_ tuffchen Poortlandt en Lezárt. 33
| ” Cok twaelk mÿlenzupdwelt ten zupdenvan Gonutltart / op kevenéhvÿkcich okte Goutſtare
Y achtenvykcich Vadem/ ig De gront tucken van alderhande lchuipen endekrampen//

| | [!! kenwepnich witgeelſchulpſant/ met veelderhande lteenkens / engraeuwe ltucx-
‚| Mg alg Koen ban kaeg/ met (ommige ahekertelde; oock niet ghekertelde / maer
linmende naeldekens/ ende dingerkens als maepen diein’t ſpeck zyn. :
Zupdzupdwelt van Goutltart twaelk mulen op 5z vadem is de grondt wit
huvachäich ehulpfandt / met ktucken vankrampen / tet roode en graeuwe lteen, Volare
In poten van Goutkart les mijlen is Get diep beertich baden de gront grau eú
at die van Gouttart thien ofte elf mijlen ik Diep ebenenbeertich baz
dem, de grondt bleeck grulich lant/ mec langachtighe dingerkens en lteenkens.
' n tms zu.? UIEN it Diep veertich vadem/De gront
updwelct ": eee mÿlen van Goutltart/ op vÿfktich vadem/ is De gront wit Goutſtare
relkleun (chulpſant/ met lammighe lktucken van witte ſchulpen / met graeuwe ende
î YPlekertelde/ oock glimmendenaeldekens. Somma die veelloodet/ krÿycht veelder-
hip Uedaenten vangronden / ende lomtÿdts veel veranderingh op wennich verande-
vd banplaets. Maer die diept ende witte ſchulpen vint met lcheekden ende nael-
te (cis ſeecker dat hp Depſandt naeſt is : maer vindt hp ſemelighe grondt / of-
| If tao rte Geenkens ghemenght met witte Dingherkens / (oa is hp de Saorlinghs
| ditte heng enfant diept / en bint Klepn wit andt ende ſchulpkens / en klepne Teyckens
' al krtkens waeſachtich ende wit/Hepſanc ſal dan noordoolt van hem liggen/ vinthy Lan Bey:
| quîtkachtige dingherkens als naelden,/ »ſoo ſal Hepſant dan zundoolt van hemlig- Il
ly Maeris hp niet feker ban Dele gronden, foo (al Bp noozDiwaert aen gaen : ende
| C ln’ dieper vindr/ ſoois hu ter Sepms-waert / werdt het d)oogher zoo is hum de
tael noozdwaert ban beplant. Soo Hp ís tulichen Denlant ende De Senmg op
| of teh badem/ foo (al De gront zijn klepne Cteenkens ghelpck de aerde (wart (ant/
y bint Úp De gront groot root lant / ſoo moet hp noozdwaert aengaen/ tot dat hp
ih (te (andtgront/ ende lange vingerkeng bint / Dan mach Hp boo: gewis Honden
Venteringe van de Canael te zyn. u i
\ IX. Hooftfluck. Dekuften van Engelandt tufchen C. de Cornwal
en het Eylandt Londay. :
Cy An Enghelandts-epndttot C. de Comwal ltreckt de kult noorden
9) ontrent ier mplen/ maer de Sozrelsen De boorfs Carp leggen ber:
> chepden zupdwelt en noordooltontrent leven mplen. Bp die Caep
. Ern s; ret :! eN ia het ltedeken S. Jes (ban onfe
Schippers ghenaemt S.. Boes) Aveckt de kult ontrent ooft ten

as
tn leen volt en 4D: .
îr dte Bap / Die ontrent anderhalf mijl wÿt is. Aende oolthoeck van die Bap
lizte, ern Eplandeken/ daerltreckt een groote rpe rudſen ak een goet half mijl dwars
ak k/ die komen veel met halk ebbe boven water/ daerom die van de Caep Cormwal
| U knlanghs de kultwil ſenlen nae Stoupert ofte Padſtou / moet daer teuek-
boo Wal ten winden gen mijl ſchouwen/ om die voor»z rudſen wille. Tullchendat
bek ? Eulandeken aendeoolthoeck vande Bap en het valtelandc ilt tot veel plaetſen
Dey rudſich en vupl/ loo dat een díe Daer niet wel bekentis / daer niet mach tulCchen
oe lenlen/ danmet ſeer groot perijckel. Jnde Bap van S. ves is aen allezuden
hij tkindtgront/ daermen over al mach »etten / en de wallen loo nae comen allmen
len, lende Weltzude van de Bapaen 't ltedeken is een hookcdaer loopé klepne »cheep-
j Wig “Deer / om befchut te3ijn b003 noozdelpeke winden /- maer groote lchepen en
N dit niet doen/ die kettendaer netkens op les ofte (eben baden Mt:
cel, 2 Boeck, |

[AHA
S lepdt een Eplandeken okte klip/ gengemt Bzelan/ tuklchen dat en de J.v1eſam
noordoolt vier ofce vk milen. S. Nves lepdt op de welthoeck van S. Errs. [| I!Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.