20 Van de Wieling(ie, '
beoolten Kinocke / kenlt dan daer op aen / tot dat ghp dieper water krijght / dl
Dat den toozen ban Middelburg komt overden JInnerdupn / en Dan Daer Voo op
in. Weltkappel in Vlaenderen is een kort plomp toornken met een plomp kort nael
deken oft Kapken daer op / maer Knock ig cen »pitle toozen niet loo hoogl als
Heplt.
De Wäclinghe en Junerwielinghe.
M de Wielingt!;e inte ſenlen/ kamende upter zee/loo loopt de kult van Vlaet!
ZLI derengen (als ghy voo,bp Ooltende zpc) tot op vpk vadem. Nefkkens Blanc
Geen fen ee B B tr ture d
een klepne vlackte/ en Dobbelſandt is oock heel we:h. Ofte neemt acht op LIW
ghencen plonmpe toozen/ enden dickltendaer ontrent. Als de Bugghelinghe! een
kabellenghde bewelten Lilweghen ltaen / dan zpr ghy noch bewetten alle (and! '
Pollen enbancken/ hont die toorens ſoo ltacnde;/ en loopt op de kult aen/ tatavtil
voo Nipr/ dat ghp weder lteeckgrondt vindt en meerder diepte tot op upk vadell
gaet dam noordoolt en noordoolt ctenoolten van een bloet / ofte noazdoolt en noor,
volt tennoorden vaneen ebbe(lkavelt wel ultroom-/ die loopt daer meelt ooltzupdos.
wel »ſoo zupde!pck/ en weſtnoordweſlt wel (oo noordelpck / ent ghecp loopt uid /
renklepne ure langs het lant) [ont Den toon van Wendupnen cen ofte twee hip!
knghoen bupten de Schans van Blanckenberghe/ to langhe ghp die lien meucht
enal op vyk vadem, als dan Heplt aen Brugge, en Weltkaypel aen Unocke coint/
ſoozyt gp welte weghe in de Wielinghe / hoemen nader aen debanck van d
ghelſche Dol is/ hoe dieper water men eeft / ten zu datmen droachte heekc vand
banck (elf. Bruggpe moer eetl aen Heplt zun / okt men laude te verre t’ zee / of df
Enghelſche Polte nae zun. Met een voorvloet machmenle ghelpck aen malka
Der bzenghen / maer niet met een voozebbe / loo ghy Dan Droog fre krijgt / DAF
vande Enghellche Pol; gat van daer voozt al de lelve cours / tullchen de Enghel
sercken che Pol en Franſche Dol oft Fanerbanck deur/ datis een hart ſant en ltep!/ its!
tui nnn 8 Ep Ak, Demeuop leon ba
Vol. welten Slups) okte daer beoolten/ loo zudp de Franlche Pol ghepalleerc/ gaet dat!
volt aenrecht op Vlillinghentoe/ ofte neemt acht op dele volghendemercken : Li
wegen moet miet binnen Pep Komen / eer het lialteel van Slups komt atis
ooltdupn van lia»landt / maer daer bupten blyven / oft ghpu loudt teghen den J
ner banck aen (eplen/ als Dan het Kalteel komt aende dupn/ gatt dan bp noo).
oolt ten oolten en ooltnosrdoolt/am de Franſche pal tempden / tot dat Diilſin i
toon komt benoozdende ghevanghen poot / Dan krijghop Dieper water : gat
dan oolt en oolk tenzupden recht op Dulllinghen aen. In de Wielinghe als ool
u: Funerwietnghe blpft met her laeghlte water niet min als vpktehalk pane
Innere. De JInnerwielinghe ltreckt in tulCchen de Jnnerbanck ofte Franſe Pol eus;

Wwielnge. ſqntdeur. Hooghp/upten welten de Wielinghe inkomende / (oo veer gheko
zue/dat Welktkappel aen Iinock komt/ en de Innerwielinghen in wilt/ loo gaet vat!
Daer ooft ten zupden aen/ (oo ſuldp de tonop De punt van de Peerdemarckt gear! |
werden/ (dat ts ten fant / Dat Bande oolthoeck van ‘t Slupſſe gat afſchiet / enhtt!
ltenlis) laet die ton aenltuerboozt/en houdt &. Lamhzechts togzen efken bupten ’
De ooltoupnen van Kafant oft Slupſke gat / en gaet nsordoolt ofce wat nod. |
lirale. Ker by de wal langhs om hec Iirakeſant te ſchouwen/ als dan het Slot van S!
fandt. - GS: Lamberts toozen over eenkomen / gaet dan oolt aen rechenae Dlillinghe"
Van'tghetyen loopen der ſtroomen.
Deo ma VEB Gat Targa Sauers
.Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.