Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
| ig De gaten van Brouwershaven , Zierickzee en der Veef, 
' fenltmen bo0bn een ander ton aen Bagboozt/ leggende op de punt van- 
DI De Dolle! cen Goeck bande Banjaert/Dat is een Peertonne van fatloen 
, alg alle andere Zeetonnen inde MDaes en elders ligghende. De voor»z 
| Ö INM eerltetonin t Veergat levdc op vierdehalk vaden’t. Vande eerlte tot 
De tweede en derde tonis de cours al zupdoolt tenoolten ofce wat zup- 
| I | delicker/dan menkan ghemackelÿck van d'een tot d’ander lien. De 
tweede ende derdelegghen op twee vadem / elck op een punt van een 
plaet gheheetende Maeght. Tegen over de derde ton lent een dr00g- 
| îff O tegheheeten den Onruſt/ die ltreckt met een langhe »ſcherpe punt nae 
De Derde tontoe/»ſo dattet dacr tuſſchen bepden niet leer wit is/ dDaerom 
L maoetmendicht benoorden die tonlanghsloopen / tis tulſchen die ton 
Q endevoorzpuntvande Onruktniet dieper als twaelk enderthien voe- 
L ten/ maernekkens de cerlte en tweede ton ilt rupm en diep genoech. De 
[ derdetonghepalleert zunde/ leplt recht nae der Veere toe. Tegen over 
IH | Et: V:zf lept een plaet gheheeten de Schotſman/ die heektmenalleen 
M teſchouwen. 
 
 
Öoo ghp de Koompot in wilt tiae Sierickzee/ en dat ghy gheko- 
I! IM V men zyt tulſchen de voor»lz Peerton op de punt vande Pol en de eerſte 
L ofktunterltetonvan t Veergac/ dan komt Domburgh aen het Poot! 
JI '! Dat 1s een wittedupn op Walcheren / bunae van fatſoen als de Wol- # 
ſacken op 't lande van Schouwen: houtc die over een / ghp lult vooz- S 
| I | bcpuochtwee tonnenloopendie aen baghboozt lullen leggen langs de 5 
. Plle/ eneentonkien met eenltaerc / léegghende op de Weltpunt van S 
L dDeWolleplaet/tegen over de derde vandePolle/ tuſCchen die twee moet Z 
. ghpdeurloopen/ latende die mette ltaert äen ltuerboozc/enloopen daer >> 
L bpomooltwaertaen. Noch twee tonnen met ltaerten ( behalven de S 
L voozrlz) legghenop de Wolleplaet/ men mach vand'een tot d’ander ge- 
| mackelpcklien/ die moetmen aenktuerboozt lacen / enloopendaer be- S 
L naordenheenontrent ooltzupdoolt aen/ loo langhe dat den toozen van S 
L ukaukerck(op Schouwen) komt efken bupten den hoeck van Schou- Z 
|| II wen/ looptdanrecht op dienhoeck aen / en daer bu om- voozdt bp de 22. . | 
| . wallanghs naeZrerickzee tor. Als men lana den boeck ban Schou: S 
L wenloopr/ lozepltmen noch tulſlſchen twee tonnendeur / eene ghele- > F 
L ghenaenbaghboort op de upterlte punt vande Banjaert ofte Hooch- &». M 
 
 
. YPlaet/eneenandermet een leert aen ltuerboort/op de punt van eenan- 
L derplaet/geheeten Poolvoet / gheleghen tullchen ‘t lant ban Schous: 
. wenen Oxrelant. Alle de tonnen met Keerten moetmen (infeplende } 
. aenlktuerboorc/ endie Conder lteerten aen bagboozt laten. 
Bronwerſhave 
De Villſchers loopen bp daghe meelt bezupden de Poolvoet plaet 
I Ö I om/ enlaten de voorlz ton mette (teert dan aen baghboozt / die plaet is 
. watvlackachtich/ datmen=le machaencalten/ doch men moet wacker 
| | werpen/ waer bp nacht loopenſe bp Hchouwendichr by de wallangs; 
IM IMI dieis uptnemende ſlteplen »chor. Bn 
Van 't ghety en loopen Det ſtroomen. 
Int Bronwerſhavenſe gat een zupden ten weſten zMaen. 
| | I | U: Bzonwershaven maeckt hoog water een z. z. weſteen n. n. o. Maen, 
Tot der Veer een zupdzupdweſte en noozdnoordooſte zMaen, 
In ’t Veergat een zupden en noorden JIMaen. 
Tenis niet geraden/beſonder met zupdelijcke oft zupdweſte wint hetDeergat 
| I | ín teloopen/b003 Dat De bloet half verloopen ís want de achter-ebbe mec de booz- 
‚bloet ballen Dwars ober De Banjaert (Eert de Koompot in/na 't [ant ban Schous 
. wientctoe-maer de vloet half verloopen zunde/dan valtse recht het Veergat in. Alg 
 
de Maenzupdooſt ofcenoordweſt is/ danis het water aldaer al de twee derden- 
î deelen gewaſſen. 
mm 
 
Gelpck hier voor geſept is van de Maeg ent Goereeſche gat / alſoo ooch hin. 
| i boor de gaten ban Brouwerſhaven en der Veer,/ dyaepc de vloer met de Son om/ 
L alfo Dat De achterbloet De gaten in valt/ daer na zupdwaert om dyaept en wert een 
' | gaende Cbbe/ maer De achter ebben ballen vecht De gaten upt dwerg in zee / en 
 
st De voozvioet Dan weder om de noord. F Hosft- 
 
MY 
't Lant van Schouwen vertoont aldus alſt twee ofte drie mylen dwars van u is. 
I 
UI 
ls 
©. ZO. Van Us 
Renfe. © 
_ <Blenck oft Wolfack ; 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.