De gaten van Brouwershaven; "us
De Keel/ 't Nieuwe-diep/ t Velt/ en de Rootpot.
DE Sierickzee machmen loopen door verſchepden gaten : doo} de Keel /
k Nieuwediep) ’t Veit/en de Roompot. Om door de lieelte leplen lo loopt als
ent borzen van tBzrouwerſòhavenle gar is gelepc/eerlt op de mercké van deBlenck
â Bente aen / loo langhe / tot dat Der Veer Komt aen De weltelpcklte hoeck van
ae ’houwen/ ghenaemc her Hoot / hout die over een/ okte aen een/ enlooptdaer op
Ce) tat teghen de lkrant/ en Daervoort by langhs/ ghplult Coo inde lieel op 'c dr00g-
de binden achchien en neghenthien voet / enteghen den hoeck van ‘t Yoot komen-
decor uukvadem. Tullchen het Hoot en t Nieuwe »l’andt (dat valt op t ooltepn-
fete »lommighe plaetſen dz00gh) loopt albp de ikrant van Schouwen langhs / tot
de Y.8 de zupdelpcklte Hiaep van Schouwen / wÿckt dair wat van de wal alat
h Datyaert / om een ſchaerte ſchouwen die van Schouwenakltreckt/ diemen van
De Romendemachonderfepien, Daer lepdt een ton op de punt / Daer aen ig
tg ke vernemen / daer verby zunde / loopt al bp De wal langhs heentot Zie-


tame. Sen lkuck binnen die ton / op de punt bande »ſchaer is kortelpck noch een
| vont Lhelent/ post de gene die dat upt willeplen / om niet van beoolten op die
aerce »eplen.
zz O her Nieuwe diep inte ſeplen/ ſoneemtachr op twee lkeenen vierboeden, (taen- 'e ientoe
Uch: bezunden de voor»lz kapen van ‘t Bzouwer»havenle gat/=ſec de binnenlte een diep.
tui PAER lenghde bezupden de buptenlte/ en loo pt Dan Daer op aen / gh» ul fo
teh q nden Yileen’t nieuwelandt in loopen op lelthien/ leventhien/ achchien voe-
lag Daer al op die voorlz mercken aen,tottegen de lkrandt/ dan komt ghp inde lieel/
(epson ie vierborden ober cen bzenght/ en daer op agen »epit / ghp lult ſoo over de
da tvande Hille loopen opelk/ twaelk voeten. De Hillers een vlackachcich landt/
Gen âende zupdzyde op ‘tloopt mach ghenaken / maer het nieuwe »andt is heel
luygdaerbyeecktde zee gheweldichop. Als ghy- dan teghen de ltrandt in de keet
| | Re, ler loopt by deltrandt langhs inwaert aen/ als in de beſchzpvinghe vande

) ie het Bele in te ſeplen/Coo neemt acht op dele nae be»ſchreven mercken: bunaeger vele-.
dae elpee epnot van Schouwen [tact cen toozen alleen ín ’t belt met een kaep
Hu
| JIS
III
)
|
IN
]
M]
J
, JIM
M
| MH
EE EN
) I MH
|
MI
|
[][
mi
[J]
Nm
nI
mu!
M!
|]
MI
III
m
|
MU
I
HII
[
||
IMI
II
11
ni
INI
J
ni
INM
|
|
IV]
I
n!
I
)}
)
Þ / gheheeten Welt-ſchouwen / brenght Die toom een windboom lenghde bez

| Bd boo anne kacp pan Welt:fetauwen; en looprôger op ar ghy
| Reen ve pe rut ut A LOSER et ap boeren Daer
| tend Znnde werdt her vikchien/ lelthien/ achthien/ teghen de ltrandttwintich voe-
lite Bp de lirandt komende loopt daer bplanghs heeltot Ziericzee toe / als
zue big Been voo, De Banjaert / Dic 18 op De noordznde heel ltepl dicht daer aen it
B th. ! Uf Vadem, maerneffens de voorſz ltrant/ die van ZÖSchouwenaktreckt /
vane en vademdiep. “T nieuwelancis aende zundzyderedelpck vlack/ datmen
tj bande lieelen’t Nieuwe-diepis gelept.Als ghp dic gacin loopt/moetghn
i a mach.
Het Veergat.
|
| ; |
f . B . - en % ‘ ? dn # . “a »
SD (unten noorden komendé) het Veergatin te leplen / ko hout Weltkappel- M|
len mec Welkelpcker als zunden van u / Coo en kondpde Banjaert niet been. I.
tte ! maer loo ghp Weltkappellen bewelten t zupden vanu bzenghre ; lule lich- merten.
U s De Banjaert gheraecken/ dopt loo op Weltkappellen aen tot dat Mid- van de | IE
| gs komt over Oolktkappellen/ . dan zpdp ten eunde de Banzaerc / »lepldc dan anjaerc. |
thy ſkkappellen en Middelburg aen/ tot dat Coztgeenkomt Door/ ofteeengroo- … II MI
t'itjguegom lenghde bezupden Weltkercke / Dar zun twee togrens. üaeuto qa%e *I
Y enlacen Landt/en dan van u ontrent ooltzupdoolt/ hout diersorens ails (aen. m
dedopt Daer op aen / gu »lulc deeerlte ton van t Veergac inc ghelichtloopen.
kergat legghen dzie tonnenmet twee bodems / van katſoen als groote Ox-
/ Die moetmen alle aen Guerboozt laten. Germen Up de cerſteton zueNutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.