P Hoofijfuck. Vande Zeeufche gaten inde Wielinghe,
Weg Et Canel tuTrhen het Enlandt Walcheren en Vlaenderen heb:
bende berlchepden Diepen en gaten / Daer Doomen (met groot
!!] E ſchepen) math inen upcleplen / als de Botkille/ de Doozlop/ de
&) Spleet en de Wielinghe/ werdt ghemeenlyck,/ nae eene het voor-
f naemlte der »ſelve/ met een name de Wielinghe ghenaemt. De
ee Grootte dzooghren daer dele voorlz gaten tulſchen deurloopen /
] zun: De Rallen/ de aen/ de Enghelſche Pol en de Jnnerbanck. De itajfz.

Vaer beweltenaen : De Enghel»che Pol,cullchen die en de kult van Viaende- Be ?:
? treckende met een langhe lmalle ribbe om de welt tot nekkens Ooltende. De 2elſch
Iuerbanck lept tulſchenhet ooltepndt.van d'Enghellche Polen lkaſandt/ die wert Franſe
"kde Franſche Pol okte het Kipt ghenoemc. ol.
De Bottil.
de Omde Botki unt te (enlen/ (o loopt van Vliſklinghen optwee kabellenghden bp
de wal langhg; tufchen het landt en De Geer en Kallen deur/ De wal is heel ltepl, lo
gut ên met groote lchependicht daer bpmach Komen (onder mifdoen / de Vallen
tel Mende oft ofte binnen kant nae t lant toe vlack. Beoolten okt bezupden Sou-
Get een Dat baerwater it vpk en ſes vadem diep; maer Daer benoozden ofte bewe:
Zl Det/ netfens Weltkappel achten neghen vadem. ...
date. dekerck van Welkkappel (die heekt een plompe toozen)komt over de meulen/ .
inze Ween loopt een gat tullchen die noorder enoolter Rallen Deur weltzupdwelk
Dele” Daer met laegh water niet min als twee vadem water blpkc/hout Weltkap-
op: boor meulen over een / en hop Daer fo op upt. Us puis pe Merckeit
NT U, B oe on EN aen EO EN gheheeten Cal- Bors.
qype Üuerboozt deur. Inde Botkil is niec min als vÿkcehalk vadem Diepte/ maer Calloo.
lug ede Halen blpft niet meer met lacgh water als derdehalfk voet / en op Cal-
on aopen not Callooleptnoch een plaet gheheeten de Querens/ treckende ranges
Ung VV bp nae tot nefkens Domburgh/ tullchen die bepde ig een gat ban bier ofte
dag îdemdiepte/gheheeten het Goltergat. Omdatupt te leplenofcvan bupcen te
zu 9o bzenght Weltkappel aen 't noorderlte hookc/ datis een heel kenneltjck
Tull.
vad lz OE IE gaet noch een Landtdiep unt ban bierdefjalf Zantdiep.
Ne ver.
in, Hal fo na alg tu beliekc en loopc loo heel binnen bn de hoofden langhs. Als
en g ige ban Dele gaten in Komt/ en fo beer om oolt/tot tulichen Bupens-kerck
Ba landt, en met een oofte Windt moet laveren,»oo meuchdp tulſchen de oolter
trup, lde plaec daer benoorden ( gheheeten de Geer) deurleplen/en komen loo op Ve Gees;
ling nde Doozlop en Splete upc/ enloopen koo bezupden de Geer om nae Vliſ- "

qh eq. tent anderhalk mpl bupten t lant vanWalcherenlent een lange (malle banc,
; En geht zupdwelt en noordoolt/gheheeten de Steenbanck/ op 't middendaer van Steenbäc
Ot let Meer als twee vadem / en op 't noozdepnde dzie vadem waters. Die de
Ofte e Ofte de gaten daer benoozden j te weten het Ooltergat ofte Landcdiep wil in
Midzuclenlen/ moet ofte benoozDen ofte bezupden die lteenbanck omzeplen : Als
Bip ge Gur komt over Domburgh / danzydp nekkens dele lteenbanck / maer soo
S ie] Diddelburghz bzrenght ten halventullchen Domburgh en Ooltkappelle / enlo.
6 nge geleplt / loo loopt ghy daer benoozden heen. Okte loo ghp Weltkappel- fte
RMllog joltzupdoolt vanu/ in een kwarte valepvan dedupnen / endaer op aen teen,
s lop gn Daer bewelten ofte bezupden laughs: Binnen de lteenbanckiiſt
Cel, 1 Boeck.
weder


De Nallen/ legghen bp de weltzyde van Walcheren laughs : De He aen. | | |

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.