Y
L N NW
§
D MA e
Dus vertooht Ornay met de Kiſcaſſen/ alſt zupdzuydooſt
van u is twee ofte drie mylen.

III Hoofiſtuck. De Kulten van Normandie enBretaigne,
tuſlchen de Caepde Hague enRoſcou, en yan *
d’Eylanden daer ontrent.
2 Veeg An den oothoeck van Oman tot het ooltepndt van
39 Jf ve Garnzep(bezupdt Oman om)is de cours weltzupd- -
„Ö WER Dijf mijlen/ maer van de Kilcallen tot het welt:
J4.k68) !: van Garnzep zupdwelt ten zupden bpk mij-
Se


M A
# A / 2)K ,„Wilt ghy onder Garnzep (eren (comende Ban De pop on, IMI

Garnzep aen/ en looveel daer beoolten / tot Dat gn het lot / Dat sen.
ande oofizpde Dan Garnzepopdeclip ltaet / in t gheliche crngbht.
Ofte loo ghy bewelten de Kilcallen om comt/ foo gattzupdoolt aen/
ofte wat zupdelpcker/ tot dat de noordoolthoec van Garnzep zunden
ten welken vanu is / zeplt dan daer nae toe / ghp lult het voorlz Slot
op de clip in t ghelicht loopen. Bzengt dat ober de zupdhoeck ban
Garnzep / en leple daer op aen/tullchen het Eplanr rem ofte Harm
en Garnzepin/ tot by ’t voo:lz Hlot : tullchen die Eplandenist aen
Wwederzyden vol clippen en rudlen / daermen hem van wachten moet/
beſonder aenbagboozrt nae Arem toe but Hiot comende meuchc ghp
daer buptenokte binnen letten waer 't ubeliekc / bupten het Slot op
MT twaelt/ derthien vadem/ oktebumenhet Hloe(datis tullchen Det Sleten Garnzep) op les okte ſeven vadem met laegh wacer/ 't vloept der
fes okte leven vadem op en neder/ daer moetmen gillingh op ma-
en. .
Onder de zupdzyde van Garnzep machmen reede maken voor
noordwelte noorde en noordoolte winden. Soaghp upten welten okte
van de Kiſcallen comt / Coo loopt vrp dicht by de zupdwelthoeck (ge-
naenit C. de Gzule) ony en bp dezupdzyde van 't Eplant langhs tot
lkyften halven het lant / ſettet daerwaer t u goet dunct op achtien of-
) teneghenthien vadem. Soo de wint nae t zupdwelt okte weltzupd-
welt loopt / Coo meucht ghy by dezupdhoeck om loopen, na het Voor»z
Zlot/ en fetten’t / of Daer bupten oft Daer binnen; als hier boor ghe-
ſeptis. Van de voorlz zupdhoeck loopreen Keenrifken af / Daer van
ſommige clippen boven enfommighe onder water legahen/Dat moet:
men (choutwen/ alfmen daer bp om zenit.

EI T\kiſcallen ) foo loopt op Den noozdoolt Hoeck ban Der Gans | [MI

Zupdenten welten en zupdzupwelt ontrent les mÿjlen van Garn- nockedy- I | | | |
_ # zey-lept eengroote rpe rudlen/meer als een mil groot/ genaemt Roc- ves. M |
B anderalf mijl ooft ban Garnzen lepdt het Eplant arr, Sarck - M |
daer machmenrondom ketten op vikentwintich/ lesentwintich- en le-
venentwintich vadem. Van t noordepnde ltrecken ſommighe clippen
af/ daervanlegghen eenigheboven/ en lommighe onder water. Aen
t zuydepndelegghen oock lommighe clippen/ maer alle boven wa-
kt, ; ?


Tullchen Garnzey en Harck legghen noch twee Evlandekens / arch eu J I
] | Arcken Aremokce Harm/ daer machmen tullchen deur zenlen.. Arem.
Het Epylandt Jarzey lepdt van Garnzen verſchenden pon DE

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.