EO 9e ÊT
H;. Van de Zéeulche gaten; tg
Iuierdupn / om dat dâer bezuuden gheen hooghe dupnén intern zÿn. Als den
Delburghſchen tooren komt over die Innerdupn ofkte in dat voo?»z kloofken/
ndiedaer overokte inhoud: / Cooloopt gv de Spleet upt / ende en kont (os noch
Vlo nor aen Kaen niet mifdoen, TOB \ f | Etigeift
„Le Enghelſche Pol is ltepl/ maer met ooltelÿcke windén machmen die op t loot Bol.
idoen. De Kaen is aende binnenkant (oo wel als acnde buntenkant vlack / foo Be Katt
datmen daerbp langhs de Splete gheheel niach uptlooden allmen 't gelicht vande
Vo; merken bp Doncker weder niet mach (ien/ en foo beet! Datmen een Half ure
ur heefc die dwars over te fenten; maer de Enghellche Polz00 fmal/ Datmen in eren
itt oc vpfwozpen met het loot die mach overloopen. Als Aerdenborzgh komt bup- hau de
'Udie voo,ſz dupnen van Calandt / dan 30Dp De D200ghe Kaen ghepalfeert / maer aen.
îect daer bewelten noch met een groote vlackte loo veer om de welt/ dat als Bpzug-
Nt kom beooften Blankenberge / inde galgyelcheerden (dat zun hooghe dup-
nenbeoolten Blanckenberghe / daer eertjÿdts een galghe op plach te ltaen ) dan
)!dp verbp alle ondiepten/ enmeucht u cours gaen derwaerts ghpy begheert te we-
; Ul Etanckenbergh Yeekteen plompe toozen/ wat hoogher (maer niet loo dick) als
' Van EN vande Enghellche Pol ltreckteenlanghe ribbe ontvent ven Gote- Det Bip
Boot byeet om de welt tot voorbp Ooaltende, gheheeten het Gipc/ is hart fant
ngoede anckergrondt/ als Blanckenbergh zupdoolt ten oolten van u ltaet/ daer ilk
j het Viipt mer laegh water les vadem diep / ooltelpcker nae de Enghellche Pol
ett dte ondieper / maer Boe weltelucker hoe Dieper / tot aende WWterbanck ne:
are Ooltende. Een Gotelinghſchoot benoorden dat Riptr ilt dieper en lteeck-
u. Dock alfmen zupdwaert oft zupdookwaert cen Getelinghlchoot over het
btkomt / werdt hetterltondt een halk uadem Dieper en weecke ofte lteeckgrondt/
Ie Sdan het Canael vande Wielmghe. Daeromme loo ghp unter zee kömende
Q.Sbiete in wilt feplen / (09 geert de kult van Vlaenderen als ghp nat gilinghe
dg ende ghepalreert zpc/ en loeckt die op 't loot aen / tot dat ghp harde grondt en
op her water Krijghr/ dat1s ghewis dat voo:»ſz Ript / dat ghevonden hebbende
des leven ofce achr vadem/ nae dat ghp ooltelpck okte Weeltelpckzpr / loo wijckt
eder ak om noord t’ zeewaert / tot dat het opdrooght en harde grondt werdt /
§ueuitrsrzeaüktticklte.tetnstektttetgretkertgtt
c anhet voozrſz pe totdat B mgghe komt aen Zilweghen (een plompe en heel
b ke toozen) oft dat Blanckenberg zupden vanu (taet/ dan komdp nekkens De punt
ha Aaen in de Spleecr. Brenght dan den Middelburghſen toozen over de
rgg?l Innerdupntuſlchen Soutelande en Dyſ)hoeck/ enloopt daer op ooltnoord-
S ZL 92;
Bene
tod Thebeurde bp doncker oft dplich weder / dat ghp Middelburgh niet Kont
dy, lag loopt op 't loot by de noozdzpde van ‘t Ript ooltnoorddolt in / tot dat ghp
B BE
de Bro ofte Engellche Pol en De NHaenilt lteeckgront/ aen
Alg Iden loo nae de Kaen als nae de banck/ wert het opdroogende harde gront.
bah Vent, Dat is een hooghe »pitſe tooren/ kamt aende vierboed / daer nekkens 18 De
bh [ck dfte Engellche Pol op t dzooglte/daer beooltenwert die banck dieper. Vooz-
eh(z.trooghlte kamende/ loo ghp de banck wac geert / luldp dieper water vinden/
tabe met Half bloet met rieghen ellendaer over moghen loopen! Dan en ís Niet ges
B B Ee EE Pe Oe BE SE
Woof u yr; en (ult gheen Dzoogbeen beſeplen. Strien
half wars deur de Kaen gaet een Slenck,/ daer met laegh water niec min als derde- p net
lupe Wdemwaters blpkt/om die vanbuprente vatten/lo bzengt Aerdenborgh recht gen,
Iten den hoeck haue dupmen van Calant okte Welſappéhin HDlaenderen recht
3 deel, 1 Boeck, ff 2 ;
te mpden/ die zun lkepl. Wat meer inwaert komende/ gaerNutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.