tuſſchen Wicht en Poortlandt. | 17
léplt/ Coo kavelt u lkroomen wel. De voozbloet valt erk nae de naelden toe/
ni bete contrarie. Als ghy dan binnen De naelden komt / loo wückt een wep-
ditin
! kr Vande wal af' na het Slot dat op de Singhel ltaet/ am »lommigherudſ)ente
goe die by het Eplandt langhs onder water legghen. Binnen het Slot oft
hel komende/daer ilt wyr en bzeec / Iaet twee deelen waters aen bagboort en een
fut oo we oo Be ne aero vegen
| hauen ban Nieupoozrt op thien okte twaelk vadem/ daeris de belte veede/ en ’t belte
| hM van alle reeden in Wicht. Het voor»lz Slot op de Hinghel en de haven
| Op ede voor Nieupoozt zÿn verlchevden noordoolt ten oolten en oaltnoordoolt
| vit. onee oan Tel we kenzuyden ontrent derdehalf mjllepdt den hoeck Veteran.
Ö. Andzies landt ghenaemt Peverel point / daer van ltrecken eenighe klipkens M
Woon, Vecht benoozen Dien Hoeck ig zen Ban / ghenaemt De Ban ban Sand: Sädwiis ||
:| i8/ Daer ig Joede reede voor die om welt begheert te weſen. Soo ghp unten welten bau. M
| (elende daer te veede wilt loopen / loo neemt de lach van S.Andzies landt / en
Rt bpden boeck om op bier ofte vijf vadem met half vloet/ lo meuchdpaende voos
wiens niet miſooen.Om den hoeckomende/wijct weltwaert daer by op nae Hand-
Wittezecht benoorden Sandwich in de Bap lepdt een ronde Heubel / Daer neffeng |
tar landewaert in act een menten / bzengt die meulen acnde zupdkandt ban die
| die te heuvel/ en fenlt Daer op aen/ tot op bier-ofte Dzie badem / en lettet daer loo
1 vet oog all u beliekc/ daer ilt goedt legghen vooz een zupdwelte enzupdzupd-
baëkiklepne mijl noozden ten oolten vande voorlz hoeck recht welt van de Naelde Banfar | |
bey Viche lepdt eenander hoeck/ bp d’ Enghelſchen genaemt Hankalt point/ daer point. |
| oen lept een Gedeken gheheeten Studlandt/ daer voo 18 oock een goede reede. |
| ty. Upterlte pan dien hoeck is cen gat Doo? het lant daermen door zien mach/ en . ']
| K bupten de punt ltaet een hooghe lteple klip ghelÿck een malt ? by nae als de I
| fe op 't welktennde van Wicht. Om vooz Atudlandt te reede te loopen; (00 Studlant MI
hit by dentweeden boeck met het gat okce lkeple clip om/ op vier ofte vÿk vadem / en NI
jr tur act te Heudlande iss ( dae: recht VE ee GR EED I
Y Daer is we / daer leggende kondpoatvonzi; gat inden Hoeckfien, I|
Dae (Mijl bengozDen Den voorlz hoeck met het gat lepdt de haven van Poole. Om Boole; I
tog inte lenlen / komende om de voor tweeden Hoeck met een Keple Klip / foo gaet MI
qq ett ofte wat noordelÿcker aen/ foo luldp recht voor upt ghewaer werden een II
u! Platte bergh / Die boven het ander landt Daer ontrent uptlteeckt/ Houdt die HI
U [py then de wallen; en loopt daer recht op aen. Soo ghp laveren moet foo »paert '
tog niet/ en loopt niet veerder weltwaert over / dan Dat Dien berg Komt aen’t |
tage, (oo haet hy dat begint te gieraken / moet g6p wenden, oft oudt terftont
batten, Ghewent zinde / loopt oock niet veerder ooltwaert over / dan dat die
tij Dog platte bergh komt aendeoolfdupn / Dat is een Hooghe graenwe »ſcherp-
| Sh dupn/leggende aen d' ooltzÿde. Als ghp dele voo,ſz mercken alloo hout / [ult
| | tn baerwater met Half vloet waters genoch Hebben/Daer blijft op 't drooghlte
h. lege water thien en elk voet/ doch ten vloepter niet meer als vijk voet op en
ſ k kt d


t vloept daer tweemaelin cen gern. Eenzupdoolte en noozdwelte Maen
lg ( daer vol zee / oock een zupden ten oolkenennoorden ten welten Maennoch
| late dat ghecchiec dooz de voozebbe die upt Wicht komt. Als ghp binnen t gat
| ig PAF Dan noozDoolt aen / houdt De bakens De t holtlandt Haen gen NN
|
tu an t Weltennde van Wiche tot den hoeck van Pooztlandris de cours weltzupd- =I
Specht Wijken / matr ban Wolkershom de zupdelpcklte hoeck van Wicht welt ten Voortlane M
n thi
Utah a te reedeloopen ( comende upt den welten ) loo loopt op ..,. ,,. M
tden boeren ofteeen gotelingichoot bn Den vn Pant ft L H: d derſßoott l IN
eme! Gs wett weltwaerc op bo ? :
feven/

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.