| | ] 34 . DeKulten van Engelandt, ;
aente lien als ghewzeven moltaert »laet / op de hooghde van neghenenveertichgta-
Heyſant. . ofte (es mijlen welt ende welt ten noozden van Hepſ»andt op achtenceltich ofte
»ſeventich vadem, daeris de gront wit geel klepn ſchulpſande / met veel graeuwe ge-
kextelde naeldekens daer onder.
Deyſane. Onrrent dzieentwintich mulen wel ſoonoordelÿck van Hepſant op neghentich v
dem, is de gront klenn wit rupch lgnckachtcich ſandt/ mec een wepnich root en
geel daer onder / en ſomnughe glinmende naeldekens / met twee okte Di ltucken
vanwitte graeuwe fchelpen. Allmen van daer noordoolt ten noorden aen gact tol op
vÿkenvÿkcich vadem- daer ig De gront geel/wit grok ſchulpſant/met witte ltucken ha!
| en hzt Le he Dn (ien [eben ofte acht mijlen naordwaert ! okte
HYeyſane. Weltnoordwelt van Heplant leſthien mÿlen/ende zupdwelt ten zupden van zelar!
Lezare. twintich mÿlen/ op tachtich vadem/ is de grondt graeuw root kchulpſanc / gen ‘loot
komt oock cen Eucken ofte twee ban witte ofte gracuwe krampen met geele en roo-
de ſtucken van ſchulpen, oock wel ſtucken van holicken. . ess
Seven mijlennoordwelt ten noozden van Hepſandt / is de grondt wit; geel rupth
(eulplandt/ met geaeuwe Rerteldeen glimmende naeldekeng / Daer komen 00 y!
rt letzte als tropkens. Allmen van daer noozdoolt aengaet lo verva
| MH Viüfkchien nijlen noozdwelt ten noozden ban Depfant/ ende ttwaelf mijlen zupdut!
. Heyſante. wel»oozupdelÿck van Leſart / op achtenleltich vadem / is de grondt wit / get
root / clepn/ rondt landeken ; met lommighe witte glimmende naeldekens/ rt
t „.: ghrwrrewe naeldeken ofte twee! entwee ofte Dzie Gucrkens DAN wi
IE weren: Veerthien inÿlen noozdnoordwelt van Heplant/ ende negen ofte thienmijlen zupd/
w | Lezarc. zupdwelt van Lelart ilſt achtenſeltich vademdiep / de grondtis daer alderhandt! jje
m! kelde graeu, zoo éilwart/ iet roode ltucken van (chulpen/ ende (omtE |
| | Hepſant. ! DT toozönootdwelt van Dn TN se en van zet
IM ve gekertelve eeey # Fn zl y en twee alte pit ett
M)) Sozrels. "Peghen EE thien mijlen welt ban de Sozrels / okte wat noozdelÿcker ilk Di
leich vadem/de gront graen waelachtíg / met cleyn 3wart fant Daer onder gem
op kznmigtz. plaeren op : (elfde Diepte ís ui graeu DN clepn tand! aes
Kozlien, dele grondt en teu Urs eersmeer of Toet uu! U ie
maer aen weeck (meer ofte boter. Op Dele diepten en bebt abn nerghens loo w ier
grondt als daer/ daerupt machmen vzp weten/ datmenac! jter de Horrels oft ach
| Engelandrtis/ te wetenwelt vande Sozrels. ; e of dzit
|H zit üi Poze. ee eg mijlen / ig oock waelachtich graeu (ant/ met 0 :
| Dijf ofte les milen zupdzupdwelt van Lelart op leltich vadem / is de graur,
t: grof met wepnich root landt / met lſchulpkens en glimmende witce n!


Hevenokt acht milenzupden ten welten van Lezart op (eftich ed bes! at
gheele tucken van »ſchulpen ende graeuwe ſtucken van weecke platte h (and!
en van kaes/ met ſommighe roode ltucken van lſchulpen / londer eenüh
Mi Zupdwelt ten welten van Lezart ende zupdzupdwelt van de Sazrels veerde
TEüîes. mjijlen/ilt diep achtenſeventich vadem / De gront gracu/ geel! root ſchulpkant' ewe!
| 1oode/ geleen blaeuwe Eucken an (ehulpen met krampen / en een luck V' qin!/
als kaeskorlt / ok ghelpyck Eucken ban Detterfchulpen/ met noch wee ofte De iel
mendenaeldekens / op de hooghte ontrent van neghenenveertich gradenen
minuten. ; el


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.