van Sluys tot Cales, et <3
Dumkercken ilt diep negijen ende chien vadem, ende bewelten het welterhooft van
Inkercken (eg; (even en acht vadem/van daer machmen over de Smalle banck
loejen op drie vadem/ encomen teghens de Breedebanc aen. Dele lmalle-barclept zmalle
U. dweers Voo, 't gat van Dupnkercken/ te weten; tuſſchen Dupnkercken en de banck.
] Om o; Ee UNSERE in te feplen/ foo bzenght De buen op een windboom om in
tnghde nae bp matcander te weten/ het innerlte lo veel beoolten her upcerlte/ loopt Duyn-
daerop aewen boot Dicht bp het oofterhooft in/ het welterhooft Greckt wat beer: eg te
| der In zee als her ander/daer neffens lept een ſantplaet met ſommighe palen/daerom u!
îvetmen dat ſcheuwen/ en dicht bp t oolterhookt langhs loopen. Het is een naeuw
len met Boogh water op Daghelper tn Komter niet meer als twaclf boet waterg/
u nachts vupztmen Daer alg tot Mieupoozt/ van half vloer tot halk ebb:/ her laeg-
tiup,baken ltaetnaelt aende zee.
pan 't welterſche hookft van Dupnkercken loopt een banc ak ontrent anderhalk
Woogi, men mach van bewelten achter dele banck bp de wal in zeplen tot bn nae ter.
Yi t welterhookt van Dupnkercken / en darr achter te reede loopen op vpkſ les/ le-
. enacht vadem. Ontrendt een clenn Half mal van 't voor wekerhooft Daer
jk fen IE door die voorſz Ganck / Daer ciepne Schepen met Boogh water
q Özevelinghen ig oock een tphatben Daermen met Hoogh water in moet/ Daer Haen
d bakens; die moecmen neffens malcander houden/ en »eplen loo tullchen de
§ hookden in/ aen de weltzyde loopt een rikken ak dat mortmen ſchouwen. Allmen
H VUI luyts de kult quit ze bost DI eN IT dé en
eo ee non fe Dn SE gen, ac
ie ven veer Ä jetter: daer bewelten looptmen in t gat van Gyrevelinghen / by
re aen.
| | B a Sebelinghen lendt ten bant ofte blackte langs De wal
leckende een goedt ltuc van landt af t’ zeewaert / tot bp Cales toe / gbebeeten het
Me Da machmenbnlanghs ofte ober loopen op bpf/ vier en dzie vadem/na
de haven van Cales valt met alle ghetven heel d)oogh / en met hooch water 0P gz jeg.
tts o EE
ut ' enloopt loo dicht bp 't oolkerhookt in/ enlaet het U&alteel aende weltzyde van
oben; van't welterhooft loopt cen rikken af daerom moetmen Dat mpden.
en bet welterhooft comende / moetmen wedwaert op wijcken tot inde Hup:
' endaer mec laegh water droogh litten. Des nachts allt ghetn is / Raen Dar
kevupren Daer looptmen op in. Tenisniet gheraden dit gat in te comen voor
Gtrevelin-
gen.
9 Hoogte water / omde gheweldighe ltercke Groom Die Daer mette bloer inloopt”
bijde ancherg bande [chepen ( die Daer binnen leggen) te (houwen. ‘T is daer
Mg periculeng en quaet legghen/ befonDer met een noozdelpcke wint/ die waepr
eers van't welterhooft van Calis lépdt een banc vantwee vadem / tuſſchen
aj dk ofte Meplandt en de ſelve banc machmen door loopen op dzie vadem mer
typ Uaer / de bancis twee vadem diep. Onder Calis Klik aen t ooltennde mach-
d ht letten op thien Vadem / maer acu 't weltepnde lept eenen Reen ofte clippe on:
{tn g Water/ een ballen ſchoot vanlandt/ Calis Kliflept tullchen Calis ende Swar- Caleskli. | | '|
D.. Vande Vlaenſche bancken. .:
Ven ban Weltkapplle ende noordwelt van Ooltendeontrent keven mplenbunten
J. tris cult van Dlaenderen lept een clepne plaet / daer met laegh waterniec meer op
Dek l twee-en-twintich vocdt water/ bp hert weder can De zee Daer [cer op
Ontrent

angh/ ghenaemt de Splinter / die valt met laegh water tot veel plaetſen DeSplin. | |
HI

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.