van Sluys tot de Hoofden;
c fen [die ktreckt heim nae Ooltende toe
25
| ) teghens Ooltendekomende/ loo ilmen de |
ael Inken Ghenelen/ en men mac} Dan t° $ee (oopen om nae de Wielinghen te comen, . M
10 h och bpf langle bancken legghen langhs Vlanderen. Alg Grevelinghen zupd- Mercekett IH
4 petan Uig; Dan zt gn neffens hetzupdennde ban defe bancken : en ieu- te IM
trei le i!tzundoolt vanuis,/ dan zvdp nefkens Üet noodepnde/ sn zijn (eer langh / tul (cij: bance I
ooll ak h;:! ſ!!w!e Canaeldeur/ van acht/ neghen/ twaelf; |
'n neghenthien en
et! tbuptenlte okte wel j DADEN DIE; eick van belondere diezc.!/ telthien/ héh.
t to Uuptenlte okte we
to elvcklte banck / ghenaemt bet Klif; lende van Calis Klif Het klif.
tur jr j\orvoolt ontrendc drie mplen en cen halk/ 18 dzie vadem en een half di
Dele ende d'ander gat ten wijt Canael dooz / van Dic ende vierentwuntich
ots, tweede ghenaemt de Nuptingh / lentt van Calis klik noordoolt ten noorden we nuy.
! tnt dzie mplen/ ende is daer Opf ofte [es baden Diep / Dan opt zupdepunde ig ungy.
fit Polder ban anderhalve vadem. AI zupDennde van Binocrberghen comt tnl-
Up twee plompe toozens oft tinſenbewelten Dupnkercken / foo (iten nefkkens
OO laen Die ofte bier moleng beoolten Dupnkercken/ als de tpterlte kame
Doy het daltennde van de lkadt / dat is oock een goedt merck van def? Polder oft
one / Dupnkercker toozen [al Dan van u wel ontrende zupdooit vier clenne

a
u
or
;


when defe en de derde 0aet mede een Canael door van 12 en 13 vadem. |
bade, erde ghenaemt den Dick lent van Calig klifnoozdoolt/ 18 diep vier en DpÊ Demet.
kehhzz. V 't zuyd ende noordepnde van deſ»e banc 31yn polders,/ de zupderlteis diep
lug, em, Wi ontrent noor-dwelt wel la
| baoh,ac j ' enwort ghenoemt de Polder ban Den dijck ofte Dijc-
| k. Ae Ander Dolder oft Dyoogte ban dele banck 18 ontrent vier badem en een el-
Daer neffens. Dele banc-
Wp De lorghlpc/ want de Guptingh lent bpkang in't vaerwarer/ ende met leeg
enfe maer twee vadem diepten.
E. ES.
S
5
S
§
3
5 GI
r
7
S
5
=
z
§
§
=
§

] Oo iere banck fietelbanch ghenoemt / lende ban Calis if noodool ten tietelbäé.
ES Diep dzie / vier / vyk/ leg vadem. Op'rzundepunde Is een d)ooghte van
waters met leegh water- met »cpuinghl(
ng room ballen dele Polderg dzoogh.
toon rs gaet mede een Tanael
door van neghenthien ende twintich vadem.
e Netelbanc/ te weten tullchen die e
| n de Breebanc gaereen groot Ca-
h a/ ban neghenthien en twintich baden.
bag le de Canalen tullchen de voorlz bancken machmenoberallaveren van d'een
ß duug?tvdepnde ange No An fette Calis kli salnoo;doatt/ beeft cen
6) Mb OD © zundepnde van anderhalk vadem/ is doozgaens dzieende vier va-
") ee Odenride is Diep (eg [eben en acht vadem/ ktrect ſooverre om de nood tot
Hej ati ben Nieupoozt/ ofte noozdnoordwelt van het Uiloolter cen Dunnen vier
H- ei ® . k .
i ü ! : De Enghelſ che kuſt/ van Doveren tot het Voorlande.
Ê NE ck: :
11 tt/ aj it ontrent noordnoordoolt/en zupdzupdwelt langs her Lant van Swar-
j Si Heeten Don welandt/ban vpk/les/»even en acht vadem diepte/ en loopr Bouve
; J nae heclande van Beunen. Welt tenzupden ban Cales Klif en zupden en ſande,
e ihr solten van Doveren/ is die op 't drooghlte/ met laegh water niet dieper
/ Zl langi en Doet, on Dele banc / (09 Daer beoofken alg
mH s
| ödee], HI van bezupden / loo loopt bp nn boerk ban Doverrn om

op

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.