Oeſter-
banck.,
Om batt
bupten de
Dogtlop
te vatten.
rechte cours reeckeninghe lout willen maken ) lichtelpck teghen de Kaen acngd
„binnen Den Hoeck bande Dunnen/ loopt dan 2 recht op Dliſlinghen toe. BV y
beoolten De voo!»ſzd upn op Calant / loo en machmen aen de Raenniet u
maerals de kerck van Slups (taetbewelten aen die dupnen / dan iſmen netkens
Doormnhil.

18 Van de Zeeufche gaten in de Wielinghe,
weder acht / negen en tot (ommige plaetfenthien badem Diep. Op de book
mercken encours/te weten Weltkappelle ooltzupdoolt van u / inde warte balep/
meuchdprecht de Botkll in keplen. Als dan Goltkappelkamt eenltuck doo? Don-
burch ofte Daer brooften/ Dan krijghDn Dieper Water / gaet Dan nae De wal toe / EN
Voort Daer bn langhs als ghelept 18. Wepnich van’t zupdweltepnde vande Steen
banck lept nocíj eenander; maer is niet lanck; gheheeten Den Oelerba:ck;Daer blijft
met laegh water ontrent vier vadem water op.
De Daurloy.
M van Vlillinghen met diepgaende ſchepen de Deurlopunt te leplen/ loo gat!
t'zepl allt water een ure ofte twee ghewallenis/ om met halk vloet okte teghe!!
het hoogÿlte water teghen de d2ooghten te komen, gaet van Vliſlinghencetl
bp De wal langs / endan weltnoordwelt/tor dat Weſtkappel komt op twee che |
lenghden aende hoeck vande dupnen/ te weten dat Weſltkappel »ſoo veel (taec hint!
De welthoeck vande dupn / bzengtzt dat oock niet upterlicker ofte naerderatt?f
Hoeck vande dupnen / oft ghp ſCout teghen de Kaen aen ſeplen. Als dan Weltkäl"
pel (oo Gat en St. Anne een plompetoozenin Dlaenderen bewelten Slups) ol
Der de ooltdupnen van Caſandt / gaet dan noordwelt ten welten de Deurlop ul
Als dan S. Anna komt between Die voorlz dupn / dan komt het lot van Öluys

onder okte achter dien dupn / Hout dat daer onder ofte recht aende ooltkant van! |
voo!rlz dupnen/en gaet noordwelt ten welten uptwaert aen/ghp en lult loo noch ral
noch raſſen beſeplen. Soo ghp Weltkappel buptende dupnen bzenght/ voo! en
al eer dat S. Anna komt bupten de voo:lz dupnen van Calandt ; (oo (ult gp
noordelpyckzyn / enderallente nae/ ofte ſoo gqhp S.Anna bzengt bupten De Du!
van Calant/ eer Weltkappel Komt aen 't ennde bande Dupnen / ko »lult ghpte zu |
delijck en teghen de Kaen komen/ maer allmen te ghelpck Weltkappel brengt A
De hoeck vandedupn, en S. Anna bupten de dupn ban Calant/ (oo ifmwn ten Har
veninde Doaztloprecht in't vaerwater. .
Om de Dootrlop van bupten te batten/ (oo loopt de Kaen op't Toot aen/ tot dat
Weltkappel komt op een malt lenghde nae aen de Schanle/ en leplt dan paer os
aen (oft neemt de lach vande Kaen/ en loopt daer bplangs) tot dat S. Annakol"
aendevoo!lz ooltdupn van Calanc/ gaet danzupdoolt ten oolten inwaert aen! gl"
ſult haelt over de d\umpelwelen en dieper water vinden / maer kavelt wel u rol
men/ want De bloet valt in de Deurlop eerlt(gelpck de achter ebbe)om de zupd/ 0%
nae zupdzupdoolt/ tenlaetlten zupdwaert aen. Daerom / looghp met een,
vloet de Deurlop in wilt/ ghp moet wel ooltzupdoolt aen / okte lCoudt (Coo ghy .
werden. Liomende dan van bupten langhs de Hiaen / tot dat S. Anna bedeckt
onder de dupnen van Caſant/ gaec dan ooltzupdoolt aen/tot dat Weltkappel k0 !
ker weder machmen bp de raſſen langhs looden. Ällmen hec dot van Slupsb
d!ooghlte vande Kaen.
De Splete.
9 ) van Vliſſlinghen de Spleet unt te lenlen/ lo gaet eerlt als vozen weitnoo!?, |
aen/ tor dat Weltkappelcomt tot by den hoeck vande dupnen mar uptl
_ Daer bupten/ ofte dat dentoozen van Middelburg komt aen den Inner Emy!
gaet dan welkzupdweſt, loo loopt ei 1 hal
oocChht
lande en Diſſhoeck lepdt een hooghe dupn/ aen ‘t oalkennde wat lteplachticV! ict
naemt de Doomhulle / daer beoolten aen lendt eenanderlanghachcighe dul"! jp
wel loo hoogh als den Dooznhil/ met een klookken okt daelken daerin / t wel peil
langhachtighe dupn als in twee dupnen deplc, De zupdelpclte toert GON net


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.