(erat in Om Het Delergat ín tezenlen 7 comende upt den ooften ofte noozden / moet! |
te zeulen, bp De bancken langs loopen op (eg oft (coen vadem / en nader niet/ Die zijn (00 eol!
Creſpott,
Diepen.

E;
J
J
2 De Zeeculten van Vranckrijck ,
); Zee ve verloopen loo dickwils en menichmael/ datſeniet vooz altÿt tels
Datmen Daer tegen aen (ittende met Het voorlchip achter dzie vadem diepte heekt. T
eyndende bancken, tegen het landt comende, vindmen eenton. Ofc (oomen opt
aenltuerboort nae landt tot/enloopt Daer benoorden heen. ;
Dele gaten en landen daer binnen (al voo]by S. Balerp ) vallen met laech wat!
heel Dz0094 / (elf De tonnen allen oock Dz00gh/ darmen Daer bn loopen mach! W
halkvloet en daghelÿcx tp en iller niet meer als t
daerinte loopen voor en al eer dat twee derdendeelen vande vloet verloopen is. J

wee vadem water / tis niet geral!! [.
dagelicr tp vloeyt het daer upk enles vadem/ maer met eenlpzinck levenvademoßth
neder. Wer hooch water en (pzinck machmen mee acht okte thien voet overalle fat
den enbanckenheen. Vier mijlen opwaertslepnt Abbedille. 1
Nekkens de Somme ilt verrein zee vlack water / vijk/ les/ ſeven/ acht / neghet!
thien vadem, twee ofce drie mijlenin zee / die ( upten welten comende ) bp doncker ND hh: op fticiern vlackte vindc/ mach hem wel verleeckert houden/ H!
srre Van De Somme te .
Vanden Ouden en Biepen is de cours zupdzupdwelt twaelk mijlen/ ä
vande Sotnme tot Diepen zupdwelt ten welten les okce even mülen. Ontcrent!
halven tulſehen de Sommeen Diepen lepdt de Rivier van Heu / daer binnena >
Urdu. Creipsrt! oock een tphaben / Daermen met hooch water in matt!
1 r drooghſ lit.
Aendeooltkant vande haven van Diepen lendt een (hare klippen Daer batt loo

een riklken lnghel af omdenoord ofte welt / bezupden dit rikloopt het gat auttti! |
. gzupdooltin/tis leer naeuween >ort verlaet/daer in leggendzietannekens en t
Uun't diep/niet boveneen lkeenworp van malcander / vaer machmenaen bepde " !
Menmach daernietin zeplenvoo; balf bloet/ maer niet met halkebbe / met ed |
ter valt het gheheel d)oogh,/ maer binnen aen de Kadt blpftmen blot/ met Hooch! i
komrdaer drie ofte ten hoschlten niet meer als vierdehalk vadem water; Daer HO
altijdt Zootdupden unt om De (chepen in te bzengen.
Bs Dan Diepen tot S. Dalerp in Eauxiſt weltzupdwelt Die mijlen / Dat is oo |
in Caux.
| I Fecam.
mM Strupu-
ſaert.
tyhaven/ daermen met hooch water in moert/ tis een engh gat daermen tu rait
twee Hoofden inloopt/ Daer enis noch ande noch banck voor dat hinderen mach wal
binnen comendelaetmenhet anckervallen/ enmaeckt hemmet een touw Gere zz!
valk. Die noch anckernoch touw beeft; wach (daer binnen comende ) teghen de
aen 1n De Singel zeplen/ en allo chip en goet [onder (chade bergen. gen
Van S. Valerp tot Fecam ilk weltzupdwelt dzie mijlen/ dat is een Diepe COD nt
Daer blpft met laegh water wepnich minals twee vadem waters. Aen de oolt
Dan gat t lept een banc okte Plaet/men mach met clepne »ſchepen tullchen die en ol
deurzeplen / en metdellachgaerde in eerken / op acht enneghen voet/by de o pan
Dan Fecamtot Strunlaert itt weltzupdwelt twee mülen. B unten den hoeck A |
Struplaert leggen wee Hooge (cherpe rootlen. Van daer tot Sepnhookc il zuV :|
t Bree ed hooft lepdt een banck daer met lacgh wat, ;
tneer als derdehalk vadem water op blykt ; Als de ltadt Hable comet buptet ;;.
Dooft/Dan men neffeng Die banck. Om Die te mijden loopt dicht bu Hepnb0°

"o
. E CLC n zu: “ l/

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.