utevitjen. 2
| I Reniſſe.
. Wolfach.


14
I 11.1 Hoofijluck. De gaten van Brouwer{ haven , Ziericzee
ende der Veere. ;
B Dchen’t Landt van Goeree en Schouwen gaen oock twee KA“
ZZ] [RN ten in/ het noordelpcklte heet de lievicſen/ is alleen voor kley-
Ä. Rp ne »chepen / het zupdelycklte voor groote Schepen heet het
[SZ 1% 25 20uwerl habenle gat. Daer tullchen lept cen groot Dz00ch fant!

3:72] [ F gheheeten de Springher / dat vloept niet onder dan mer leer ho0-
Lee hb vdr bitten te vatten/ loa brengt den toozen van Ziericzee
zundoolt ten zupdenofkc een wepnich zupdelpcker vanu/ ghp lult Dan op 't Zandt
van Schouwen ontrent de Zierickzeelſche toomn een boſch boomen ghewaer wer-
den/ brenght dat en den voorlz toom van Zicrickzee over een , en looprt daer o?
aentotteghen het (andt: foo D200gh ofte nae als ghp kont / ghp loopt ſoarupmgt
noegh beweltenhet welthoofkt heen. Als ghp binnen hec weſthookt komt , teght!.
Het ſant aen dezupdzpde; gaet dan bp het Voorſz Dzooghe ſandt de Springher oolt
Waert over/ten epnden het dzooge lant Ioopt daer noch een punt over ak onder water
daer moetmen nauputcalten/die ghepalkeertzunde / loopt dan recht op Brouwerlh
ven aen/na uptwpſ»en vande Ligerc / t is indit gat op t dyooghzlte pien boeten Dep:
. t Brouwerſhavenſegat.
Oo; het Uant van Schouwen netkens het BrouwerlChavenlke gat leggen d!
A bancken / de upterlte (ghenaemt de Bzreebanck ) lepdt een kenningh bupte"
Randr- daer op ilt leven/ en daer binnen weder neghenthien vademdiep / °
De tweede naerderaende wal it upf vadem, en daer binnen weder ſeven vademdicp/
de derde ghenoemt den Oolter / lepdt dicht bp lande / enloopt ooltwaert cullche!!
Schouwen en 't landt van Goeree m/ daer op en is niet meer als (eg voeten Walt
alfmen het Bzouwerlgabenfe gat wil ín (eplen moetmen daer betwelken in: ” c
Op t weltepnde van Schouwen (taen twee kapen/ brengt die over een, enlo0P
Daer op aen / tot dat den toozn van Renil=e ( dat is een ſcherpachtige toom) kom:
aen Den Bench ofte DBollack / (Dat is cen Hooghe witte Dupn / Die bupren allt an
dere dupnen in witcichepdt en hooghte uptmunt ) ver laet dan de kapen enloopt of
die mercken vande blenck en Reniſſeaen, tot dat Oucdozp/ een wit ſcherp toornkth
op 't landt van Goeree/ komt aen den toozen van Goeree / ghp lult Coo tullchen df
Oolteraen baghboozt / en den Hille aen ltuerboozt in / en een wepnich bezupden vi
upterlte ton heenloopen/ tot binnen den Oolter. Als dan Outdozp en Goeree 00
een zun / los verlaet oock de voorſz mercken van Reniſſe/ enloopt op Goeree ae !
tot dat ghp bpde tweede tan komt, of (Cooder gren tonnen legghen) dat Bomment?
komt recht bupten den Ollelteert / dat18 een uptlteeckende hoeck van Showen
recht bewelten Bronwer»haven, leplc daer loo op aen/ tot zn Voozbp Bzouwerlh@/
ven. Dit Brouwer»havenle gatis een rupm en diep gat/ leer bequaem voor gro,
ſchepen : die laveren moet / mach aen bepde zyden ( (oo bande uncerlte als twe!;:
ton) eengoet ltuck heen loopen, maer daer bezupden ilt dieplſte en ghemeene var ;
ter. De derde ton is eenton mec een lteert / lepdt op de punc van eenlteert die vat ,
den Golter aflospt/ daer machmen niet benoorden heen/ten waer leer dicht dart he
been: bp de Grant ban Schouwen langhs ilt al diepen âtepl/ daer machmen d;
bp een Ioopen/ hande buptente ton af heel tot B20uwerlhaben toe/ Daer eN ig Nike
Dat u hinderen mach het drooghlte van dit gat 1s achthien/ neghenchienvoet/ w:.
een mpl buptenlande in 't inkomen,/tulCchen den Oolter en den Hille: voozt inw9?
il vier/ vpk/les en leven/en tot ſominige plaetſenchien/ elk vadem/gelÿck indetiaert q
bn boe tallen is aenghewelen, alles op laegh water.
De


@©PS

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.