[BMI
| | I Dedefoert Y GE
IMI Barneſta- .
36 V
X Hooftftuck. ’t Canael van Briftou, met de kuft van
Wals-Enghelandt.
Ü K Eoolten Hartländt point ooltzupdoolt drie mijlen vanhet zupd'
HF einde van Londap lepde de Voert van Bedekoctt/ een tphavcn!
Lg) daer veel ſchepeninen upt varen. Wepnich binnen de mont Ur |
2.) deelt die haer m twee Rivieren / opde welter»ſche aen stuerboc!
§o lepdt Bedekoort/ en op de oolterſche aen baghboozt eenliedeké
Ae) aheheeten Barneltable. s |
SEA Danden Goeck benoozden Bedefoort haben tot Jlfercombe!! |

I Yercom- decours ooltnoordoolt drie milen / dat 1s een haven daer met laegh water da oft |
hi ie dlepte blpkt. Voor de havenis oock goede reede opachc en neghenvadet! |
Acht ok neghen mjſlen beoolten Jikercombe leggen twee Eplandekens ontrent a |
derhalf mijl noozden en zupden ban malcander / ghenaemt De Dolmen / het noo!
| Stege lÿcklte hcet de Flaetholm / Het zundelpcklte de Schepholmofte Stepeholm / ditt
tullchen bepden ( de holmen watnader als Jlkercombe) lende een êedeken ghet;etll"
_ Wiyjnhead- daer eel chepen laden.

| |! Mercken
väâ d’En-


I j " " .
tt ?
In t vaerwater tuſſchen Jlkercombeen de holmen aen de Enghelſchezyde/ &
d’ een zyde/ ende bancken aende walſ»che zpde aen d’anderzyde / midden in t CA
ilk diep 30/ 2;/ 20/ 18/ 16 en 15 vadem/ hoemen de holmen naerder comt hoe t via
water werdt. Allmen vanbewelten binnen het Enlandt Zonda comt / (09 :/
men danher lant aen beyde zyden ſien/te weten vanEngelant enWalles.De Ens:
ſchecult heel van C. de Comwal ak tot de Holmenis altemael ſchoon/ maer de ! "
van Wallesis meed al bupl en black/ ban Her Eplant Caldp ak tot Briltou tot / ti M |
veel bancken/ landen en uptltckende reven. De holmen en het Eplandt Londa ies
gen verſchepden weltzupdwelt/ en ooltnoozdoolt veerthien mijlen. rg | |
Die van Londap nae Bailltou uul leplen / moet bp de Enghelſchecutlanghs o
Pen/ tot dathy binnen den horck de Naesis / om Naeſkande te ſchouwen / â! tte
voozt tullchen die holmen deur/ latende de Schepholm aen lkuerboorc/ en de je
bolm aen bagboozt. Ben mach oock met clepne vlackgäende lchecpkens De jet
de Stepeholm om leplen/ maer het is daer loo Heel vlack/ datter met laegh watt i-
tneer als twee vadem waters blpft. Onder Ötepeholm machmen letten watt
men wilop vier ofte bijfvadem. - ee FS : „hatt
Die van de Naes afcomt ennae Bzult wil / moet nae de Schepholmtcoe/ e! d
benoorden bp heen loopen/ die lendt vande Naes ooltzupdoolt ontrent vijf mül qe |
Om her rechte en belte vaerwater tulſchen de hotmen deur te zeplen/ (00 3 aer
zyde van Flatholm naelt! daerilt dieplte/ metcen open wint machmen QU
bplanghs zeplen londer miſdoen/ datmenmet een lteen dacr op werpenmach. : ten
nen okce beoolten de hoimen / comt van het ooltlandt een ſgroote dzooglite afte)
Greckende met een groote Keert om De Welt! Die machen (upten welten cope zijl]
onderzeplen. Omdie te ſchouwen/ loo let de Flaetholm (ais abn Die gepallétt ji
zupdwelt van u / en houdt die loo ltaende / tot dat ghp ontrent een mzl ghezev! r
zün/ neemt danacht op een clepn Eplandeken dat dan aende ooltwal ontretit dW te |
ban u (al egghen; Daer op lkaen twee meulens, enop t hooghe van tvalte lant Sc
ren meulen/ als de meulen die op 't hooghe landc ltaec/ comt aen 't weltepndt vat c-
voorlz Eplandt,/ loo luldp de voorlz punt okce teert vande Enghel»ſche gronden el’
gonne Bek ao ee PE
dzie/ vier/ vÿkvadem / loo na allmen wil : Alg dan ru vs op ’t hoogh? land,
[taet/ comt tullchen de voorlz twee meulens die op t Eplandekenltaen / dat! DE
Enghelſche grondengheheelen al ghepalkeert zyn, loopt dan vrpelijck nae de ; tot.
ſche cult/en Coo dicht daer bp langhs ailt u belieft/nae Pacſis okte Porſhut po! pe
Van Flaetholm tot Paſſispoint in 't rechte vaerwater iltdiep 14/ 15 vader rene
Walſ»chezyde moetmen Bouwen en hem Datrvanwarhten / die is heel ont inn..
vol ſchorre lteple bancken, die tot veel plaerſen metlaegh water droogh valle a MI. |


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.