24 De kuft van Vlaenderen, |
De Trix. Ontrent anderhalf mijl van HOolfende bunten Rant lepdt de Tricx ofte Wtill
banck- daer is niet meer als vpkchien okte lelthien vorten waters op. Als S. Cl
Stroom. Lalandt / heet Stroom / de weltelpcklte epndende nefkens Duyunkercken, htl
Sandee. De bierde V oock aen twee bancken/ de oalterlche wordt Sandele okte |
EEEN no RE op B S
bank, Kl
Erne lepdt aenvele Raſken/ menmach tullchen ‘'t landt ende dele banck oock Deut
wilbaere, (ODE Daer ober werDer weder Diep tien, elf enderwaelfvaoen. Als Bozbutl, |
mach opdelemerckendoor die bancken leylen noordnoordwelt inzee / ende
thelpnen toozen komt teghens Ooltende / (oo komtmen teghen deſe banck atl
Tullchen die banck ende de Hookden van Ooltende lepdt noch een banck van dj!
Tullchen often ende Nieupoortlegglhen vier bancken / die alle vier ontrel
nefkkens Ooltennde beginnen / de twee landelpcklte epndighen netkens Nieupooll
De andere Grecken haer bnkans tot Dupnkercken/ alle langhs ‘t landt. De eerl
ende naelteacn t landt werdt ghenoemt de Geere / tullchen dieen het landc gaet ell
Cangel deurvan acht/neghen ende thien vadem.
Detweede ghenaemt Zalandt/ epndet oock tegens Rieupooztjuichen Dele tl
gaet een Camael Deur van acht ende negen vadem. j
De derde zun twee bancken aen malkander/ de ooltelncklke epndende ten halv!!


de Steenbanck, die heckt aen de ooltkant een Iaeck die om d’oolt (reckt / blal"
tegijens Nieupoorc te niet loopende / dele banck is dzie ofce vier vadem/ op t
eyurde vpk en ſes vadem.
D > >
e mulen ak. |
tweem pak Die voor Dupnkercken willen welen/ende niet bp Dlaenderen jet |
en konnen; loopen bupten dele bancken om / tot teghens Brzeebanck, ende opo .d
"t dan daer bp 1nop vyk okte les vadem: )
De Cangel is diep vÿkthien vadem/ ende elck een deler bier bancken beeft tl
_ Deooghe polder, is twee plompachtighe toorens bezupden Nieupoozt een pat!
lenghde ver»ſchepden ltaen / lailinen nekkens dele vier voorverhaeldedroogren/ 1
tet bye: tn zun met laegh water als een vadem / ende met »pzinckvloet byli
oogh vallen. . .J.]
eaten alle deſebancken machmen t letten op neghen/ thien/ elk/ ende oock d
twaelk vadem/ men maghle op vier vadem overloopen / dan allmen daer DV
ltenis/ ſoo wordet dieper/ te weten acht/ neghenen thienvadem. Vt
De Broers-banck is dziekantich/ lepdt dicht bp t landt nefkens Bpvers ende |
Kloolter ten Dupnen/ ende ltreckt van de wal af ontrent weltnoozdwelt eenml"
in zee/ als het klooſter ten Dupnen oft de Bzoers zupdenvann lept / loo zydp
't binnenlkte vande Broers-banck/men mach tulſchen ‘t landt ende dele Banck ddl!,
loopen op vier vadem mec leeth water / maer men loopter ghemepnlpck bewe |
on alfmenlangs Dlaenderen leplt binnen debancken deur.

Vecht between 2B20ers-banck lent De Cams-banck/ Die ig Due badem dieb !;
n
op acht/ neghen ende thien vadem/ oock daer reede maken voor alle winden. At ie
landt van Dlaenderen/ tutTehen Dit Candt ende Bzoers-banck ilk diep vk vad!
Allmen tullchendele banck ende t landt deurloopt/ la komtmen bp de Quadeba!!
langs tot voor t gat van Dupnkercken. We 1
Allmen eengoet ktuc verbp 't hooft van Dupunkerckenis, ontrent zupdwelk us;
de Splinter/ foo looptmen ober een dzooghte van twee vadem- genaemt Wilba r
dozen komt in de valepe van den dunn / dan ilinennefkens dele Banck t ;
loo teghens de lteert van de Bzeedebanck aen/ op vier vadem. vecht
Allmen Dan weder wat te landetwaertg wijckt op twaelk / derthien ofte bjkthie)
vadem/ men mach dan tuflchen de Bzeede ende Hmalle banc doozleplen/ooltnodt,,
oolt/ ofte ookt ten noozden aen / tot verbp ‘t Uiloolterten Dupnen / ofce de DIF
banck/ die van t Uloolter afltreckt ontrent een mpl in zee. Ooltwaert verb! em/
Banck beginnet vlack water te werden - tegeng Nieupoozt vier okce vyk vad ml/
verby Nieupoort zunde/ moetmen het Menlandt kiecen op acht ofte negen vad o
dicht aen’t landt Hqudende / (og (almen dan tullchen t landt ende Geer ut— . —

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.