26 : Dekult van Vlaendereti
ed Kghellenghden bu’t landt langs / (etter neffens het middellte dot op (coen |
Goeping.
(enlt Daer op aen; foo (uldn het belte Diep langhs loopen. Als van De plompe
op't Doozlant ltaet in't Ramſgat oft de Valep/ dan luldp zun neffeng De OU
en als de molencomt in't Ramlſgat/ luldp bezupden de Querenszÿn.
welt ban u lepdt / danlegghen de Querens noorden ten oolten van u / en het node”
epnd van Goepinghz noordoolt.
Om huy-
ten Goep-
ing om te
open.
6 oft7 badem met half vloert.
’ trentherdecdepart van 'tgetp/daernaelaanss
ſchepdennoordoolt en zundwelt. Om van Doveren bmnen Goepingh Deur te fen:
len nae het Voor'andt, loo gaer noorden ten oolten aen / (oo langle tot Dat De MO en
op ’t Voorlandt comt aen de weltzude van de Dalepe in't Doozlant / gaet dan not t
noorden ten ooſlten ennoordnoordoolt / tot dat het tooznken opt Voozlandt tt!!!
aende ooltkant vande voorſz Valen/ dan ſuldp benoorden de Querens zun : het
plompe toozuken op het lanc van Doveren / komt dan aen okte recht over df der
witte Krijtbergh/ benoozDen Den Hoeck van Doberen/Dat ig een recht langs were
on tulkchende Querens en Goepingh deur te zeplen / ſoo wel allmen van geno?
Den als van bezupDen cont. nde
fQuerens. Om vanbenoorden binnen Goepingh deur te lepleu / loo comt de Querensönit
naerder als op ſevenvadem / ſet den hoeck van Doveren zupdzupdwelt van
De zupdeljcklte punt van Goepingh en den hoeck van Doveren legghen ver.
toor
Querensl
Allmen in Dupns lept/'endat deninnerhorck van 't clik van Doveren zupdzuhr
Det noozdepnde ban Goeping en den hoeck van t Voozlant legghen oeren
supDoolt ten ooften en nood welt ten wekten een groote mijl. De Mucrens legg)
bp’t Voorzlandtlanghs nae Dupns toe. den
Hm ban Doveren bupten Goepingh om,nae 't Voozrlandt te leplen/loo hout ru !
hoëck bewelten Doeveren bupten den hoeck van de Dupns / en gaet noordoolts 01
tat dat het Voozlandt noozdweltten weltenvan u1s/dan meughdp vrp naer f en
landt toeloopen/ en Cetten 't vooz Margat / ok daer ‘t u belt dunckt / dan netkens cc
toozen daer de molen bp ltaer is de belte reede. Oftals den hoeck van’t Voo? achs
zupdzupdweſlt en zupdwelt tenzupden vanu lept/ daer is oock goedr leggen op nop
of neghen vadem. Tullchen Margat en de Hokolvers machmen t over al letté
Tullchen de Querensen het Voorlant machmengoock deurloopen na Sa oiÉ
daer lept noch een ſandt gheheeten de Dzieltal/ tullſchen dat en de Querens1al", hin-.
tulſchen dat enhet landt/ ilt met halk vloet dzie vademdiep. De Querens! is.
nen Koten tydc eer gemindert en verloopen/Coo dat het noozdepnd hp nae weg [
DVanctghety enloopen der ſtroomen. j
et alt No ete
0 Anghs be Kut van Dlaenderen aen 't Get landt / Maer De achtervlo tr wad
landt maeckt bol zee ecn z. en nootden | waerts langhs der zee / in 'trechte ' gint
Pam. “ | Alls de vloec daer ueffens iN 3? J‘ wat!
_ Inde Vaerwech bunté deVlaemſche banc- gaen/daniſt aenlandt alhalf ee in alle ?
Ken in zee maeckt hooch water een zupdweſte ten halven ghewaſſen / ſoo datn of s vort‘
Man. gaten op de Vlaemſche kuſt met 5
JMidden inde Hoofden een zupdw. Maen. | waters in kan. on batt De
ot Doberen een 5. endenooden SMaen. | ABioden Deur de Bood e zuppw"
In Dupns een zupndzupdweſte Maen. noopdoaſt ten ooſten / en de E i.
ZO Vagzlandteen zupden ende ngorden | ten men eee Ut Hassi )
Langhs de Vlaemſche bancken valt de ſtroom binnen Goepingh deur over
boozvlget aver de banckien nae t landt toe on- | rens noozden en zupden.

.
Z:; . T
341 t.
J. 1.1

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.