Doftende.
<2 De Kuft van Vlaenderen, EE
kenbergh ltaet noch een todtnken/ geheeten Jan Davids toozenken.Oolkepunde !!!
de Ge betet Wdyelictc cen diciepianpachge groge EG
Van Middelkercke tot Nieupoozrilt anderhzalk mpl / daeris een plompen toom!
met een ſcherptooznken. Een wepnich beoolten Nieupoozt lept ons licve Vrouwe
van Lombardpen een Hooghe plompe toon. .
Dan Nieupoort tot Broers ilt twée mplen / van Bpoers tot Dupnkercken 036
mplen. De &outkotenis cen mple beoolen Dupnkercken. Dupnkerrken heeft
een hooghen plompen toozen met cen Klepn [pits toomken. Dan Dupnkercken tot
Grevelinghen zun drie klepne mplen / daer tulſchen ltaendele toorens,/ eerlt kleyt
Hinteneen lſcherp tooznken / groot Sinten een plompe Dicke toozen/ Maerdick
cen plompe Dicke toon / en &. Joris een hooghe lpitle tooren. Grevelingen geeft
gheentoozens / maer Daer ltaentwee meulens/ een opde Oolterpoozt / d’ander at!!
t weltepndt vande ltadt. Van Grevelinghen tot Calis zun twee klepne mylt! /
Calis heeft veel (pitle toozens / een díe boven alle Hoogh is! ende tullchen beyon!
legghen dele Dorpen/imeelt (onder taozeng/ten eerten Hoogenpanle en Dalen/ ut
plompetoozens / noch Valdameenplatte kercke met een klepn ſpitſe ap 't middel
Dat 18 De gantfe kenniſke Van Vlaenderen. De kult van Vlaenderen is langhtul*
ſchen Calis en Blanckenbergh achthien / okte ſoo lommighe willen kelthien mplen
weeghs, ende Blanckenbergh van Vlſfinghen ſeven muplen. Soodat Vliſſingen
ze Czugisten minlten dzieentwintich/ okce ſoo ſlommighe legghen vpkentwintich
enupterlten.
‘T ghene hier ghelept is van detoozens ende mplen / langhs de Zeeculten pat
Vlaenderen/ is »ſonderlingh dienſtich ennoodich / Coo tot ‘t ghene voozen is belch!
ten ban De Wielinghe/ als totte befeplinge ban De Pabenen van Dlaendern/ IMA
aldermeelt tot kenne van de Dlaem{che bancken. ; ,
Omtot Ooltende binnente leplen / looptmen dicht beooſten de Stadt tot de h;
ven (genaen:t de Gueule) m/ aende oolthoeck vande haven Iepot een Hooft Dat
baeckenop ltaet/ men moet dicht bp dat hookt in loopen, daer ilt dieplt: van Deel
EE De DE la 8 DU
en met Hoog water ier tweeentwintich boeten water. Kecht binnen de haben maw,
men anckeren waermen wil met laeg water leptmen Daer met cen groot (chip DE

Nieupooze Nieupooztis een tphavendie metlaegh water heel d)oogh valt / met hoogh w
ter op een dagelper tier Dertien boeten water/ Dicht voor 't gat lepdt een ban |
die lkreckt van beoolten het gat van Nieupoozt / tot dwars voor 't gat wei
over/ die lepdt met halkvloet d2oogh / en met hoogh water komter niet meet 0
acht voeten water. Die tot Nieupoozt wil welen/ moet van bewelten tulkchen pi
IM r voorlz banck en 't lant in komen, en bezupden die banck infeplen; oo lange Go
vien, het binnenſte baecken omt effen deur of beooten het buptentte/ en loopen Dan

Daer op an / en voozt midſlwaters tullchen de hookdenin. Tullchen de banck !
lant il aenwederzydenvlack opgaende grondc/ ſoo datmen de wallen aen WED
den mach aen talken / maer aende noordzpdeis de banck kchozachtich/dicht datt J-
langhs ilt drie vadem diep. Binnen het gat ilt aen wederzyden van 't diep uit reit
kens belteken/ daer looptmen tullchen deur tot aende ltadc / die lepdt ontrenl jj
Rartouw lehoot vande zeekant. Op de twee groote bakens werdt Des nachts g)"
Viert/ maernierlangher äls van Half vloettocr half ebbe. hs
Dan Hieupoozt tot Dupnkercken it bumende bancken deur by de wallavW[,,
fehoon (onder eenighe duplen ofte bantken / enmet laegh water al vpkchien v ulte/
î Hilep/ hoe naerderdewal hoe dieper. Jetkens het kloolter ten Dupnen lt NAK it
nies ij die lept niet verre vande wal/ daernekkens moetmen?
ö "De Quiadebanck loopt beoolten't Hookt van Dupnkercken ak/ wel aneh |
mpl om welt/ epndigende nekkens de Hookden van Dupnkercken. Beoolten h ſchut
lterhooft van Dupnkercken machinenachter dele banckte reedeloopen/ en ber EN f.
legghenvooz een noopdwelten / noozden ende noopdoolten wint/ het is datr aa
diep twee vadem métleegh water/ dantin t inkomenilt dzoogher, Voor t Bupts

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.