| | CFare..e vork ghenaemt werdt Cap De Late /. nas Het Kalteel la Late dat beoottendienb
g. Bien, lepdteengroote rye clippen boven water. Tulkchen de voo,lz Caep en
I I. noozdnoordoolt / allmen upt den oolten comt »lietmen daer optwee imeulens/ ;
10 De Cuſtenvan Normandién en Brètaigné:
BRleyne en tadt is de grootlte / en heet de groote Be 7 zeplt daer nae toe / en loopt op enal! ||
ES cu:
Haledooz/ hout die over een/ en ſeplt daer op aen/ Cot aen zupdepnde vande Stadt
Daer de meulens ltaen/ghy ſult daer op de clippen ghewaer werden twee bakens' loopt
daer met hoogh water tuſſchendeur/ tot achter De Kadt / aen DE goltzpde/ daer ziemet!
metlaegh water droogh aen vier touwen/ twee aen De Kadt valt en twee gp t landt.
Tullchen die twee voo!lz bakens bezupden de Stadt en daer ontrent is de grondt
ſcherp/ rudlich en clippich | daecom moermen hem wachten met laegh water daer it
“ blpven-/oktete bevallen/ maer daer binnen aende ooltzude vande ltadrc is ſchoone ſant-
grondt/daer moghen de ſchepen (litten onder perijckel .:;
Recht binnen ofkte bezupden de vaazlz clip de klepne Be machmen (etten op vit t
ſes vadem met laegh water / alloodat den tozen van Boze romt een wennichl c P
nI Ert? hettoomkenopdenhoeck bezupden de ltadt. Die reedenocmende Franlſſen M
M daer anckertmen gemeenlijck eerlt/en verwacht hoogh water om bezupden de A t
oin te loopen. Het vloept hier tot S. Malo en daer ontrent ſeven vadem op ennedt
mec daghelüÿcx tp.
heen / meer als een groote Gatelinghſchoot / ten ennden van dien gaer het wetn
van &. Malo ooft ten no02Den IN. Om Daer in te loopen! [aa neemt acht op een que
toomken dat eenltuck benoorden ofte beoolten S. Malain't landt lept geheecen P n
lemp/als dat oolt ten noorden Van U act! »ſoo uldp daer te neffens aen de wal lien kf j
|! groote zwarte clip/ die van zwarthepdt uptlteeckt bupten alle andere clippen daer 0
| | trent/ + Daer veur leer kennelyck bt. Bzengt die clip en dat voorſ»z toomken :: en/
| hoeck Dae op aen oneens ata van Bos Oe a heit ugz zeptevst
|| nae De reede la Hanſe bezupden De cleane Be / okte Cog’t hoogh water is / op pie me
| ken aen/ en voort bezupden de lkadt om/ als hier voor ghelept 18.
Allmen dit weltergat in loopt / laermen een hooghe clip (geheeten de Schootlttt!] |
| gen ltuerboort / met meerander clippen daer bewelten / die met Hooch water met
| ondervloepen. Aen de noordzyde/dat 18 aen bagboozt/ legghen oock veel clippen bat
.Ò.ÊccccccIlooóneo.
| t dieren achter upt ziet / maer ten eosr niet p Gars dan van deit
een lkeenbanck onder water. Sen wepnich beweltende C. de Farelle lepdt een V clip
clip : Allmen van C.de Farelle nae H.Malowil zeplen / endatmen die voo!ls es
houdt recht op denhoeck van Farelle/ men lal foo fonder millen op Die (eend Dart
eplen: matt (oomen Die clip bedeckt Houdt onder ofte achter Dien Boeck! MED N ndie
bezupdenheen loopen.Okte lomen die bupten den hoeck haut(loo datmen tullche N
. crndenhoeck mach deurlien) men »ſaldaer benoorden langhs loopen. De voo? z]
ig een goer merck om de Capde Farelle te verkennen.. ... .. . 141 alle
: Die molen welt pan H. Mala / lepdt een groote ZHandbay/ daermen vos? len
winden mach beſchut legghen/men let daer achter een grooteclppe netkets enn
en ſommighe boomen. ix e, dit
e U
" Een mul afte anderhalfk noordwelt van die zandbap lepdt de Cap de Farill !
(tact; Daer ig goede reede voor welte en zupdwelte WIND. . rmach-
T wee mien noo?dwelt van t gat Hp Malo lepdt de Oelterbanck/ Dar me”
. OSeſterbäc en onder rpden op les okte (even adem. | " cuts
. . Bewelten Cap de Farelle tot het noordepnde van 't Eplandt Briackis d? Vuep I]
J.vtiatk: gft cen noozben even ofte acht mplen. Anderhalk mpl van landt wel vad. and
rnſ.venit Bziacklegghen de havens okce Livieren van S.Brieux en &. Bente wei
Pet Eplande Briackis ontrent twee mplenlangh; lepdt geltreckt zuy gup cls
Van het weſtennde van Siſember ſtrecken oock een groot deel clippen weltwaett-


| HSteenbäc. Ontrent ten halven tuſCchen het weltergat van S. Maloen C. de Farelle er |
|


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.