10 Vande Macsen
Dlaerdinghen tot ijf Slunlen toe/ ban Daer moetmen De zupdwal kielen / EN dichl
daer bn langs loopen; tot over eenklezme droochte okte ban: xken / daer met tact
‚ water elf ofte twaelfcehalf boet waters is / Hoe naerder aende zupdwal hoe Dieper!
ftreckende dwars ober De Maes »ſoo haelt ghy dat ghepafleert 3pt/ fo gaet van zecht
. nae het Schiezam{e hooft toe/ Daer hebop het diepe water.
Wit ghy nae Delfshaven fo Hout (voo0n Schievam zijnde ) de Mach van dt
noordwal/ enloopt daer by langhs tot voor de haven/ en ſettet daer. Maer lo ay.
na Notterdam wilt foo loopt bp de noordwal langhs / »ſoo langÿe / tot dat Ouwett-
ſchie en't hups van Spangien over renkomen/ llaet dan over / ofie een wepnicl
rerder nae de zupdwal/ en daer bp langhs- okte brenght den toojen van Vlaerdll"
ghen/ als ghy t hookt van Schiedam ghepalkeert zut / over Het Derde hups op het
Schiedanile hookt/enhout dat loo lkaende/ loo lange tot dat de meulenen het hook
se Van Charlois. (Daer ten klepn bolken boomen op Gaet ) ober cen Eomen/ gip

EE rtr cktnt
ſo een kleun d/oog plaetken dat ontrent ten halven Schiedam en Delkshaven (ty!
aen bagboozt laten en bezupdende drooghte nekkens de haven heen loopen. Op
voorlz plactken blykt niet meer als leven / en op de d200ghte netkens de haven tt
en drie voeten waters/ enzpn bende heelſtepl. Als de voo.lzmeulen en t hoolt yal!
Charlois over een Komen/fa Bout Die fo ltaende tot dat ghp nekkens het nieuwe hook
van Rotterdam komt- ſLeplt dan nae de ltadt toe / endaer dicht bp langhs tullcht"
De (tadt en de Plaecin/ dacr machmen t (etten.
_ NOTA.
“Allie deke voorlz diepten/ en de volghende van 't Goereelche gat / zun hier (als got |
inde lzaerte) gheltelt nae het laeghlte water op een daghelycx cp / enhet vloept pat d
»ſes voet openneder. z
.. AkGoereeſchegat.
Vllchen t landt vande Briel en Goeree gaen oock twee gaten in/ het noordt
lÿcklte heet het Quacx-diep / is met voor groote / maer alleen voor Smak
en klenne Schepens het anderis het Goereeſche gat. Tullchendie twee sh
ten lent eengroote plaect/ ghenaent den Hinder/ die mec laegh water niet meer
vrt. lesenleyenvoeren ue 5 Daer benoorden gaet het Quacxdiep / endatt ht
. Ombhet Quacxdiep te vaten/ kamende upt den welten, Coo hout den tooren vat, |
den Dyiel ooft van u/ en loopt Daer op aen / tot dat een groot L anthups / Dae
alleen (iet (aen ( vecht binnen Den Boeck vande Quack ) komt aen de zupdelpc< zt
dupnen van t Lant vande Bziel/ die ſullen dan antrent zupdoolt van u ltaen/ho!!;
dat danſoo ltgende / en loopt daer apaen/ tot dat Ooltvoozn komt aen de welt;
ljck(te ofte zundelpclte dupnen / loapt dan wat zupdelpcker bp de ltrand; in / !!,
Dat Goeree beoolten okte binnen de dupnen komt / dan kult ghp den oolthoeck var
De Pinder (Die de Lootdupden den Bnpen noemen ) ghepalkeert zun/ loopt dan"
'Goeree toe/ ofte oaltwaert nae Hellevoetlups/ daer ghu begheert te welen. . ,p
ſchée. Omhet Goaereelchegat in te leplen/ lo bzengt den toojen van Goeree en de kat
. an a Vd sur +. Die falen danoolt ten zupden en ol |
Sunben ofte 99u Dan 1 ae nar Be ain Oet IED DAE 0 AEN!
Hicht teghen de ürandt aen/ en op eenklupntworp Daer bp langhs al oolt ;
onderleplen/ daer moetmen wat verder vande wal afhouden / daer verby A
| !» Gttrse ttt wederuae de valette haven van Goereecoe, en lettet Daer te netfens/ ok" je!
| h uur tn ere
ee

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.