ze
Sa
Ken
a zee


DERDE BOECK
Uande UUelterlche Schipvaert.
Inhoudende de beſchypvinghe der Seeliuilten
van Perlandr. :

daty
tk

0033 Googh gheberchte verve bot
l Hoofiſluck. De zoydoofthoeck van Yerlands, tuflchen Waterford
en den hoeck van Glaskafijck.
An Engelants-epndt tot Waterkoozd is decours.nogred-
DE VIe RORE
ten welten wel lonoordelvck dertich mplen/ daer tulſchen
bepdenis al waſighe en weeckachcighe gront. Seven oft
acht mplen bupren landt ban Perlandr lepdt eenzandt-
banck ban 40 badem Diepte / daer meeltentpdt Dulſchers
op legghen Didchen / Dat ig een (erker merck ban lánt/
allmen die verneemt. Bp klaer weder en goedt ghelichc
kanmendanhet hoogh gheberchte van Dongarvanlien ...
Tullchen Jochul enDangarvan telandewaercin lept’e Gebetch
ldzude vanPerlandt leplende / verre in zee fien en lendt noord welt vande ha-
| dan Waterfkoazt : daerom allmen upter zee comt en dat gheberghte noordwelt
emheefe / en daer op aen lepidc / Calmen londer milCen vooy Waterkoozr ver-
| ie
| Agen van Waterkooztlent ontrent vier mplen bewelten dezupdoolthoeck van water- M/
eheeten Carnaroozt/ de culte daer tullchen bepden ſtreckt ooltnoordoolt foorr. | II |
heet / en bertoont unter zee te landewaert in met höogh gheberghte /
ee en
drie dubbelt boven malcander/ maer aende zeekanrc ilt allaeg lant/daermen
| ripe tozens op liet / allmen daer bp langhs zeplt. De oolthoeck vande ha-
plan lacghachrighe clippighe hoeck / maer lchoon / daer op ltaet een hooghe
[ ampe toôren/ ghenoemt de Houcketour/diemen verre in zee (ien MACHEN CEN g gucke:
UC tencken ig orn Dele haten aen te verkennen / Daer aen nóch veelver»ſcheu- tour.
| itz lömpe taozens langhs de cult weltwaerts / maer dele lteect bupten alle andere
lh, dat hp wit en hoogheris als d’ander. De welthoeck is een hooghe envup-
i
: dl;
daer loopt een rifken af zupdzupdoolt inzee/ 't gat is wiit en ſchoon / bun.
' M tien thien vadem diep/ in't gat leven / en wat bet mwaert (es vadem / Greckt
Wen nooden ten Welten in. Doo aen in Dele Kibier binnen Den oolthöeckilk
Ihen op vier okte upk vadem. Eenclepne mple binnen gaets lepdt aende
| IN een lteple Hoeck; Daer neffens begint cen dzooghte Areckenide nooDwaertg
De Wal/ to: aen den Genten poeck ban Pallage / en ſchiet van dien hoec mer
êrtnae de saltwal coe. Pallage is een dorp/ daermen over vaert / legghende
lijje Weltzude vande Riviere/ cen wepnich benoozden Die voo:(z lteple hoeck. Tul-
tel
f
zE:
Dop en dien hoeck aende weltzpde is een goede reede ſeer bequaem/ loo
en die uptwaerc als opwaert begheert te weſen.JIn 't opſeplen moetrmen hem
' auido een rifken / dat bp een Kalſteelken (taende op de ooſltzvde vande K1-
05 94 De wal af Greckt (chupas over de Rivier uptwarrt aen / daer en is mer
ter niet meer als twee voeten water op/mencan’t lien alſmen daer op let/
DER ta dat men 't mach looden.
7
ut
EE en half mpl noozowaert De Kibier op van Palagië gaet een ander Ri-
art op nae WDaterfoogt. Y uur...
3 deel, 3 Boeck. A On-


e en alie andere landen met Die Heuvelen Wit: te váBone II |
tn ende/ gheheeten Capde Quin okte Karij Quijn / dac machien / laughs de 397990. (NN

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.