en den Hoeck Carnat/ |
HE oo2t / legghen twee Eplandekeis ontrent een Half mijl bupten landt / ghenaemt
Ft Sal- Haltes / herzupdelÿcklte is het grootlte/ lept van De Hoeck toozen van Watrerkoo!l
verccheydewrcch;gdlt twee mjjlen. Tullchen dele twee Gplanden machmen dt!
eniei dp. ;/ & bie > vaYsq niaer inen maet het klepniîte of noozbetjcte Eat
dekennaelt loopen / om cenighe blinde klippen te mpden / die aen ‘t noo,depndt
t groote-Eplandt.leggen./ en met hec laeghlte water d)oogh vallen.. pt
Van het noordeltjeklke en klennſte Eplandt vande Saltces nae her valte lat
lkreckt een lkeenbanck ofce dzumpel af} -daermen wel eertidts by laegh wattt 1
voet plach over te gaen’ maer nu over leplen mach. Om tullchen het valte landt k
De Haltes deux te leplen / Coo laet de twee derde paerten waters aen de zpdenat .
Eplanden / en een derdendeelnae t valte landc / lulc ko op de voozlz dzumpelm
laegh water ontrent twee vadem diepte hebben. on
Datrent een Half mijl bunten het zupdelÿcklte Eplandt van de HSaltes leydt ?
Linbegh. Kklipcboven water:-gheheetenlrinbegh-en zupdwelt ontrent loo wÿt.van dieen
Kinmoz. detitenweltenvan t zundeunde van de Saltes/ lent een blinde / gheheeten uu
vangroote als:een Schip/ die komt met halk ebbe etken boven water / is [oo
ep darmen meteen Sch Daer teghen aen (ouDe mogen legghen/ en hebben v!
thien vademwater/Coodatmen londer eenigh hinder daer loo dicht by lang zin
heenſeplenalſmen wil/ men. mach oock allmen niec beter mach-tullchen
noi vaude Haltesdeur zeplen/ maer daer bupren on ilt elt
u Tedoen De Klip Kinbegh/zupdoolt van't groote Eplandt vande SAE,
De Frai- ghennoch lommighe blinde/ genaemt de Frailes / die komen met laegh wat" ch
ks: ven/daer machmen oock binnen deurzeplen, Noordoolt van dé Saltesl!
Tüms'en twee klippen/ dezupdelicklte heet de Tuns-/ en de noordelicklte de Noord?ol. , jn
Notdtoc. - Ngozdnoordoolt van t grootite Eplandt van de Haltes ofte van Lingbed! h-
Blacrock. zupdwelt tenzupden van Carnaroozt lent een klip boven water; bebe
toch: Die is rondom (choon en klaer/ ſoodatmendaer vzp Dicht rondain leplel! wi
ſonder hinder./-dan t vierendeel van een mül ooltwaertdaer af lepr een blinde 0!
Barrels. heeten de Barrel/ daermoetmen hem voor wachten. : het
ce toonder De Eplanden ban bepde de Saltes machmen reede maken: ane
JYrootlte aen de noo-dweltzyde/ 't noozdepnde naelt. Het merck okc kennilleb ei
Reede on- reedeis een [warte klip aen teſien als een omgekeert boot / daer netkens ni,);
rn. fetten op feben acht ofte neghen baden; Daer is goede zandtarondt /.en belchilt att
ren ooltzupdoolte / zupdoolte enzupden wint / een zupdwelte windt watt
lengus dewal; Coo men nader gen de wal let op vÿk vadem okt daer ontrent/ ! ..
: luder het klepnlîte Eplandt machmen ketten aende ooltzpde / op coen ett!!! |
adem Dicht bn landt / aloo Dat De noozdhoerk van dat Eplandeken noo tf
weit vanlichlepde / daer levtmeubeſchut vooz zupdwelte/ weite en noo”
Ban den hoeck van Waterkoozt ltreckt de wal ooltwaert benoozden de zt!
Heen ooltnoordoolt totaen Carnaroozt/ met veel bochtenen inwicken/ et datt 1j:
kens is al waſighe ſwarte ſandt-grondt. JJemandt dâer bekent zijnde ſoude tt (
tot verſchepden plaetſen aldaer goede reede konnen vinden/ dager en 18 M. p
hinderen kan/ als een klepn vupltgen/ wepnich bewelten Carnaroozt d'âBizupe Waterkosit Koliieidebezupben be Baltés wil omloopeti-iottttt [.
De vuy- [ÿcker gaen als ooltzupdoolt om bupten De buplen Die bezupden De Halteslt Ts
ee
coster * Be Tuskar is een groté lWarte gladbé klip / lept gente ien als zen oi
Schip; maeris ontrent tweemael loo groot/aende noozdzpde Daer ban GN je
twee klepne klippen onder water, De Tuskar lept vande hoeck van Gzenod pe!
Z|

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.