3 De Hollandt{che kuit,
bezupben de Maes; draent de arhterbloet tegen
De Son/maer benoozden de Mars miet de Son
' totin tlaetſt/ danteghende wal ofte zijoſche
kuft aen: ſegghen oock/-datmen- langs de kuſt
ban Hollant nae de Maes toe in t laveren geen
boordee] van de eb en heeft/ ten zv men bupten
z]
Van ee . Es ontrent De:
e plaetſen.
Jer ofte bijf mplen bupten het Teſſel
U lepdt de Bree veerchien / ſtreckende met
een ſmalke ſteert ban daernoordooſt, tor
ontrentnoozden bant Tefklennoomtweftban
"t Dlie : zupdwaert loopt die mette ooſtzpde te-
ghen Katwijek ofte Schevelinghen, mäer met-
te weftzpde wel acht of neghen mplen dwars
Van Nooztwijck en Catwijck t zeewaert/ is:
renbanck meeſt van veerthien badem diep / op
ſommighe plaetſen wat min ofte meer. Tuſ-
fchen die en tlandc iſt weder achthien en negen-
thien / en om noord twintich vadem diep. Alſ-
men ontrent het Teſſel oſte Dlie daer over
Komet /, en weder teghen t landt op seſthienoſte

feventhien vadem / [oo begintmen het landt te
Van de liuſt ban Hollandt koopen dzie ſmal-
ke banclien ofte ribben vande wal afzupdwaerc
Inzee, zijn by landt breedachtich en ondtep,en
toopen aen de epniden (pits en Diep af / de eerfte
noemen de Bifjchers de Smal acht / begint een
_ wiepnich bezupden Egmont op zee / DE tweede
de Weterib / neffens Wijch op zee / de derde en
zupdelijcliſte her Hard / recht benoozden Sant-
vy: Hooghe toozens van Holkandt en Weſt.
bziellandt / als Egmont binnen/ Wijck op zee/
ZÖantboozt/ en meer andere / ſiermen eer als de
dupnen vier mplen bupten landt op veerchtien
softe vijfthien vadem / dat is op ‘t zupdepnde
ban de Bree veerthien / maer Camperdupn en
î de dupnenneffensHaerlem ſietmeneer als ſom-
uus tozens. De toozens langhs de kuſt zijn
: EE ur wh
Vooz de Maſs en Goeree machmen't lande
ſsienop beerchien en bijfchien vadem.
Streckingen en courſſen.
An de Maes ofte Goeree tot Doberen
U vu ten weſten wel (o weſtelijch
Van de Maes tot het Boozlant weft zupdweſh
DRU § B/ Uv; our
Bits pan tot Hitlande noozdneopdweſt
Hoogßten.
Denoojdkant bande Maesleutopy gs gra.
an
Hoedeſe Landen uyter zee verthoonen.
Egmont binnen,
EE. Afi
Af

Egmont op Z
Kanperdayn,

Dus veren de Zult pan Hollandt tuſſchen Huyſduynen en Wijck op zee! alſimen daer by langs ſeylt ontrent twee mijl van lande.
rave fit)
Ut cg RDE,
Den Haghe,
DUS vertont de tu oan Saotfandt When Biet op ne en De Mass] alfmen Daer by anas (ntt ontrene .
Schevelingen. gf

Karwijck,
Noordwijck,
EE r EZ r Zy
/
/
?
:
s Ja
s. F
é .
s A
Haerlem,
I M :>

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.