34 : Kort onderwijs inde
4 Exempel.
INet afnemende Declinatie. |
ck neem ſulcx gheſchiede aen de boozfchzeben Cufte ban Peru op Den 10 Septeniber des fei
ben Jaerg; dele Tafelen wpfen aen De declinatie van dien dagh 5 graden 4 minuten, en des vol-
ghenden daeghs 4 graden 41 minuten, ſoo dat op die tijdt des Jaers in 2 4 uren tijts de decline
tie 23z minuten bermindert, De Stierman ſal dan retienen aldus:in 24 uren verminderc de declis
natie 23 minuten / hoe veel in 5 : uren? Facit 5 minutenſtijf/ en daer upt bevinden/ dat zune de-
clinatie aldaer 5 minuten minderis als deſe Tafelen aenwpſen.Des Song declinatie dan op dien
dagh- is aen de Cuſke van Peru 4 gradenz g minuten. L mz Ie VG id vst F
“Daerupntlan verſtaen wojden / als vorzenin de Exenipelen van ooſtelijcker is gheſepdt/ dat
een Stierman aende Cuſte van Peru op alſulclie twee berſchepden tpden ken selve placts naede.
Son willende peplen (en defe tafelen ban declinatie fonder ’t boofchzeben inficht te gebzupcken)
al wel ende reche peplende/ daer door 10 minuten verſchil ſoude vinden in de hooghte. J
4 ì t : ſ .1
rss L. Un s Exempel. ee sot
"wee Schepen bp eenzunde/ ſchepden upt dese Landen / het een vgert ooſtwaert/en komt na
i: rekeninghe op den 29 Deptember in 'teerſte Jaer nae‘t Öchzickel-jacr op d ander zude des
drycx/ iclineem x80 gradenin lenghde verſchepden van Engelandts epndt, bint in deſe Ta.
felen de Declinatiedes Dons op dien dagh 2 graden $ minuten. Het ander Schip vaert weſte.
waert / en gemoet et cerfte op De voorſchreven plaets nae zijn rekeninghe niet op den 28 , maeyr j
op den 27 September, en vindt de declinatie in deſe Tafelen voor dien dagh een gracd 44 minue
ten/ verſchillen alſoo in de tijt een dagh / en bolghens in De declinatie z4 Minuten / 't welck one.
ſtaet upt deſe oo;ſaeck : Heteerſte ghevaren teghens den opganck des Sons 1 80 graden/ heefoe
zpn tpt 12 urenverliozt. Het ander ghevaren met de Son 1 80 graden, heeft zpn tpt twaelf uren
berlanght/ en daer door een nacht minder ghehadtals het eerſte. Dewple dan de declinatie op die
tpdt in een etmael 24 minuten toeneemt,/ soo moet die ooſtwaert ghevaren is / r2 minuten declie
natie minder/ en die weſlwaert ghevaren is 1 2 minuten meerder relienen als de Tafelen unewp-
fen, en ſullen ſoo bepde eenderlep declinatie/ te weten x graed 56 minuten behouden, j |
: Ë
XXVII Hoofiftuck. : De hooghde des Pools te vinden by de Sterren.
De hoogte te binden bp de Srerren die ontrent den E’quinoctiael aen / men
handelt daermede ( aftreckende ok tordoende hare declinatien) even als metdhe
Don. Die ontrent de Polen ltaen, men treckt ak okt doet toe hare diltantienvanm
==
den Pool/ tot haer ghemeten hoghde- ende vint (oo De hooghde des Pools. [
H Rm. nw i
x Exempel,
Laet A Bzyn den Hozizon;/ P den noorder Pool/ E D den Equinoctiael/S de;Noozdſterre ſtaen- |
de onder den Pooi : Icli meet de hooghde des Mood:
ſters s B boben den Vozizon 46 graden / en in de Tafel
Hier voor vinde ick de diſtantie des Noordſters van do
Pool PS > graden 42 Minuten/ Die voeghende bp de ge-
bonden hooghde BS , maeckt te famen 48 graden 42 MÉ:
nuten voor ? B de hooghde des Pools. '
2 Exempel.
ZyF De lilaerſte der Wachters boben den Pool - ver-
Heven boven den Hozizon F B ; 8 graden/ daer af getroc-
Ken zpne hitsit w f FP A ' inf
teure ves Pools 43 graden 46 minuten. .'

Oomenkomt bezupdende Linie / en de Sterren ontrent den Moozder Pool |
wil ahebzupcken/ (oo machmen de ghevonden hooghoe trecken bande diltantie

des Sters van den Pool / en foo binden de Diepte Des MoorDer Pools onder |
den )onzon/ evenaende hooghde des Zupder Pools daer boeveenn.


zu

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.